iconWat heeft het gekost

Programma 4 Bestuur

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Lasten:

4A Besturen

4.024

3.006

3.163

3.103

Totaal lasten:

4.024

3.006

3.163

3.103

Baten:

4A Besturen

485

391

355

391

Totaal baten:

485

391

355

391

Saldo:

-3.539

-2.614

-2.808

-2.713

Financiële afwijkingen

4A BESTUREN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

0-1G_  Bestuur - griffie

61

V

0-1OV_  Bestuur - overig

-56

N

0-2_  Burgerzaken

90

V

Totaal 4A

95

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma hebben we projectkosten gedekt uit reserves.