iconWat heeft het gekost

Programma 4 Bestuur

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Lasten:

4A Besturen

2.818

3.473

3.851

3.704

Totaal lasten:

2.818

3.473

3.851

3.704

Baten:

4A Besturen

442

355

260

391

Totaal baten:

442

355

260

391

Saldo:

-2.376

-3.119

-3.592

-3.313

Financiële afwijkingen

De afwijking per taakveld staat vermeld in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2). Hier noemen we de belangrijkste afwijkingen voor dit programma:

  • Door de stijgende rente kon de voorziening voor wachtgelden en pensioenen wethouders dalen (€ 207.000 V).
  • We verkochten meer reisdocumenten dan geraamd (€ 105.000 V), maar de kosten van verkiezingen waren hoger door de extra Tweede Kamerverkiezingen in november (€ 58.000 N).
  • Overige diverse verschillen (24.000 V).

Investeringsplan

Geen

Dekking projectkosten uit reserves

Geen