iconWe weten wat onze dekkingsmiddelen zijn

Een overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Onvoorziene uitgaven (A)

0

123

1

0

Lokale heffingen

- Onroerende zaakbelastingen woningen

5.767

5.838

5.838

5.805

- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen

1.601

1.617

1.617

1.667

- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen

977

988

988

1.012

- Forensenbelasting

60

67

67

64

- Toeristenbelasting

504

340

340

329

- Reclamebelasting

141

125

125

140

Lokale heffingen (B)

9.049

8.976

8.976

9.017

Algemene uitkering

- Algemene uitkering

63.806

62.330

65.376

66.140

Algemene uitkering (C)

63.806

62.330

65.376

66.140

Dividend / winstuitkering

- Alliander

399

355

323

323

- BNG

165

120

181

181

Dividend (D)

564

0

504

504

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

623

3.300

282

879

Saldo financieringsfunctie (F)

73

41

222

437

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

74.115

74.770

75.360

76.978

We leggen uit hoe we aan onze dekkingsmiddelen komen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden richting onze burgers. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de Financiële verordening Bronckhorst is dit bedrag gesteld op € 3,50 per inwoner. We gebruiken dit om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. In 2023 hebben we dit budget gebruikt voor de donatie aan giro 555 voor humanitaire hulp aan Turkije, voor extra kosten van het Werkcarousel en betonrot bij de school de Rank.

Lokale heffingen

Deze baten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan niet in het overzicht. De opbrengsten hiervan zijn bedoeld om de kosten daarvan te dekken.
De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we respectievelijk in voor toeristische uitgaven en subsidie aan ondernemersverenigingen en Industriekring Zelhem binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)

De verantwoording van de Algemene uitkering Gemeentefonds in 2023 valt € 764.000 hoger uit dan in de begroting (inclusief wijzigingen) was opgenomen. Dit bedrag komt precies overeen met de uitkomst van de Decembercirculaire 2023. Hierover hebben we u via de actieve informatievoorziening geïnformeerd. Besluiten genomen na 1 januari om begrotingen van het voorgaande jaar bij te stellen, mogen we niet meer opnemen. Om deze reden is de Decembercirculaire niet als begrotingswijziging verwerkt in 2023.
De hogere Algemene uitkering heeft voor € 436.000 betrekking op - inmiddels uitbetaalde - energietoelage 2023 en € 328.000 hiervan geeft een voordelig resultaat in 2023. Dit voordelig resultaat heeft voor € 25.000 betrekking op een nabetaling over 2021.

Dividend

We nemen deel in 6 bedrijven. Van 2 bedrijven (Alliander en BNG) ontvangen we dividend. Meer Informatie over de deelnemingen staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen
In de begroting houden we rekening met een stelpost voor het flexibel formatiebudget (€ 1 mln). Dit bestaat uit inhuur en nog niet aan taakvelden toegerekende vacatures. Door o.a. rijksbijdragen (OVO) en derden wordt een deel van de personele kosten gedekt (€ 858.000). Daarmee hebben we een budget voor het aanstellen van extra formatie. Van het totale budget is een bedrag van € 184.000 niet besteed. Aanvullend op de € 858.000 hebben we € 646.000 meer aan projecten kunnen toerekenen (bijv. aan grondexploitatie projecten van derden).

Voor de Hervormingsagenda jeugd hebben we in de begroting een stelpost opgenomen (€ 1,9 mln.). Echter door het ontbreken van de hervormingsagenda hebben we deze stelpost in de eerste tussenrapportage vrij laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Als gevolg van sterk stijgende energie- en grondstoffen hebben we voor de toename van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten een stelpost opgenomen in de begroting. Voor 2023 hebben wij dit budget (eenmalig) benut voor het verhogen van de bijdrage ineens aan de realisatie van het sportcomplex Keijenborg (€ 250.000).

Saldo financieringsfunctie

De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Gelderland 2023

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

CBS 2023

€ 303

€ 349

€ 419

€ 365

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Gelderland 2023

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2023

€ 877

€ 958

€ 936

€ 876

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2023

€ 917

€ 1.013

€ 988

€ 938

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-04-2024

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Extern - Renteverhoging op langer termijn

De financiering van 1% voor het aantrekken van leningen conform begrotingsuitgangspunten in werkelijkheid afwijkt

Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort

50%

€ 1.000.000

4,69%

Bedragen x € 1

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Extern - Inflatie

De inflatie wordt onvoldoende gecompenseerd

Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort

25%

€ 1.000.000

2,36%

Bedragen x € 1

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Mens - Een onjuiste belastingaangifte

Naar aanleiding van controles door de belastingdienst correcties worden opgelegd vanwege onjuiste aangiften omzetbelasting en btw compensatiefonds (BCF)

Financieel - Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw over de nog niet afgesloten (belasting) jaren en wordt teruggevorderd verhoogd met een boete en rente

30%

€ 300.000

1,00%

Bedragen x € 1

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

I/S

Begroot

Rekening

Begroot

Rekening

Sparen ravijnjaar

programmaplan

Algemene reserve

500

500

I

Dekking kapitaallasten investeringsagenda

basisbegroting

BR IA kapitaallasten

72

7

S

Dekking bijdragen ineens investeringsagenda

basisbegroting

BR IA bijdragen ineens

400

95

I

Beschikking reserves Algemene Dekkingsmiddelen

500

500

472

101