iconWat heeft het gekost

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Lasten:

3A Economie

2.154

1.297

2.076

1.840

3B Duurzaamheid

4.573

4.762

6.267

6.431

Totaal lasten:

6.727

6.058

8.343

8.271

Baten:

3A Economie

734

421

385

703

3B Duurzaamheid

4.586

4.030

5.116

5.194

Totaal baten:

5.320

4.451

5.500

5.898

Saldo:

3A Economie

-1.420

-876

-1.692

-1.137

3B Duurzaamheid

14

-732

-1.151

-1.237

Saldo totaal:

-1.407

-1.607

-2.843

-2.373

Financiële afwijkingen

De afwijking per taakveld staat vermeld in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2). Hier noemen we de belangrijkste afwijkingen voor dit programma:

  • Voor vitale kernen konden we niet alle projecten afronden (€ 118.000 V). We konden wel voor onze grondexploitatie Revitalisering Bedrijventerrein Zelhem de voorziening verlagen (€ 221.000 V).
  • Ons doel bij toerisme is het in stand houden, verbeteren en doorontwikkelen van de toeristische infrastructuur en recreatieve voorzieningen. De afgesproken vervanging van twee bruggen is nog niet uitgevoerd, maar komt in 2024 tot uitvoering (€ 100.000 V).
  • Bij de afvalverwijdering maakten we voor Circulus minder kosten (€ 310.000 V), door minder ledigingen daalde de opbrengst afvalstoffenheffing (€ 78.000 N).
  • De aanname is gedaan dat de formatie-uitbreiding voor de energietransitie uit de vacatureruimte kwam, waar we deze fte’s financierden uit de rijksmiddelen voor dit onderdeel.Bij de sturing is derhalve uitgegaan van een onjuiste omvang van deze rijksmiddelen waardoor een overschrijding is ontstaan gelijk aan de omvang van deze fte’s. (€ 239.000 N)
  • Overige diverse verschillen (€ 38.000 N).

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2022

Besteed in 2023

Restant krediet

Vervanging milieuparkjes

2022

171

156

4

11

A

Vervanging ondergrondse inzamel voorzieningen

2023

220

0

218

2

A

Investeringen Programma 3

391

156

222

A = Afsluiten

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

I/S

Begroot

Rekening

Begroot

Rekening

Vitale kernen

RB 21-12-2023

Algemene reserve

65

65

I

Revitaliseren van bedrijventerreinen

RB 29-06-2023

Algemene reserve

40

40

I

Erf-coaches Vitaal buitengebied

RB 29-06-2023

Algemene reserve

50

50

I

Toerisme en recreatie besteding algemene plannen

RB 20-10-2022

Algemene reserve

75

75

I

Uitvoering projecten vitale kernen

RB 20-10-2022

Algemene reserve

350

350

I

Beschikking reserves Programma 3

65

65

515

515