iconWat heeft het gekost

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Lasten:

3A Economie

534

1.690

2.034

1.248

3B Duurzaamheid

4.524

4.834

5.641

4.974

Totaal lasten:

5.058

6.525

7.676

6.222

Baten:

3A Economie

35

39

64

98

3B Duurzaamheid

3.037

4.425

3.918

3.538

Totaal baten:

3.072

4.464

3.982

3.635

Saldo:

3A Economie

-498

-1.651

-1.970

-1.150

3B Duurzaamheid

-1.487

-409

-1.723

-1.437

Saldo totaal:

-1.986

-2.061

-3.694

-2.587

Financiële afwijkingen

3B DUURZAAMHEID

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

7-3_  Afval

179

V

7-4_  Milieubeheer

107

V

Totaal 3B

287

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2019

Besteed in 2020

Restant krediet

Ondergrondse containers

2019

115

27

106

-18

Milieuparkjes

2020

96

-

-

96

Investeringen Programma 3

211

27

106

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Projecten Landschapselementen

R 09-07-2020

Algemene Reserve

80

Vitale kernen

R 09-07-2020

Algemene Reserve

100

Agrarisch coachingstraject

R 29-05-2019

Algemene Reserve

60

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen

R 29-05-2019

Algemene Reserve

75

Advieskosten aardgasvrij maken woningen

R 29-05-2019

Algemene Reserve

45

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

R 29-05-2019

Algemene Reserve

5

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

R 29-05-2019

Algemene Reserve

30

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij

R 29-05-2019

Algemene Reserve

100

Beschikking reserves Programma 3

-

495