iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

2.832

3.109

3.056

2.744

1B Toegang tot passende voorzieningen

34.171

31.882

38.598

38.944

Totaal lasten:

37.003

34.991

41.654

41.689

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

14

-

70

80

1B Toegang tot passende voorzieningen

5.605

5.984

11.384

12.350

Totaal baten:

5.619

5.984

11.454

12.429

Saldo:

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.818

-3.109

-2.986

-2.665

1B Toegang tot passende voorzieningen

-28.566

-25.898

-27.213

-26.595

Saldo totaal:

-31.384

-29.007

-30.200

-29.259

Financiële afwijkingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

6-1_  Samenkracht en burgerparticipatie

285

V

7-1_  Volksgezondheid

36

V

Totaal 1A

322

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Bijzondere bijstand

Basis begroting

BR Minima

6

Klijnsmagelden

R 09-07-2020

Algemene Reserve

61

Resultaat

BR sociaal domein

Beschikking reserves Programma 1

-

67