iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

2.912

3.400

8.816

8.098

1B Toegang tot passende voorzieningen

35.727

33.675

38.685

38.708

Totaal lasten:

38.639

37.075

47.501

46.806

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

-4

6

6.485

7.150

1B Toegang tot passende voorzieningen

6.810

6.307

7.025

7.705

Totaal baten:

6.806

6.313

13.510

14.855

Saldo:

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.916

-3.394

-2.332

-948

1B Toegang tot passende voorzieningen

-28.917

-27.368

-31.660

-31.003

Saldo totaal:

-31.833

-30.762

-33.992

-31.950

Financiële afwijkingen

De afwijking per taakveld staat vermeld in 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2). Hier noemen we de belangrijkste afwijkingen voor dit programma:

  • We gebruiken SPUK-gelden van IZA en GALA voor kosten zoals dorpskamers, mantelzorg en preventie. Hierdoor kregen we ruimte in andere budgetten voor preventiemaatregelen en houden daarom op sommige budgetten geld over (€ 684.000 V). Van het collectief vervoer (zonder zorgindicatie) wordt na de coronajaren weer meer gebruik gemaakt waarvoor we meer eigen bijdragen ontvingen (€ 56.000 V).
  • Voor de uitvoering van de wettelijke taken voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen, statushouders en ontheemden (inburgering en Oekraïne) gaven we prioriteit aan de opvang van Oekraïners. Voor Wet inburgering gaven we minder uit (€ 175.000 V). Het restant bij Oekraïne (€ 270.000 V) schuiven we volgens het besluit daarvoor in de 2e Tussenrapportage 2023 door naar het programma Migratie & Integratie in 2024.
  • In het kader van armoedebestrijding hebben we een budget voor de Klijnsmagelden armoedebestrijding (€ 219.000 V) en kregen we een rijksvergoeding om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen (€ 182.000 V). Volgens de raadsmotie 2019 schuiven we het restant van de Klijnsmagelden door naar het volgende jaar, 2024.
  • Binnen WSW participatiebudgetten zien we overschotten (in totaal € 466.000 V) door de uitstroom van 21 personen bij de WSW (€ 502.000 V), subsidieafrekening van het project Samen de crisis uit (€ 100.000 V) en financiering van reïntegratiekosten vanuit inburgeringsbijdrage (€ 77.000 V). Waar we in het 1e halfjaar een afname zagen van het aantal cliënten in de Participatiewet zien we in het 2e halfjaar een stijging van 5% ten opzichte van het begin van het jaar. Dit komt vooral door een toename van het aantal statushouders (€ 302.000 N).
  • Binnen Wmo zijn de afwijkingen (€ 117.000 N in totaal) verdeeld over de gebieden hulpmiddelen (€ 41.000 N), vervoersvoorzieningen (€ 155.000 N) en huishoudelijke hulp (€ 79.000 V). Het aantal inwoners met gecompliceerde fysieke klachten dat thuis blijft wonen neemt toe. Het betekent dat er in de thuissituatie meer complexe hulpmiddelen nodig zijn die in de meeste gevallen ook duurder zijn. Door de herijking van de prijzen brachten zorgaanbieders het vervoer van en naar dagbesteding onder bij ZOOV en stegen de kosten van huishoudelijke zorg.
  • De toename van vervoerskosten is te verklaren vanwege het feit dat bij de herijking van de plekprijzen aanbieders de keuze kregen om alsnog het vervoer van en naar dagbesteding bij ZOOV onder te brengen. Veel zorgaanbieders maakten daar gebruik van (€ 91.000 N). Het voordeel bij huishoudelijke hulp wordt veroorzaakt doordat de verzilvering van indicaties achterblijft door personele tekorten in de huishoudelijke hulp (€ 115.000 V).
  • Binnen jeugdhulp zijn de overige afwijkingen (€ 163.000 N in totaal) te verklaren door minder cliënten en minder zware zorg (€ 237.000 V) en hogere kosten bij inkoop van zorg door de herijking van de plekprijzen binnen de andere segmenten (€ 400.000 N).

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

I/S

Begroot

Rekening

Begroot

Rekening

Beschermd wonen

RB 21-12-2023

Algemene reserve

25

25

I

Mantelzorgbeleid

RB 21-12-2023

Algemene reserve

40

40

I

Programma Migratie & Integratie

RB 21-12-2023

Algemene reserve

3.276

3.545

I

Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds

basisbegroting

BR Minima

0

6

S

Gezond in de stad

RB 29-06-2023

Algemene reserve

17

17

I

Versterking sociale basis

RB 29-06-2023

Algemene reserve

31

31

I

Cliëntondersteuning

RB 29-06-2023

Algemene reserve

38

38

I

Armoedebestrijding jeugd

RB 29-06-2023

Algemene reserve

189

189

I

Energietoeslag 2023

RB 29-06-2023

Algemene reserve

578

578

I

Opvang Vluchtelingen Oekraine

RB 29-06-2023

Algemene reserve

666

666

I

Beschikking reserves Programma 1

3.341

3.610

1.517

1.522