iconWat heeft het gekost

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Lasten:

2A Passend wonen

2.143

2.120

2.348

3.629

2B Aantrekkelijke leefomgeving

29.420

25.851

30.316

28.875

Totaal lasten:

31.563

27.971

32.664

32.504

Baten:

2A Passend wonen

2.165

3.088

2.683

2.078

2B Aantrekkelijke leefomgeving

10.905

6.172

8.115

8.458

Totaal baten:

13.070

9.261

10.799

10.535

Saldo:

2A Passend wonen

23

968

335

-1.551

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-18.515

-19.678

-22.201

-20.417

Saldo totaal:

-18.492

-18.711

-21.866

-21.968

Financiële afwijkingen

De afwijking per taakveld staat vermeld in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2). Hier noemen we de belangrijkste afwijkingen voor dit programma:

  • Binnen Passend wonen maakten we voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen veel kosten (€ 1,8 mln N). Zo vond een aantal geplande verkopen vond niet meer plaats (€ 900.000 N) en betaalden we een schadevergoeding na afloop van een juridische procedure van 13 jaar (€ 912.000 N).
  • We gaven minder uit voor onderhoud aan wegen (€ 300.000 V). Zo voerden we door slechte weersomstandigheden niet al het groot onderhoud uit in het 4e kwartaal (€ 200.000 V) en ontvingen we meer leges voor kabels en leidingen van energiebedrijven (€ 100.000 V).
  • In 2023 heeft de subsidievaststelling Onderwijsachterstandenbeleid OAB plaatsgevonden over het jaar 2022. Hieruit bleek dat de subsidieverstrekking in 2022 te hoog was, waardoor kinderdagverblijven teveel ontvangen subsidie aan ons moesten terugbetalen. Verder verschillen jaarlijks de aantallen peuters (ouders) die recht hebben op kinderopvangtoeslag en de VVE-gesubsidieerde plaatsen. Deze factoren zijn van invloed op de uitnutting van het budget. (€ 119.000 V). Op basis van de ontwikkelingen leerlingenvervoer raamden we bij in de 2e tussenrapportage 2023. Dit budget hadden we niet volledig nodig. Ook kregen we vanuit het rijk meer middelen voor het vervoer van Oekraïense kinderen dan we nodig hadden.
  • Met het vaststellen van de uitgangspuntennota ‘Sport en leefbaarheid’ voegden we de middelen die vanuit meerdere budgetten voor sport beschikbaar waren bij elkaar voor de uitwerking van de gebiedsvisies Leefbaarheid en sport. Besteding was nog niet mogelijk in 2023 (€ 565.000 V). We zien dat deze processen over meerdere jaren lopen en dat inzet qua voorbereiding en begeleiding per periode verschilt.
  • Voor het onderhoud aan het groen gaven we niet alles uit (€ 98.000 V). Het onderhoud aan bomen en ander snoeiwerk viel qua kosten in een ander jaar (€ 320.000 V).
  • Voor riolering (totaal € 64.000 V) gaven we minder uit aan energiekosten (€ 126.000 V) en viel de rioolheffing lager uit (€ 85.000 N) omdat er minder rioolaansluitingen waren.
  • Voor begraafplaatsen (totaal € 71.000 N) zagen we dat de begraafrechten terugliepen (€ 18.000 N) en dat de werkzaamheden duurder waren vanwege gestegen lonen en prijzen (€ 53.000 N).
  • De overige afwijkingen zijn het gevolg van gestegen lonen en kleinere verschillen.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2022

Besteed in 2023

Restant krediet

Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem

2021

973

144

1.514

-685

Reconstructie Oltmansstraat Steenderen

2021

768

107

363

297

Herinrichting Marktplein Steenderen

2022

1.400

7

599

794

Herinrichting marktplein Steenderen verbeteren en afk. riolering

2023

405

0

0

405

Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem

2023

1.600

0

0

1.600

Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem verbeteren riolering

2023

350

0

0

350

Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt bouwkosten

2023

1.100

0

0

1.100

Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt plankosten

2023

200

0

0

200

Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt aandeel bovenwijkse voorzieningen

2023

500

0

0

500

Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt aandeel watertakenplan

2023

800

0

0

800

Grond Zomerweg 28 Achter-Drempt

2023

250

0

816

-566

A

Voortgezet onderwijs Vorden

12.690

617

0

12.073

Aan- en verkoop Station Vorden

2021

0

0

8

-8

A

Afkoppelen

2019

619

457

177

-16

A

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2020

0

0

4

-4

A

Afkoppelen

2020

110

0

110

0

A

Vervangen vrijvervalriolering

2021

448

74

374

0

A

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2021

184

20

164

0

A

Vervangen vrijvervalriolering

2022

36

0

36

0

A

Verbeteren vrijvervalriolering

2022

101

7

0

94

A

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2022

317

0

14

303

A

Renovatie gemalen en drukr. electro

2022

177

0

0

177

A

Renovatie gemalen en drukr. civiel

2022

24

0

0

24

A

Renovatie IBA's

2022

14

14

0

0

A

Afkoppelen 2022

2022

246

0

14

232

Vervanging vrijverval riolering

2023

549

0

59

490

Renovatie riolering mechanisch

2023

1.481

0

197

1.284

Afkoppelen

2023

13

0

0

13

Vijvers aanpassen

2023

457

0

0

457

Arbo technische aanpassing kazerne Vorden

2023

75

0

2

73

Arbo technische aanpassing kazerne Zelhem

2023

75

0

2

73

Arbo technische aanpassing kazerne Hengelo

2023

75

0

2

73

Arbo technische aanpassing kazerne Steenderen

2023

75

0

2

73

Reconstructie wijken

2023

400

0

0

400

Aandeel aankoop Zonnepark Braamt door Agem

2023

93

0

93

0

A

Voorbereidingskrediet Dorpsschool Halle

2023

300

0

7

293

Voorbereidingskrediet Basisschool Zelhem Jan Ligthart

2023

300

0

0

300

Voorbereidingskosten Basisschool Zelhem de Meene / 't Loo

2023

300

0

0

300

Verduurzamen sporthal De Kamp

2023

1.125

0

179

946

Verduurzamen sporthal 't Jebbink

2023

1.325

0

12

1.313

Verduurzamen sporthal De Pol

2023

1.500

0

0

1.500

Verduurzamen sporthal het Hooge Wessel

2023

1.050

0

0

1.050

Materieel buitendienst, lopende kredieten

div.

356

0

0

356

Investeringen Programma 2

32.861

1.448

4.750

A = Afsluiten

Reconstructie Bloemenbuurt: het krediet laat een overschrijding zien omdat we in de uitvoeringskosten ook de rioleringswerkzaamheden hebben verantwoord. Deze kosten worden bij afronding van het project ten laste gebracht aan het betreffende rioleringskrediet.
Aankoop Zomerweg 28: we hebben in de kolom krediet voor de aankoop Zomerweg 28 het bedrag verminderd met de afwaardering vermeld. In de kolom besteding hebben we de totale verwervingskosten opgenomen.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

I/S

Begroot

Rekening

Begroot

Rekening

Onderhoudsplan civiele kunstwerken

RB 21-12-2023

Algemene reserve

100

100

I

Bovenwijkse voorzieningen

RB 21-12-2023

BR Bovenwijkse voorzieningen

140

198

S

Extra bijdrage realisatie sportcomplex Keijenborg

RB 21-09-2023

BR IA bijdragen ineens

250

250

I

Vb van de bouw van de VO-school in Vorden

RB 29-06-2023

Algemene reserve

40

40

I

Vb Zomerweg Drempt

RB 29-06-2023

Algemene reserve

50

50

I

Verduurzamen maatschappelijke organisaties

RB 29-06-2023

Algemene reserve

55

55

I

Haalbaarheidsonderzoeken Integraal Huisvestingsplan (IHP)

RB 29-06-2023

Algemene reserve

60

60

I

Versterking van het landschap

RB 29-06-2023

Algemene reserve

92

92

I

Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur

RB 29-06-2023

Algemene reserve

100

100

I

Verkeersaanpassingen Hummelo

RB 20-10-2022

Algemene reserve

100

100

I

Invoering Omgevingswet

RB 29-06-2023

Algemene reserve

228

228

I

Investeringsregeling verduurzamen maatschappelijke organisaties

RB 29-09-2022

Algemene reserve

600

306

I

Aankoop Zomerweg 28

RB 29-06-2023

Algemene reserve

550

550

I

Beschikking reserves Programma 2

490

548

1.875

1.581