iconWat heeft het gekost

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Lasten:

2A Passend wonen

2.111

1.960

1.576

1.509

2B Aantrekkelijke leefomgeving

23.380

23.813

24.881

24.090

Totaal lasten:

25.491

25.772

26.456

25.599

Baten:

2A Passend wonen

1.299

1.197

936

1.428

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.807

6.245

6.489

6.925

Totaal baten:

8.105

7.442

7.424

8.352

Saldo:

2A Passend wonen

-813

-763

-640

-82

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-16.573

-17.568

-18.392

-17.165

Saldo totaal:

-17.386

-18.331

-19.032

-17.247

Financiële afwijkingen

2A PASSEND WONEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

8-2_  Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

440

V

8-3_  Wonen en bouwen

119

V

Totaal 2A

558

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2019

Besteed in 2020

Restant krediet

Werf Hengelo

2015

3.898

3.753

-

145

Parkeerplaats onderwijscluster Rozenstraat

2018

60

-

-

60

LED openbare verlichting

2018

1.075

983

85

7

Vervanging drukriolering

2018

835

21

527

287

Reconstructie Dorpsstraat Hengelo

2019

190

-

2

188

VV herinrichting Ruurloseweg Hengelo

2019

300

239

54

7

Verkeersmaatregelen Wildenborchseweg

2019

250

24

232

-6

Riool Dorpsstraat Halle

2019

320

2

40

278

Vervanging vrijverval riolering

2019

724

15

711

-1

Verbetering vrijverval riolering

2019

112

62

47

2

Renovatie gemal en drukr mech elekt

2019

334

8

16

310

Renovatie gemalen en drukr civiel

2019

89

-

-

89

Renovaties IBA's

2019

47

-

26

21

Afkoppelen

2019

619

133

137

348

Vervanging vrijverval riolering

2020

655

83

68

504

Verbetering vrijverval riolering

2020

101

-

-

101

Renovatie gemalen en drukr mechanisch

2020

419

-

-

419

Renovatie gemalen en drukr electro

2020

193

22

-

172

Renovatie gemalen en drukr civiel

2020

18

-

-

18

Renovatie IBA's

2020

69

-

-

69

Afkoppelen

2020

110

-

-

110

ICT toepassingen nieuwe omgevingswet

2020

65

-

26

39

Materieel buitendienst, lopende kredieten

div.

801

30

129

641

Investeringen Programma 2

11.284

5.375

2.100

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Plan van aan ondermijningsbeelden

R 29-05-2019

Algemene Reserve

15

Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt

R 09-07-2020

Algemene Reserve

50

Opstellen IHP

R 09-07-2020

Algemene Reserve

25

Herdenken 75 jaar vrijheid

R 09-07-2020

Algemene Reserve

11

Bibliotheekwerk

R 09-07-2020

Algemene Reserve

171

Project herstelplan bomen

R 09-07-2020

Algemene Reserve

160

Subsidie afkoppelen verharding riolering

R 09-07-2020

Algemene Reserve

136

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

R 09-07-2020

Algemene Reserve

660

Beschikking reserves Programma 2

-

1.228