iconResultaten

De Woo-verzoeken handelden we af binnen de wettelijke termijnen

We brachten de Woo-verzoeken die in 2023 werden ingediend in beeld. Van de 39 Woo-verzoeken, handelden we er 37 tijdig af, beslisten we op één te laat en moest één Woo-verzoek nog afgehandeld worden. Dat kan nog binnen de termijn. 

Ondanks dat het afhandelen van Woo-verzoeken veel tijd kostte, voldeden we aan de verplichtingen. Het enige verzoek dat we te laat afhandelden, werd in de vakantieperiode verkeerd ingeboekt. Dat viel te laat op, waardoor het pas later opgepakt kon worden. 

Aantal 

Toelichting 

Toegekend 

22 

Afgewezen 

2 vanwege uitzonderingsgrond,  

1 vanwege informatie was al openbaar en  

2 omdat we de informatie niet hadden waar om gevraagd werd. 

Doorgestuurd naar ander/onder ons vallend bestuursorgaan 

Afhandeling onbekend. Bijv. GBTwente of ECAL. 

Ingetrokken 

Informatie was niet meer nodig 

Buiten behandeling gesteld 

Onvolledige en onjuiste aanvragen werden, na verzoek, niet hersteld 

Staat nog open 

Termijn voor afhandeling loopt nog 

Totaal

39

We voerden de eerste ambities voor actieve openbaarmaking uit

We stelden onze ambities over de actieve openbaarmaking van de Woo vast. Zo maakten we de eerste informatiecategorie openbaar. Dit was de categorie collegestukken. Het ging hierbij om agenda’s en besluitenlijsten. Daarnaast kozen we ervoor om ook collegevoorstellen en bijlagen openbaar te maken. Hiermee liepen we voor op de landelijke ontwikkelingen en maakten we meer openbaar dan wettelijk verplicht is. 

We bleven een transparante gemeente

We ontwikkelden open.bronckhorst.nl, hiermee informeren we inwoners zo transparant mogelijk over de informatie waarover we beschikken. De site ging in januari 2024 live. We sluiten hiermee ook aan op de landelijke verwijsindex. 

We werkten aan het op orde brengen van de informatiehuishouding

We startten met een projectgroep ‘Informatie op orde’. We stelden richtlijnen vast om onze informatiehuishouding te herstructureren. Deze richtlijnen geven aan waar we welke informatie moeten opslaan en waar iets terug te vinden is. Dit was nodig voor de Woo, maar zorgt ook voor een eenduidige werkwijze.