Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

schuldrestant per 1 januari

13.843

14.886

opgenomen geldleningen

-

-

af: aflossing leningen

1.047

1.043

schuldrestant per 31 december

12.797

13.843

- waarborgsommen

gestort per 1 januari

8

9

vermindering / vermeerdering

-

-1

gestort per 31 december

8

8

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Over de opgenomen leningen is in 2022 gemiddeld 4,5% rente vergoed. In het begrotingsjaar is voor € 597.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 1.032.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:

(bedragen x € 1)

looptijd < 5 jaar

3.869.000

looptijd tussen 5 en 10 jaar  

1.740.000

looptijd langer dan 10 jaar

7.188.000

Totaal

12.797.000