Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

schuldrestant per 1 januari

15.926

16.999

opgenomen geldleningen

-

-

af: aflossing leningen

1.040

1.073

schuldrestant per 31 december

14.886

15.926

- waarborgsommen

gestort per 1 januari

9

13

vermindering / vermeerdering

-1

-4

gestort per 31 december

8

9

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Over de opgenomen leningen is in 2020 gemiddeld 4,6% rente vergoed. In het begrotingsjaar zijn voor € 697.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 1.043.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:

(bedragen x € 1)

looptijd < 5 jaar

2.499.000

looptijd tussen 5 en 10 jaar  

4.366.000

looptijd langer dan 10 jaar

8.021.000

Totaal

14.886.000