iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijke doelen

 • Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen en passend is binnen de Woningwet.

Wat deden we in 2020 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

De juiste woning op de juiste plek

Maatschappelijk doel

 • Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen.

Inleiding

Gelet op de veranderende bevolkingssamenstelling, de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de toekomstige woonwensen van inwoners, zien we dat er zowel op korte als op lange termijn een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod. Vooral voor jongeren en ouderen is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. De komende jaren verwachten we in Bronckhorst nog een lichte groei van het aantal huishoudens, waardoor er nog een beperkt aantal extra woningen nodig is.
 

Vanwege de demografische ontwikkelingen moeten we rekening houden met een daling van het aantal huishoudens vanaf 2030. We hebben dan minder én andere woningen nodig dan er nu staan. We willen niet bouwen voor leegstand. Daarom monitoren we jaarlijks het leegstandspercentage, waarbij we ook kijken naar de achterliggende redenen. In 2020 was het totale leegstandspercentage hoger dan de norm. Dit komt doordat hierin ook tweede woningen, verbouwingen, verkoop en verhuur en woningen die anders gebruikt worden dan om te wonen zijn meegenomen. De leegstand die daadwerkelijk ongewenst is en iets zegt over de beschikbare woningen op de woningmarkt is dan ook veel lager.
Naast de beperkte groei sluit het bestaande woningaanbod niet goed aan bij de woonbehoeften en wensen op het gebied van comfort, levensloopbestendigheid en duurzaamheid. De beschikbaarheid van passende woningen en een goede leefomgeving is onderdeel van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers en heeft daarmee ook een relatie met de economische positie van Bronckhorst. Elke vier jaar wordt in het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) de waardering van de woningen en woonomgeving gemeten. Het eerst volgende AWLO is in 2021.

Resultaten

 1. We voeren de projecten in het uitvoeringsprogramma Woonvisie uit.
   
  We voerden een tussenevaluatie van de Woonvisie uit. We gaven uitvoering aan:
  • pilot woonbehoefteonderzoek Halle (inmiddels afgerond);
  • de voorbereidingen voor de pilot 'Wijken van de Toekomst';
  • ontwikkeling van een dashboard woningbouw;
  • integrale aanpak Bloemenbuurt i.s.m. ProWonen;
  • pilot flexwoningen van ProWonen;
  • verkenning opgaven per kern i.s.m. de woningcorporaties;
  • inzet van gemeentelijke locaties voor woningbouw in Hoog-Keppel en Vorden;
  • Begeleiding van diverse woningbouwprojecten in kleine kernen zoals: Drempt, Veldhoek, Toldijk, Hummelo en Keijenborg.
    
 2. We realiseren projecten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO)in meerdere kernen.
  In 2020 startten drie van de vijf gemeentelijke locaties binnen de pilot jongerenhuisvesting met de bouw. Het gaat hierbij om 26 starterswoningen in Zelhem en Hengelo. Deze woningen worden in 2021 opgeleverd. De bouw van de overige projecten start naar verwachting in 2021.
 3. We handhaven het huidig tempo van dienstverlening bij wooninitiatieven vanuit de lokale woonvisie
  De woonvisie biedt ruimte voor goede woningbouwinitiatieven. Sinds september 2019 zijn er ruim 200 plannen bij de gemeente ingediend. Eind 2020 gaven we groen licht aan plannen die voldoen aan de criteria, waarmee ongeveer 150 woningen in zowel de kernen als het buitengebied kunnen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om woningsplitsing, nieuwbouw, functiewijziging en transformatie. Binnen de ruimtelijke en volkshuisvestelijke kaders werden woningbouwinitiatieven zoveel mogelijk gefaciliteerd. Initiatiefnemers werden begeleid van voortraject (intake woonvisie) tot aan het definitieve plan en de ruimtelijke procedure.
   
 4. Gezamenlijke aanpak wijk 'De Bloemenbuurt' in Zelhem met ProWonen.
  De Bloemenbuurt is benoemd tot ‘Wijk van de Toekomst’. Met ProWonen tekenden wij een intentieovereenkomst en stelden een conceptplan op voor de openbare ruimte in de Bloemenbuurt. In dit plan zijn de gemeentelijke doelstellingen op gebied van water, hitte, vergroening en parkeren verwerkt. Het plan draagt ook bij aan de doelen uit paragraaf 2b: aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een klimaatbestendige leefomgeving.
  Met Prowonen maakten we afspraken over het bouwheerschap, het eigenaarschap en de exploitatie van deze gezamenlijke aanpak.

Indicatoren

De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken met andere gemeenten. De landelijk vastgestelde indicatoren zijn we verplicht op te nemen in onze programma's. Zelf hebben we 3 lokale indicatoren vastgesteld voor dit deelprogramma.
Wij nemen geen deel aan het project Leefsamen, deze indicator komt daarom te vervallen.

Lokale indicator

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Wonen

Leegstandspercentage in de woningvoorraad

Regionale Woningmarkt monitor rapportage

2,20%

2018

max 2%

3,80%

max 2%

max 2%

max 2%

Waardering buurt en kwaliteit van de woning

AWLO

8

8

8

8

8

Het aantal aangesloten huishoudens "veilig thuis in de Achterhoek" neemt maximaal 50% af

project leefsamen

130

2019

65

65

65

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2018

3,3

3,1

3,7

10

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 01-02-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Regulier of Pandemie

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

Regulier

Organisatie - In 2021 wordt de leges verhoogd met 28% daardoor wordt verwacht dat de legesopbrengsten met 28% zullen stijgen bij een gelijkblijvend aantal bouwaanvragen.

Door corona wordt een economische crisis verwacht. Het is daarom onzeker of de leges opbrengsten inderdaat met 28% zullen stijgen. Aan de andere kant merken wij nu een toename van het aantal aanvragen.

Financieel - Minder legesopbrengsten of meer uitgaven door inhuur.

50%

€ 250.000

Regulier

Mens - Verplichtingen garantstelling kunnen niet worden nagekomen.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw kan verplichtingen niet meer nagekomen.

Financieel - Verstrekken van renteloze leningen, renteverlies of derving rente-inkomsten.

10%

€ 500.000

Regulier