We doen voorstellen voor resultaatbestemming

In de actuele cijfers op 31 december 2022 zitten 'vooruit te schuiven' bedragen. Dat zijn onze voorstellen voor resultaatbestemming. We onderscheiden hierin vier soorten van specifieke bestemmingen.

U ziet ze hieronder in het totaaloverzicht en geven de toelichting erop na de tabel.

Voorstel

Bedrag

Rekeningoverschot

8.745.195

Inzetten van restant budgetten projecten 2022 naar 2023

Haalbaarheidsonderzoeken Integraal Huisvestingsplan (IHP)

60.000

Voorbereiding van de bouw van de VO-school in Vorden

40.000

Versterking van het landschap

92.000

Invoering Omgevingswet

228.000

Erf-coaches Vitaal buitengebied

50.000

Revitaliseren van bedrijventerreinen

40.000

Invoering financieel pakket

85.000

Inzetten van restant budgetten projecten 2022 naar 2023

595.000

Afgesproken bestemmingen

Armoedebestrijding jeugd

188.890

Egalisatiereserve Open einde regelingen Zorg en ondersteuning

381.318

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen

57.409

Verduurzamen maatschappelijke organisaties

55.436

Groot onderhoud wegen

-400.000

Afgesproken bestemmingen

283.053

Algemene uitkering; uit te werken opgaven

Versterking sociale basis

30.571

Gezond in de stad

16.884

Cliëntondersteuning

37.500

Energietoeslag 2023

577.522

Wet openbare overheid

110.000

Algemene uitkering; uit te werken opgaven

772.477

Voorgestelde bestemmingen

Opvang Vluchtelingen Oekraine

665.550

Voorbereiding Zomerweg Drempt

50.000

Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur

100.000

Resultaat riolering

461.000

Resultaat afvalstoffen

757.000

Voorgestelde bestemmingen

2.033.550

Resultaat, toevoegen aan de algemene reserve

5.061.115

Bedragen x € 1

Inzetten van restant budgetten 2022 naar 2023 (€ 0,6 mln)

Werkzaamheden konden door omstandigheden niet in 2022 gedaan worden en doen we in 2023 alsnog. Dit heten 'resultaatbestemmingen'.

Haalbaarheidsonderzoeken Integraal Huisvestingsplan (IHP)

In december 2021 stelde u het IHP vast, waarna we verkenden hoe de opdracht voor de toekomstbestendige huisvesting Zelhem en Halle eruit moest zien voor de uitvoerende externe partij. We gaan de kosten van het onderzoek in 2023 maken.

Voorbereiding van de bouw van de VO-school in Vorden

De voorbereiding is gestart en loopt over de jaargrens heen. In 2023 maken we ook nog kosten voor advies en projectleiding.

Versterking van het landschap

Met de opbrengsten uit de ruilverkaveling doen we werkzaamheden om het landschap te versterken. Voor de uitvoering hebben we met de Stichting Streekfonds Achterhoek een prestatieovereenkomst getekend. Die zal in januari 2023 en januari 2024 de werkzaamheden voor ons uitvoeren.

Invoering Omgevingswet

Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 stellen we een deel van de geplande werkzaamheden uit. We willen het budget van 2022 gebruiken om de kwaliteit en voortgang van de reguliere processen te borgen en om extra externe ontwerp- en procesexpertise in te huren. Op die wijze lopen de reguliere processen (kwaliteit dienstverlening en mogelijke uitval van medewerkers) en de invoering van de wet niet vast (bestuurlijke ambities en wettelijke vereisten).

Erf-coachesVitaal buitengebied

In de Regiodeal voor de Achterhoek zit het programma Vitaal Buitengebied, waarin doelstellingen staan om te komen tot een toekomstgericht erf. Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van de erven in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven tot het realiseren van een vitaal en een toekomstgericht erf. Hiervoor zetten we erf-coaches in. Door corona was het project met een jaar verlengd, einddatum is nu april 2023.

Revitaliseren van bedrijventerreinen

We pakken voor het Omgevingsprogramma binnen de meerjarige programmalijn ‘Herstructurering bedrijventerreinen’ minimaal drie bedrijventerreinen aan. Dit begint met een scan en van daaruit mogelijk een herstructurering . Ook de herstructurering van het Industriepark Zelhem loopt door in 2023.

Invoering financieel pakket

In december 2022 werd de inrichting en implementatie afgerond voor het nieuwe financieel pakket waar Bronckhorst vanaf 2023 mee werkt. Niet alle stappen konden we al zetten. De inrichting van ondersteunende overzichten en uitleg erover, koppelingen voor de PC-cyclus, koppelingen met de nieuwe systeem voor de omgevingsvergunningen, etc. kunnen we, al werkende weg, pas in 2023 afronden.

Afgesproken bestemmingen (€ 0,3 mln)

We kennen een aantal bestemmingsreserves. Volgens de criteria van die bestemmingsreserves voeden we met specifieke middelen. Hoeveel dat is, is niet altijd van tevoren bekend.

Armoedebestrijding jeugd

Bij amendement (2019) hebt u de Klijnsmagelden specifiek gelabeld voor bestrijding van armoede onder kinderen; het geld mag alleen direct ten goede komen van een kind in armoede. We zien een onderbesteding van de middelen. Daarvoor gaan we een bestedingsplan opstellen wat onze aandacht heeft in de herijking van het armoedebeleid.

Egalisatiereserve Open einde regelingen Zorg en ondersteuning

In de Programmabegroting 2022 is vastgelegd dat we het resultaat op de taakvelden voor de open einde regelingen Jeugd, Wmo, arbeidsparticipatie en Beschermd wonen verrekenen met de ingestelde bestemmingsreserve. Het resultaat is € 1.149.539. Door van dit resultaat € 381.318 toe te voegen aan de egalisatiereserve Open einde regelingen Zorg en Ondersteuning komt die egalisatiereserve weer op de afgesproken maximale omvang van € 1,7 mln.

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen

Voor bovenwijkse voorzieningen brachten we € 104.822 via leges in rekening gebracht en besteedden we € 8.250 aan sloopsubsidies. Het verschil voegen we volgens de verslaggevingsregels toe aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen. We hadden bij de 2e tussenrapportage 2022 al € 39.163 toegevoegd aan de bestemmingsreserve, nu volgt de rest (€ 57.409) van het verschil.

Verduurzamen maatschappelijke organisaties

In december 2022 stelden we € 270.000 beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties (€ 240.000) en ondernemers (€ 30.000), zodat ze liquiditeitsproblemen, etc. vanwege de energiecrisis konden oplossen. Vanuit twee budgetten vormden we dat bedrag, noodfonds en bijdrage provincie. Van de provincie kregen voor ondersteuning van organisaties in de energiecrisis € 170.000 (Winterfondsmiddelen). Wat we niet uitgaven in 2022, willen we in 2023 voor dit doel gebruiken. Vanuit die Winterfondsmiddelen willen we € 30.000 gebruiken om in 2023 de ondernemers te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor hun energieproblemen.

Groot onderhoud wegen

Bij de 2e tussenrapportage 2022 gingen we ervan uit dat aannemers minder in staat waren (vanwege de arbeidsmarkt) om de uitgezette werken in 2022 op te pakken en schoven we € 400.000 aan budget door naar 2023. De werken zijn wel allemaal uitgevoerd. De eerdere resultaatbestemming draaien we nu terug.

Algemene uitkering; uit te werken opgaven (€ 0,8 mln)

Voor verschillende taken, vooral binnen het sociaal domein, ontvingen we via de Algemene uitkering in december extra middelen (Decembercirculaire). De uitvoering en uitwerking van de taken, waarvoor we die gelden kregen, kunnen we pas in 2023 starten.

Voorgestelde bestemmingen (€ 2,0 mln)

Na de opstelling van de 2e tussenrapportage 2022 hebben we voorstellen voorbereid waarvoor we u hier om budget vragen. Bij twee voorstellen volgen wij de werkwijze vanuit eerdere raadsbesluiten.

Opvang Vluchtelingen Oekraïne

We gaan de opvang van Vluchtelingen vanaf 2023 projectmatig organiseren. Door de nieuwe Spreidingswet is voor gemeenten de opgave om de drie stromen van Oekraïners, statushouders en asielzoekers integraal te benaderen. We werken het in 2023 verder en weten nog niet wat dit betekent voor de bekostiging en de kosten hiervan.

Voorbereiding Zomerweg Drempt

We verbeteren de Zomerweg in overleg met de inwoners. Het investeringsvoorstel komt in 2023, maar vraagt om voorbereiding. Daarvoor vragen we nu budget.

Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur

De toeristenbelasting zetten we in voor de toeristische sector. Een van de doelen die we nastreven is het in stand houden, verbeteren en doorontwikkelen van de toeristische infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Twee belangrijke bruggen in de toeristische infrastructuur zijn aan vervanging toe (te weten voor de bruggen voor het knopenlaantje en het Pieterpad). De toeristische infrastructuur in zijn geheel is voor de gehele sector van belang, dit is dus niet plaatsgebonden. Daarnaast worden beide routes ook veelvuldig gebruikt door de eigen inwoners. Wij zijn geen eigenaar of verantwoordelijke van deze bruggen, maar zien wel degelijk het recreatief belang. We gaan het eigenaarschap dan ook niet overnemen, maar willen een substantiële bijdrage doen voor het vervangen van beide bruggen. Daarvoor willen we € 100.000 van de meeropbrengst van de toeristenbelasting inzetten.

Resultaat riolering

We ontvingen meer rioolheffing dan dat we aan kosten hadden. Dit overschot willen we storten in een egalisatievoorziening rioolheffing omdat we verwachten dat de kosten van het vastgestelde Watertakenplan veel hoger worden.

Resultaat afvalstoffen

De afvalbegroting sluiten we af met een overschot, wat we als volgt willen gebruiken:

  • € 391.300 storten in de voorziening vervangingsinvesteringen ondergrondse afvalcontainers
  • € 365.700 storten in de egalisatievoorziening grondstoffen. Met de toevoeging hebben we een redelijke buffer om tekorten op te vangen.

Toelichting overschot 2022 na bestemmingen (€ 5,1 mln)

We noemden hiervoor al oorzaken voor het rekeningoverschot. Wij stellen voor om het restant overschot van € 5.061.115 over 2022 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Hieronder volgen van het restant de belangrijkste oorzaken.
 

Personeelskosten(€ 1.463.000)
In de begroting nemen we voor vacatures en inhuur een flexibel formatiebudget op. Vanuit het programmaplan kwam voor realisatiekracht nog meer budget. Door krapte op de arbeidsmarkt konden we deze gelden niet inzetten. Ook door doorberekening van personeelskosten en overhead aan projecten (Oekraïne en het Regionaal Data Centrum) steeg het flexibele budget.

Renteontwikkeling (€ 819.000)
De economische onzekerheden en hoge inflatie heeft invloed op de renteontwikkeling. Voor Bronckhorst betekende dit hogere renteinkomsten op uitgeleende gelden en lagere pensioenvoorzieningen voor wethouders.

Sociaal domein (€ 769.000)
 
Hierboven bij oorzaak "Egalisatie Open einde regelingen Zorg en ondersteuning" melden we al welk bedrag er in die bestemmingsreserve toegevoegd wordt tot aan het plafond. Het meerdere van de overgebleven gelden wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Algemene uitkering (€ 755.000)
Uit het gemeentefonds ontvingen we eind 2022 weerr niet verwachte gelden.Ook laten we de niet bestede coranamiddelen vrijvallen.

Baten (€ 693.000)
We ontvingen aan leges bouwvergunningen, bestemmingsplannen en toeristenbelasting een hogere opbrengst dan geraamd.
 


Onvoorzien (€ 73.000)
De post onvoorzien spraken we voor een deel niet aan.
 

Grondenexploitaties (€ 501.000 nadeel)
 
We verkochten voor € 177.000 diverse (rest) percelen grond. Maar leden verliezen op de exploitaties CPO-Jongerenhuisvesting en Vinkenkamp in Zelhem (€ 457.000). Ook hebben we de voorziening voor het verwachte verlies op de exploitatie Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem opgehoogd (€ 221.000).