iconWe geven informatie over Wet Normering Topsalarissen (WNT)

Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.

Omschrijving (bedragen in €)

B.J. Drewes

E.J.A. Hanzens

M. Veenbergen

Functiegegevens

directeur

waarnemend directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2023

1-1 t/m 30-11

1-11 t/m 31/12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

108.590

17.620

103.700

Beloningen betaalbaar op termijn

17.849

2.659

15.437

Subtotaal

126.439

20.279

119.137

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

204.060

37.268

223.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Bezoldiging

126.439

20.279

119.137

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t. / n.v.t

n.v.t. / n.v.t

n.v.t. / n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2022

B.J. Drewes

M. Veenbergen

Functiegegevens

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

10-1 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.066

90.195

Beloningen betaalbaar op termijn

20.198

15.870

Subtotaal

133.264

106.065

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

210.674

Bezoldiging

133.264

106.065

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

Omschrijving (bedragen in €)

M. Rommers

Functiegegevens

waarnemend directeur

Kalenderjaar

2023

2022

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

11-12 t/m 31/12

n.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

1

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

75

Individuele toepassing bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

212

Maxima op basis van de normbedragen per maand

29.500

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

15.900

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Bezoldiging in de betreffende periode

10.125

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

10.125

-/- Onverschuldigd betaalde en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t

Totale bezoldiging, exclusief btw

10.125

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t. / n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.