iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Bestuurlijke trekker:

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijke doelen

 • Een goed ondernemersklimaat in Bronckhorst en de Achterhoek.
 • Bronckhorst en de Achterhoek zijn kansrijke en aantrekkelijke gebieden om in te ondernemen en te werken.
 • De centra van de vier hoofdkernen Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen zijn aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig.

Wat deden we in 2020 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Bevorderen ondernemerschap

Maatschappelijke doelen

 • Een goed ondernemersklimaat in Bronckhorst en de Achterhoek.
 • Bronckhorst en de Achterhoek zijn kansrijke en aantrekkelijke gebieden om in te ondernemen en te werken.

Inleiding

2020 was in economisch opzicht een bijzonder en lastig jaar. Toch lukte het de accountmanagers om met het lokale bedrijfsleven in contact te blijven door het netwerk dat zij de afgelopen jaren opbouwden. Bedrijfskavels zijn verkocht en worden in 2020 geleverd.

Resultaten

 1. Onze accountmanagers zorgen dat de gemeente nog beter bereikbaar is voor ondernemers.
  Dankzij de inzet van het team van accountmanagers bleven we tijdens de coronacrisis nauw in contact met individuele ondernemers en hun ondernemersorganisaties. Waar mogelijk boden de accountmanagers ondersteuning bij het oplossen van problemen.

  De verschillende coronaregelingen van de Rijksoverheid stelden we via onze website open en we informeerden de ondernemers actief. De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) zorgde na een korte aanloopperiode voor een vlotte administratieve afhandeling van hulpverlening. In totaal zijn er 1.049 aanvragen Tozo 1, 2 en 3 gedaan, inclusief de aanvragen voor een krediet. Na akkoord van het ROZ zijn de betalingen direct door ons verricht.
   
 2. We leggen verbanden tussen ondernemers en partijen buiten de gemeentegrenzen.
  De accountmanagers brachten in 2020 opnieuw veel ondernemers in contact met partijen buiten onze gemeentegrenzen. Ondernemers kregen zo de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij diverse projecten. Een mooi voorbeeld is de MKB-deal, waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en kleinbedrijf stimuleert en waarvan de gemeente penvoerder is.
   
 3. We optimaliseren de ruimte op de bedrijventerreinen.
  In 2020 staken we veel energie en capaciteit in de herstructurering van Industriepark Zelhem. Met belanghebbenden voeren we hier een uitdagend gebiedsproces uit.
  We stelden het 'Regionaal Programma Werklocaties regio Achterhoek' op. Het Omgevingsprogramma 'Werklocaties' stelden we vanwege het coronavirus noodgedwongen uit. Het verruimen van regelgeving rond Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's) zetten we in gang.
 4. Recreatie en toerismeWe stelden een nieuwe beleidsvisie recreatie en toerisme op met het bijbehorende uitvoeringsprogramma. We startten in 2020 met het toeristisch profiel. In overleg met Achterhoek Toerisme wierven we een nieuwe regiocoördinator, die in november 2020 van start ging.
 5. Ontwikkeling landbouwWe stelden de notitie ‘Verkenning van de landbouw in Bronckhorst’ vast, met daarin verschillende actie- en aandachtspunten, zoals het inzetten van ervencoaches.
  We nemen deel aan het Regioproject ‘Werken aan toekomstbestendige erven Achterhoek’ (WATEA). Hiermee krijgen we meer financiële armslag voor de inzet van agrarische coaches.

  Voor ons economisch beleid is het belangrijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de agrarische sector. Wij gaven een ingenieursbedrijf opdracht om een analyse te maken van de agrarische sector in Bronckhorst. De resultaten van deze analyse gebruiken we bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

  In de vrijwillige kavelruil voerde de kavelruilcommissie ruim honderd keukentafelgesprekken. In het noordelijk deel van Bronckhorst is daarna 125 hectare geruild in 4 ruilplannen, nog zonder de inbreng van de gemeentelijke en provinciale gronden. Nieuwe ruilplannen, waar deze gronden een rol spelen, kon de commissie door de coronacrisis nog niet afronden. We vragen de provincie uitstel van de beoogde einddatum van het project tot augustus 2022.
   
 6. We zetten economische ontwikkelingen in de regio en Bronckhorst op de kaart van Nederland (regiodeal)
  We sloten een samenwerkingsovereenkomst met Agro innovatiecentrum De Marke. De samenwerking bestaat uit drie elementen:
  - Partners: de gemeente neemt deel in coöperatie De Marke door de aanschaf van vijf ledenparticipaties. Het ledenkapitaal stelt de coöperatie in staat om een deel van het onroerend goed over te nemen van Wageningen UR.
  - Ambassadeurs: de gemeente en De Marke zetten zich wederzijds in als elkaars ambassadeurs. Samen met de coöperatie benaderden wij collega-gemeenten in de Achterhoek om samen in De Marke te participeren. Vijf andere Achterhoekse gemeenten participeren in de eigen vermogensbehoefte van de coöperatie.
  - Facilitators: wij faciliteren de coöperatie met zaken als bouwblokvergroting en bestemmingswijziging van gebouwen. De Marke faciliteert de gemeente door het aantrekken van jong talent, het bijdragen aan de transitie in de landbouw en de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid (startups).

  De Marke bevordert als innovatiecentrum kringlooplandbouw, natuur inclusieve landbouw en precisielandbouw. De intensieve samenwerking tussen De Marke, individuele boeren en Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) biedt een effectieve, praktijkgerichte infrastructuur om nieuwe kennis en kunde direct door te laten stromen naar de agrariërs in de regio.

  Er komt een ‘innovatiehub’ die studenten van MBO-, HBO- en WO-opleidingen koppelt aan projecten van De Marke en het Achterhoekse agro-bedrijfsleven. Hiermee geven we een impuls aan het innovatief vermogen van de regio.
   

Vitale kernen

Maatschappelijk doel

 • De centra van de vier hoofdkernen Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen zijn aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig.

Inleiding

Belangrijke aanleiding voor het proces ‘Vitale kernen’ vormt de demografische ontwikkeling en de gevolgen hiervan (o.a. leegstand, afnemend draagvlak economische voorzieningen en andere eisen aan de openbare ruimte). In het proces werken werkgroepen voortvarend aan plannen voor toekomstbestendige dorpskernen. Dit is een continu proces waarbij het resultaat niet op voorhand vaststaat. Initiatieven komen voornamelijk van inwoners. Op basis van de visies voert elke werkgroep projecten uit. We ondersteunen daarbij de vier toekomstvisies voor de centra van de vier grote kernen met daaruit voortvloeiende projecten. Om focus aan te brengen prioriteerden wij samen met de werkgroepen twee à drie projecten per kern.
 

Resultaten

 1. We stimuleren de werkgroepen bij het realiseren van fysieke maatregelen in de openbare ruimte.
  Door corona waren de werkgroepen Vitale kernen minder actief dan voorgaande jaren. Ondanks dat zaten de werkgroepen niet stil en bereikten zij goede resultaten. We stimuleerden de werkgroepen om te blijven werken aan fysieke maatregelen in het openbaar gebied. Conrete plannen zijn in voorbereiding en kleine ingrepen realiseerden we al, zoals oplaadpunten voor e-bikes in Steenderen en afsluiting van het parkeerterrein bij het oude gemeentehuis op Raadhuisstraat in Hengelo.
   
 2. We ondersteunen de werkgroepen bij het verrichten van studies en het maken van ontwerpen.
  We lieten in drie van de vier grote kernen verkeersonderzoeken uitvoeren. In Steenderen was dit onderzoek er al. Daar ligt nu een concreet ontwerp voor de herinrichting van de Oltmansstraat en zijn de eerste schetsen voor de Smidstraat en het dorpsplein gereed. In Hengelo werkten we aan plannen voor het herinrichten van de omgeving van het gezondheidscentrum (De Strip) en het vergroenen van het centrum. In Vorden maakten we een ontwerp voor verbetering van de entree en de omgeving van het Kulturhus. Voor het centrumgebied van Zelhem stelden we een gebiedsafbakening vast (als hulpmiddel om initiatieven te beoordelen) en startten we met een verkenning naar de haalbaarheid van een Zelhem Huus.
 3. We faciliteren de werkgroepen bij het betrekken van de samenleving.
  In alle kernen staan de werkgroepen in nauw contact met de samenleving. Hier en daar legden wij nieuwe verbindingen. Zo brachten we initiatiefnemers en ontwikkelaars in contact met de werkgroepen, om hun plannen te laten aansluiten bij de visies voor de centrumgebieden.

  Het contact tussen de werkgroepen en samenleving verliep vooral digitaal of via andere media. Zo plaatste Hengelo een filmpje over de voortgang online en liet Zelhem regelmatig van zich laten horen via Radio Ideaal. De werkgroep Vorden communiceerde via Contact en in Steenderen zette de werkgroep een dorpslab op, waar wij aan bijdroegen.


Indicatoren

De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken met andere gemeenten. De landelijk vastgestelde indicatoren zijn we verplicht op te nemen in onze programma's. We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld voor dit deelprogramma.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen; 0= alleen woningen en 100= alleen banen)

LISA 2019

46,6%

47,3%

geen data

geen data

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2019

631,6

657,4

geen data

geen data

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2019

67,2%

68,9%

geen data

geen data

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2019

171,2

176,1

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 01-02-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Regulier of Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten partijen en de gemeente hun prioriteiten bijstellen en is de menselijke capaciteit beperkt.

Projecten en investeringen vertraging oplopen of niet door gaan. Nieuwe projecten kunnen niet opgestart worden.

Financieel - er claims volgen ter compensatie van andere partijen;; Niet financieel - De doelstellingen in gevaar komen of pas later bereikt worden.

75%

€ 75.000

Pandemie