iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /
Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. J.H.G. Arends

Maatschappelijke doelen

 • Samenwerking en verbinding ten behoeve van een actieve samenleving.

Wat deden we in 2020 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Een dienstbare overheid

Maatschappelijk doel

 • Samenwerking en verbinding ten behoeve van een actieve samenleving.

Inleiding

We zijn een zelfbewuste overheid die midden in de samenleving staat. Daarbij hoort een open houding waarbij ruimte is voor nieuwe manieren van werken. Onze sociale teams, de gebiedsambtenaren en de accountmanagers zorgden voor nauwe contacten met de inwoners, ondernemers en organisaties. Van de nieuwe manier van werken leren we veel. Deze kennis delen we met de hele organisatie. We versterken wat goed gaat en laten los waar nodig. Daarmee werken we continu verder aan een goede balans en samenwerking tussen de samenleving en gemeente.

Resultaten

We realiseren dat de samenleving een dienstbare overheidervaart.
 

 • In dit coronajaar zochten accountmanagers, gebiedsambtenaren, combinatie-functionarissen en de sociale teams actief contact met de samenleving. Door de nauwe contacten met onze samenleving konden we direct inspelen op vragen. Waar nodig en mogelijk boden we direct ondersteuning.
 • We brachten ambtelijk en bestuurlijk onze waardering over naar partijen en organisaties in de samenleving voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Scholen, verzorgingstehuizen en bedrijven toonden aanpassingsvermogen en leverden een grote inspanning om hun taken uit te voeren.
 • Het gemis van de fysieke (huis)bezoeken door gebiedsambtenaren en sociale teams werd duidelijk tijdens de eerste lockdown. In het begin van de coronacrisis stopten alle huisbezoeken (door sociaal consulenten), met uitzondering van casussen waarbij de veiligheid een rol speelde. Daar waar mogelijk zijn na de zomer de huisbezoeken weer gestart.
 • Met het plan 'Samen goed gaon' zijn we sinds eind 2020 gestructureerd aan de slag om de gevolgen van het coronavirus in beeld te brengen. Met deze gegevens over jongeren, eenzaamheid en sociale crises krijgen we meer inzicht. Op basis daarvan werken we aan een plan voor de korte termijn en betrekken we bij beleidskeuzes voor de (middel)lange termijn. Signalen uit onze eigen contacten en die van onze partners in de samenleving (onder andere ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorpsbelangenorganisaties) combineren we met cijfers uit actuele onderzoeken.
 • Elke twee jaar beantwoordt ons inwonerpanel vragen over onze dienstverlening. Het waarderingscijfer is ten opzichte van 2018 gedaald. Uit de diverse opmerkingen van de panelleden leiden wij af dat dit te maken kan hebben met een aantal aspecten; het afvalbeleid (aanpassing beleid en daarmee verhoging van de kosten voor inwoners), het coronavirus (minder contact met sociaal team of gemeentehuis). Terugkerende aandachtspunten zijn het niet op tijd terugkoppelen bij een melding en het niet tijdig terugbellen van inwoners en bedrijven. Dit laatste punt heeft blijvend aandacht, ook in het nieuwe uitvoeringsplan dienstverlening (zie paragraaf bedrijfsvoering). Inwoners zijn tevreden over de vriendelijkheid van onze medewerkers en de begrijpelijkheid van ons taalgebruik. Daarnaast wil meer dan de helft van de deelnemers graag contact via live chat (op onze website). We gaan kijken hoe we dit kunnen realiseren.

We zorgen voor bestuurlijke vernieuwing tussen raad en college.

 • Samen met de raad is in maart interactief gewerkt aan het in beeld brengen van de financiële en beleidsmatige keuzes in de planning en control-documenten. Met de raad werken we samen aan een financieel gezonde gemeente.
 • We werken samen aan heldere besluitvorming, waarbij ruimte is voor goede beeld- en oordeelsvorming. Het is de keuze van de raad om dit te doen volgens het Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvormingsmodel (BOB-model). In 2021 optimaliseren we deze werkwijze samen met de nieuwe griffier.

We zijn een sterke gemeente in een sterke regio op het gebied van Smart economy, Smart living en Smart governance.

Concrete projecten binnen de regiodeal

 • Wij zijn actief betrokken bij 8RHK ambassadeurs. Samen met andere organisaties, ondernemers en overheden bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030 . We leveren onze bijdrage via de Achterhoek Board, Algemeen Bestuur, Achterhoek Raad en thematafels om tot een bloeiende economie en kwaliteit van leven te komen, met een gezamenlijke lobby richting Rijk, Provincie en de EU. De financiering van de projecten komen mede voort vanuit de regiodeal die de Achterhoek met het Rijk heeft gesloten.
 • We startten het project Biogas en Waterstof in Bronckhorst. Dit project richt zich op de reductie van CO2-emissie en verduurzaming van woningen en industrie in Steenderen.
 • Voor het toekomstgericht beheer van ons vastgoed doen we mee aan de projecten 'Cirkelregio Achterhoek', 'Vastgoedmonitor Achterhoek' en 'Werken aan Toekomstgerichte erven'.
 • We ondertekenden de MKB-deal met het ministerie van Economische Zaken om de arbeidsproductiviteit te verhogen van minimaal 5% (binnen twee jaar) bij 100 Achterhoekse bedrijven. Het is een programma voor en door bedrijven uit de Achterhoek om samen bedrijven in de regio te hel

We herdenken 75 jaar vrijheid.

Samen met meer dan 22 organisaties in onze gemeente stond er een prachtig programma klaar om 75 jaar vrijheid te vieren in Bronckhorst. De première van de documentaire en de naamgeving van het graf van de Canadese Lt. John Gordon Kavanagh in Rha zou het startsignaal geven van een periode vol activiteiten onder andere: concerten in Vorden en Hengelo, een parade in Steenderen, een openluchtspel in Halle-Heide en een film in Baak. Maar ook exposities in Zelhem, een defilé in Hummelo en rondrit door de gemeente als afsluiter.

Door vele vrijwilligers is hard gewerkt om iedereen erbij te betrekken. Alle activiteiten zijn helaas geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus.

De provincie heeft subsidies beschikbaar gesteld om bovenstaande activiteiten te organiseren. Organisaties mochten deze subsidies houden ondanks dat de festiviteiten niet door konden gegaan. De voorbereidingen van deze activiteiten laat de kracht zien van onze samenleving. Als gemeente hebben wij grote waardering en bewondering voor ieders inzet. Met samenwerking, saamhorigheid en nieuwe ideeën is het mogelijk om onze geschiedenis beschikbaar te houden voor nieuwe generaties.

Indicatoren

De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken met andere gemeenten. De landelijk vastgestelde indicatoren zijn we verplicht op te nemen in onze programma's. Zelf hebben we 2 lokale indicatoren vastgesteld voor dit deelprogramma.

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2015

Real. 2018

Real. 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Dienstbare overheid

Gemiddelde beoordeling van de dienstverlening over de gemeente Bronckhorst

Onderzoek dienst-verlening

7,24

2013

7,38

7,42

7,1

7,8

Percentage respondenten die een onvoldoende geven

Onderzoek dienst-verlening

11%

2013

0,07

0,09

0,12

0,07

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Demografische druk (som aantal personen tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar)

CBS 2020

84,1%

84,5%

85,5%

73,6%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 01-02-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Regulier of Pandemie

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (In het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk

40%

€ 500.000

Regulier

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat er een piek in het ziekteverzuim. Daarnaast heeft het langdurig thuiswerken een negatief effect op de mentale weerbaarheid met overbelasting of burn-out tot gevolg.

Verminderde inzet personeel en wegvallen cruciale rollen/functies binnen de clusters (moeilijk vervangbaar ivm specifieke kennis/vaardigheden).

Financieel - Er extra middelen moeten worden ingezet voor het treffen van maatregelen en extra inhuur.; Niet financieel - Als veel personeel ziek wordt komt de continuïteit (en op langer termijn het behalen van doelstellingen) in gevaar.

50%

€ 350.000

Pandemie

Mens - Onvrijwillig vertrek wethouder; Mens - Vertrek wethouder

De voorziening voor wachtgeld niet toereikend is.

Financieel - Uitbetalen van (langdurige) wachtgeldverplichtingen; Voorziening moet worden aangevuld uit andere middelen; Niet financieel - Naast een aanvulling van de voorziening uit andere middelen kan dit tot imagoschade leiden

10%

€ 1.000.000

Regulier

Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens

Er door ten onrechte verstrekte privacygegevens datalekken kunnen ontstaan.

Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade.; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken zijn schadelijk voor het imago van de organisatie op landelijk niveau.

20%

€ 500.000

Regulier

Technisch - Gehackt worden of fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem).

Er zich een beveiligingslek voor doet.

Financieel - Er extra kosten worden gemaakt.; Niet financieel - Een beveiligingslek brengt doorgaans imagoschade met zich mee op regionaal niveau.

50%

€ 200.000

Regulier