iconIncidentele baten en lasten

Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven. Hierbij hebben we een ondergrens aangehouden van € 50.000.

Omschrijving

Begroting
(na wijziging)

Rekening

Resultaatbestemmingen 2022

1.709

1.709

1.709

1.709

Zorg en ondersteuning

Inburgering (spuk)

494

412

Inburgering (spuk)

-494

-412

Vluchtelingen

219

Vluchtelingen

-355

Vluchtelingen (Oekraïne)

2.790

2.585

Vluchtelingen (Oekraïne)

-5.375

-5.673

Intergraal Zorgakkoord

-67

Energietoeslag

1.651

1.675

Hersteloperatie toeslagen (2021/2022)

-87

Afwikkeling Delta; schadevergoeding

105

Beschermd wonen, gelden centrumgemeente

-339

-339

Programma Zorg en ondersteuning

-1.273

-1.938

Wonen en leefomgeving

Winstneming / afsluiting grondenexploitaties

-242

-342

Schade vergoeding Kerkweide Kranenburg

912

Aankoop Zomerweg

550

566

Grondverkopen

-920

-220

Grondverkopen; boekwaarde

87

Grondverkopen, groenstroken ed

-67

Sportbeleid

1.000

401

Programma Wonen en leefomgeving

388

1.335

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem, verliesvoorziening

-221

Vitale kernen

285

268

Vitale kernen

-101

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

285

-54

Bestuur

Pensioenvoorziening wethouders

-104

Programma Bestuur

0

-104

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering: energietoeslag

-1.494

-1.494

Algemene dekkingsmiddelen

-1.494

-1.494

Saldo incidentele baten en lasten

-386

-546

(+ = per saldo lasten)