Overlopende passiva

Overlopende passiva

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

voorschotbedragen overheidslichamen

- Europa

-

-

- rijk

2.165

2.340

- overige Nederlandse overheid

541

516

verplichtingen

- salarissen

2

1

- werk, inkomen en voorzieningen

106

-

- voorlopige afdrachten publiekszaken

-3

-1

- BTW / BCF-posten

-

72

- transitoria; nog te betalen bedragen

1.298

1.609

- transitoria; vooruit ontvangen bedragen

586

127

-

Totaal overige overlopende passiva

1.989

1.808

Totaal overlopende passiva

4.695

4.664

Verloopoverzicht voorschotbedragen overheidslichamen

Saldo begin boekjaar

Toevoegingen in het boekjaar

Vrijval in het boekjaar

Saldo einde boekjaar

Rijk

Ministerie van SZW; vooruitontvangen uitkering

124

31

93

Ministerie van SZW; inburgeringsvoorzieningen

221

130

91

Ministerie van SZW; onderwijsroute, inburgering

31

31

Ministerie van SZW; tozo

1.048

1.048

Ministerie van BZK; vitaliseren verouderde woongebieden

924

9

915

Ministerie van BZK; aanpak energie armoede

741

-7

748

Ministerie van Financiën; hulp gedupeerden toeslagen

-15

15

Ministerie van VWS; spuc

17

123

33

107

Ministerie van VWS; sportakkoord 2020 - 2022

85

85

Ministerie van VWS; spuc yz

77

77

MInisterie Van OCW; ventilatie scholen

124

124

Ministerie van OCW; covid gerelateerde onderwijsvertragingen

65

249

284

30

Ministerie van Justitie; naleving coronatoegangsbewijzen

138

127

11

Overige Nederlandse Overheid

Provincie Gelderland, dorpendeal MFA Bronckhorst

185

185

Provincie Gelderland, landschapselementen

15

102

35

67

Provincie Gelderland, integraal transitieplan

15

15

Energie Citties, subsidie

42

42

Regio Achterhoek, compactisering centrum Hengelo

157

44

113

Regio Achterhoek, vitaliseren verouderde woongebieden

92

92

VNOG; ondersteuning naleving coronatoegagsbewijzen

93

8

85

Div. gemeenten; diverse penvoerderschappen

11

11