Overlopende passiva

Overlopende passiva

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

voorschotbedragen overheidslichamen

- Europa

-

-

- rijk

4.241

385

- overige Nederlandse overheid

227

63

verplichtingen

- salarissen

-3

2

- werk, inkomen en voorzieningen

195

139

- voorlopige afdrachten publiekszaken

-1

-1

- BTW / BCF-posten

54

54

- transitoria; nog te betalen bedragen

1.026

1.596

- transitoria; vooruit ontvangen bedragen

97

-

Totaal overige overlopende passiva

1.368

1.791

Totaal overlopende passiva

5.836

2.238

Verloopoverzicht voorschotbedragen overheidslichamen

Saldo begin boekjaar

Toevoegingen in het boekjaar

Vrijval in het boekjaar

Saldo einde boekjaar

Rijk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

186

31

155

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; tozo

8.820

5.020

3.800

Ministerie van Binnenlandse Zaken; reductie energiegebruik

540

264

276

Ministerie van Financiën; hulp gedupeerden toeslagen

10

10

Ministerie van Volksgezondheid; spuc

148

148

Ministerie van Onderwijs; oab

51

145

196

Overige Nederlandse Overheid

Provincie Gelderland; monumentensubsidies

21

21

Provincie Gelderland; mobiliteitmakelaar

200

200

Div. gemeenten; diverse penvoerderschappen

42

14

28

Totaal

448

9.715

5.694

4.469