iconInleiding

We participeren in samenwerkingsverbanden, waarbij we een bepaalde bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen en een financiële bijdrage verstrekken. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt hiervoor het begrip 'verbonden partijen' gebruikt.
Binnen de gemeenschappelijke regelingen, de stichtingen en de overige organisaties gaat de aandacht uit naar een actieve aanpak van vraagstukken; wat zijn onze aandachtspunten en hoe organiseren we dat? Eind 2020 zijn in regionaal verband afspraken gemaakt hier ambtelijk samen in op te trekken. Deze werkwijze gaat in vanaf het begrotingsjaar 2021.
Bij de bedrijven, waarvan Bronckhorst vanuit een maatschappelijke doelstelling in het verleden (zorg voor energie, etc.) aandelen in haar bezit heeft, en coöperaties gaat het vooral om de vraag op welke wijze de wettelijke taken zo effectief en efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.