iconAlgemeen

In programma 2 richten wij ons op de transitie ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ en geven we invulling aan de speerpunten Wonen, Landbouw en Landschap, en Natuur en Biodiversiteit. Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:

2A Passend wonen: centraal hierin staat het creëren van vitale leefbare kernen meteen woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen.

2B Aantrekkelijke leefomgeving: hierin is aandacht voor de omgevingswet, veiligheid en handhaving, fysieke leefomgeving en biodiversiteit, onderwijs en bereikbaarheid

We hebben het afgelopen jaar verder gewerkt aan onze woonvisie: er zijn 150 woningbouwinitiatieven zijn goedgekeurd en er is gestart met de bouw van starterswoningen uit het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarnaast zijn we volop bezig geweest met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Dit heeft in 2020 geleid tot onder meer een startnotitie Omgevingsvisie en een startnotitie voor het eerste Omgevingsprogramma.

De locatie voor het Kompaan College, de VO school in Vorden, is in 2020 bepaald. Hiermee kan het bestuur van de school aan de slag met het realiseren van het nieuwe schoolgebouw.