iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Bestuurlijke trekker:

Marianne Besselink/Evert Blaauw/Emmeke Gosselink/Wilko Pelgrom/Antoon Peppelman

Ambtelijke trekker:

Herman Tinselboer

Wat deden we in 2022 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We actualiseerden onze handhavingsprogramma's

Inleiding

Ons huidig toezicht- en handhavingsbeleid liep af. We actualiseerden de processen, regelgeving en prioriteiten in ons nieuwe beleidsplan.

Resultaten

We actualiseerden het beleidsplan Toezicht en Handhaving (T&H) en het beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022

Wij beschreven in het beleidsplan hoe wij de taken voor toezicht en handhaving in de periode 2023-2027  gaan uitvoeren. De belangrijkste speerpunten die we uitwerkten waren ondermijning, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid, strijdig gebruik en controle van evenementen. In onze werkwijze blijft het goede gesprek het uitgangspunt en gaan we in de komende beleidsperiode extra inzetten op mediation.
We actualiseerden het beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid en voor integrale veiligheid 2023 –2026. Hierin blijft ondermijning nog steeds een belangrijk speerpunt. Afgelopen periode zagen we cybercrime toenemen. Dit verwerkten we als extra speerpunt in het beleidsplan. Daarnaast zetten we extra in op de verbinding tussen zorg en veiligheid.
De vaststelling van beide beleidsplannen konden we niet in 2022 realiseren. Dit staat begin 2023 gepland.

We volgden de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, toezicht en handhaving en het integraal veiligheidsbeleid

Uit het rekenkameronderzoek kwamen enkele aanbevelingen naar voren die wij meenamen in de uitwerking van het beleidsplan toezicht en handhaving 2023-2027. We maakten een duidelijke koppeling tussen het handhavingsbeleid en Openbaar Orde en Veiligheid (OOV) beleid. Dit deden we met name op het onderwerp ondermijning. We namen smart geformuleerde doelstellingen op in het uitvoeringsprogramma.

Prioriteiten ondermijning en handhaven

Inleiding

Veiligheid en criminaliteit gaat over gemeentegrenzen heen. Samenwerking is daarom van groot belang. Binnen de Achterhoek werken we samen op gebied van ondermijning. We stelden een programmamanager aan die de projecten voorbereidt en coördineert.
In ons lokale ondermijningsplan geven we aan hoe we de aanpak van ondermijning vormgeven in samenwerking met onze netwerkpartners.

Resultaat

We versterkten de lokale aanpak van ondermijning (Achterhoeks plan van aanpak)

We versterkten de lokale aanpak van ondermijning door in te zetten op beleidsvorming, kennisdeling en acties. Dit deden we samen met netwerkpartners en de Achterhoekse gemeenten. We creëerden bewustwording binnen onze organisatie. 
We voerden diverse acties uit in de strijd tegen ondermijning. Zo waren er twee Groene Nachten en ontvingen we ook de tweede ster van het keurmerk Veilig Buitengebied omdat we dit project verder hebben uitgebouwd. We investeerden in datagericht werken op het thema ondermijning via Datalab GO. Hierdoor waren we in staat op basis van gerichte data actie te ondernemen. We voerden ook een exploitatievergunning in voor bepaalde horeca-inrichtingen.

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) is een regionaal samenwerkingsverband van 22 gemeenten. VNOG werkt samen op het gebied van ambulance-voorziening, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding- en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Resultaat

Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises

De VNOG pleegde grote inzet de COVID-19- en Oekraïne-crisis te coördineren. De brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) stonden paraat. VNOG rondde het aanbestedingstraject voor de tankautospuiten en de basisvoertuigen van de brandweer af.

Zelfredzaam & risicobewust

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing werkte verder aan het programma ‘zelfredzaam & risicobewust’ (o.a. brandbarometer). VNOG verstrekte in het kader van vergunningverlening adviezen aan de gemeenten.

Vakbekwaam & deskundig

VNOG startte het wekelijks oefenen op de brandweerposten weer op nadat het tijdens de coronaperiode stillag. De crisisteams zijn geoefend.

Sterke informatiepositie

VNOG ontwikkelde nieuwe dashboards (o.a. t.b.v. de Oekraïne-crisis). De dashboards ondersteunden het multidisciplinair informatiemanagement en de crisisorganisatie. Ook investeerde VNOG in informatieveiligheid en zette het stappen om een Veiligheid Informatie & Coördinatie Centrum (VICC) in te richten.

Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers

De doorontwikkeling van de organisatie, die startte in 2020, sloot VNOG op 30 juni 2022 formeel af. Zo stelde VNOG het Organisatieplan vast. De organisatieontwikkeling gaat verder (leiderschap, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, etc.). VNOG startte met een traject om het inkoopproces te verbeteren.

Demarcatie

VNOG besliste dat de kazernes in eigendom van de gemeente blijven. Ook beoordeelde VNOG in samenspraak met cluster Vastgoed de kazernes op Arbo-eisen en wensen (blauwdruk voor kazernes). Een ander onderdeel van de demarcatie zijn de facilitaire kosten. In 2022 is besloten dat VNOG deze taken in 2023 uitvoert. Het jaar sluiten ze af met een positief saldo.

Verkeersveiligheid Laag Keppel

Inleiding

Het doorgaande verkeer op de Hummeloseweg (gemeente) en de Dorpsstraat (N814, Provincie) zorgt voor verkeersonveiligheid en overlast. Samen met de provincie en betrokken inwoners, dorpsbelangorganisaties en ondernemers doorliepen we een gebiedsproces om te komen tot aanvaardbare (verkeerskundige) oplossingen voor de knelpunten.

Resultaten

Maatregelen Hummeloseweg en Dorpsstraat Laag Keppel

We hebben hier nog geen resultaten behaald. Eventuele maatregelen zijn afhankelijk van de resultaten van de deelprojecten.

Keppel – Eldrik, deelproject 1

Om de verkeerseffecten van een afsluiting voor het doorgaande verkeer te kunnen meten namen wij en ook de provincie een verkeersbesluit voor de aanleg van landbouwsluizen. Wij over de Barlhammerweg en de provincie over de Wehlsedijk, N814. Het door ons genomen besluit voor het plaatsen van een landbouwsluis in de Barlhammerweg is definitief. Tegen het besluit van de provincie is beroep aangetekend bij de rechtbank, dat wordt behandeld in 2023. In dat jaar wordt ook een proef gedaan met het afsluiten voor het doorgaand verkeer door het plaatsen van landbouwsluizen, op basis waarvan de provincie een definitief besluit neemt.

Zomerweg Drempt, deelproject 2

We vormden een werkgroep met de direct betrokkenen bij de herinrichting van de Zomerweg. Dorpsraad Drempt, inwoners en ondernemers maken deel uit van de werkgroep. Een externe partij ondersteunt het ontwerpproces.

Keppel - Hummelo , deelproject 3

We bespraken het ontwerp van de zogenaamde koude oversteek met, Dorpsraad Hummelo, IKC de Woordhof en overige betrokken inwoners en ondernemers. De koude oversteek is een kruising die je wel mag oversteken maar niet op- en af mag rijden. We pasten het ontwerp aan met het oog op: betere veiligheid voor fietsers, behoud van het milieupark op deze locatie en behoud van het aantal parkeerplaatsen.

We stimuleerden kansengelijkheid in het onderwijs

Inleiding

Het onderwijs is op de proef gesteld door corona. Het Rijk stelde met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen ter beschikking om de (onderwijs)kansen van leerlingen te vergroten. Met een schoolscan analyseerden scholen de ontwikkelingen van leerlingen tijdens corona. We bespraken dit in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). We gaven invulling aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor herstel en ontwikkeling van kinderen in Bronckhorst.

Resultaat

We gaven een extra impuls aan de ontwikkeling van kinderen

In een samenwerking met alle scholen zetten wij de NPO-middelen in om de (onderwijs)kansen van kinderen te vergroten. De scholen konden naar behoefte zelf de middelen inzetten op een aantal doelen zoals: extra begeleiding, taalonderwijs, sociale vaardigheden en weerbaarheid, sport en cultuur. De combinatiefunctionarissen organiseerden een extra aanbod waar kinderopvang en onderwijs gebruik van konden maken, zoals weerbaarheidstrainingen, peutergym en extra gym.

We werkten toe naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Inleiding

Vanuit het Integraal plan onderwijshuisvesting (IHP) zetten we de eerste stappen om invulling te geven aan een toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Samen met schoolbesturen gaven we uitvoering aan de doelen, zoals het verduurzamen van de gebouwen en het onderzoeken van de haalbaarheid van een aantal huisvestingslocaties.

Resultaat

We deden in Zelhem onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het primair onderwijs

De uitvoering van het IHP heeft vertraging opgelopen. We spraken de schoolbesturen om tot verdere invulling te komen. De Rank in Toldijk en de Kraanvogel in Kranenburg verbeterden, met een subsidie, hun binnenklimaat. Eind 2022 stelden we de uitvraag op om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor de basisscholen in Halle en Zelhem.

Kompaan College (Vorden) kreeg een gezicht

Inleiding

In december 2021 stelden wij samen met het schoolbestuur het projectplan en de bijbehorende intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van het Kompaan College in Vorden vast. Daarmee kon in 2022 gestart worden met verwerving van de grond en het opstellen van een realisatieovereenkomst.

Resultaat

Samen met Achterhoek VO bereidden we de bouw van de VO-school voor

We betrokken inwoners nauw bij de ontwikkeling van de school en werkten verder aan de realisatie van het projectplan. We kochten de grond aan waar de school haar plek gaat krijgen en het bestemmingsplan is definitief. De volgende fase van het project kon daardoor van start gaan. De school is nu het ontwerp aan het uitwerken zodat de bouwvoorbereiding kan starten.

We gaven uitvoering aan de sportagenda

Inleiding

We gaven uitvoering aan de sportagenda en het Lokaal Sportakkoord. Door samenwerking en activiteiten versterken we verenigingen en investeren we in een mooi sportaanbod.

Resultaat

We startten met het verduurzamen van gemeentelijke sportaccommodaties

We onderzochten hoe we vier gemeentelijke accommodaties kunnen verduurzamen. We faseerden de aanpak van deze vier en vroegen voor twee van deze locaties landelijke subsidie aan om te kunnen starten.

We gaven een impuls aan het lokale sportaanbod

Op basis van het afwegingskader impulsbudget private sportaccomodaties kende u drie subsidies toe aan verenigingen in Bronckhorst. Deze subsidies ondersteunden de realisatie van twee padelbanen in Zelhem, een loods voor handicarts bij golfclub 't Zelle en aanleg van een weerbestendige wedstrijdbak voor de paardensportvereniging Zelhem.

We scherpten de kaders van de agenda aan

We legden u de resultaten van het afwegingskader uit de sportagenda voor. U gaf aan dat er onvoldoende recht werd gedaan aan de samenhang tussen sport en leefbaarheid in onze kernen. Er was behoefte aan een integrale gebiedsvisie. We startten met het opstellen van deze visie, gericht op een toekomstige spreiding en kwaliteit van voorzieningen, die wij u in 2023 aanbieden.

We hadden meer aandacht voor agrarisch erfgoed

Inleiding

We stelden het uitvoeringsprogramma Cultuurhistorie en Erfgoed 2022- 2023 vast. Het budget voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten wordt hoofdzakelijk ingezet voor het meest bedreigde agrarische erfgoed.

Resultaat

We pakten drie agrarische monumenten aan

We voerden, in overleg met de eigenaren van een boerderijcomplex in Zelhem, een haalbaarheidsonderzoek uit gericht op het hergebruik van drie agrarische schuren op dit complex. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzochten we voor een landgoed in Hengelo hoe zij diverse (agrarische) gebouwen op hun landgoed een nieuw leven in kunnen blazen. Dat deden wij op basis van een tuinhistorische quickscan.

We behielden en versterkten de biodiversiteit

Inleiding

Samen met inwoners, ondernemers en andere partners behouden, herstellen en versterken we het landschap en werken we aan een prettige en gezonde leefomgeving. We streven naar meer diversiteit aan planten, struiken en bomen in het openbaar groen. Dit draagt bij aan een rijk voedsel- en leefgebied voor verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Resultaten

We beheerden 80% van onze bermen en greppels ecologisch

We breidden het ecologische beheer uit van 20% naar 80%. Zo maakten we afspraken voor nieuw beheer. Dit is in 2022 voor het eerst uitgevoerd. De reacties uit de samenleving zijn positief, inwoners hechten veel waarde aan bloemen en kruiden in de berm. Spaarzame kritiek richtte zich op het onjuist of te vaak maaien van stukken bloemrijke en kruidenrijke berm. De aannemer neemt dit mee in toekomstig beheer. We startten het project om vrijwilligersgroepen te werven om telgroepen op te leiden die insecten tellen. Door te beperkte beschikbaarheid van projectleiding (zowel intern als extern) lag de uitvoering in 2022 stil.

We vormden gazons om naar bloemrijk grasland

Op zes locaties in de grotere kernen vormden we gazons om naar grasland met bloemen en kruiden. We zaaiden mengsels van bloemen en kruiden in, pasten het beheer aan en informeerden de buurt. De reacties daarop uit de samenleving zijn ook hierover positief. Uit de kleinere kernen kwamen vragen of we ook daar locaties kunnen omvormen.

We cofinancierden landschapsinitiatieven

Inleiding

Door initiatieven van inwoners, ondernemers en vrijwilligersgroepen te (co)financieren, dragen we bij aan een grotere biodiversiteit, een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een beleefbaar landschap met kleine, waardevolle cultuurhistorische elementen.

Resultaten

We gaven uitvoering aan het meerjarig uitvoeringsprogramma voor landschap en biodiversiteit

Met de provinciale bijdrage uit de landschapsregeling ondersteunden we projecten die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. We voerden dit uit via projecten als: Levend Landschap en Dorp en Rand. Vooral door aanleg van landschapsbeplantingen op particuliere erven en percelen.

We steunden initiatieven van inwoners en ondernemers

We voerden diverse beplantingsprojecten uit met bijvoorbeeld de werkgroepen in Steenderen, Vierakker en Halle, zaaiacties rond Veldhoek en Bekveld. Wildbeheereenheden zaaiden akkerkruiden en wildmengsels in. We organiseerden erfinrichtingsplannen bij boeren en buitenlui, een uitdeelactie van geboortebomen en ‘een boom mot kunn’n’. Hiervoor gebruikten we de landschapsregeling van de provincie en budgetten voor Dorp en Rand en openbaar groen. Bij deze projecten plantten we bijna 1.000 bomen en 1 hectare bosplantsoen. Inwoners zaaiden ruim 54.000 m2 (ca. 38 voetbalvelden) grond in met akkerkruiden en bloemrijk grasland. Daarnaast ondersteunden we 15 educatieve projecten. Bij het project IVN-jongerenadviesbureau maakten ruim 200 leerlingen van het Kompaancollege in groepjes blogs over biodiversiteit. We sloten een prestatieovereenkomst met Stichting Streekfonds Achterhoek en ondersteunden zo grondeigenaren bij het aanleggen en beheren van landschapselementen. Hiervoor vulden we het budget aan met de opbrengsten van de kavelruil tot een totaal van € 170.000.

Extra aandacht voor Nationaal Landschap Graafschap

De diverse benoemde projecten droegen bij aan het geven van speciale aandacht aan de versterking van het Nationaal Landschap De Graafschap.

We werkten aan een omgevingsvisie die voldoet aan de Omgevingswet

Inleiding

Ons integrale beleid voor de fysieke leefomgeving bestaat uit een omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s. Beide richten zich op de mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook op een gezond en veilig leefklimaat in Bronckhorst. In de visie staat onze strategische koers en de omgevingsprogramma’s vormen het kader voor de uitvoering.

Resultaten

Begin 2022 stelden we onze omgevingsvisie vast

Begin 2022 stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie 2035 ’Bronckhorst Twee keer zo mooi’ vast. De raad bepaalde dat voor de uitvoering van de omgevingsvisie vier omgevingsprogramma’s worden opgesteld: Werklocaties, Wonen, Energietransitie & Klimaatadaptatie en Landschappelijke kwaliteit, Erfgoed & Landbouw.

We stelden de omgevingsprogramma’s Werklocaties, Wonen en Energietransitie & Klimaatadaptatie vast en startten met de uitvoering

We maakten het omgevingsprogramma Werklocaties gereed voor besluitvorming en ter inzagelegging. Voor het programma Landschappelijke kwaliteit, erfgoed en landbouw stelden we een startnotitie op. Voor Wonen en Energietransitie & Klimaatadaptatie werkten we verder aan de uitvoering van de programmatische aanpak. In 2023 vertalen we beide naar formele omgevingsprogramma’s.

We werkten het stramien en de systematiek voor het nieuwe omgevingsplan uit

Dat deden we met de ontwikkelde bouwstenen in de eerste helft van 2022. We vormden onze aanpak om van een themagerichte aanpak naar een gebiedsgerichte aanpak. Dit deden we op basis van ervaringen met drie bouwstenen (inrit, monumenten en werklocaties). We starten met de gebiedsgerichte aanpak in 2023. We hebben tot 2029 de tijd om onze twee huidige bestemmingsplannen om te zetten naar één omgevingsplan voor de hele gemeente.

Wij gingen verder met voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet

Op 1 januari 2023 zouden we voldoende gereed zijn geweest voor invoering van de Omgevingswet. Het uitstel van de wet gaf ons meer tijd voor de implementatie. De inzet voor de programmatische aanpak van de invoering werd met een jaar verlengd. We werkten aan:

  1. Noodzakelijke regelingen: De gemeenteraad stelde regelingen vast die noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Het ging om het bindend adviesrecht van de gemeenteraad, de verordening op de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed, het delegatiebesluit en de verordening nadeelcompensatie.
  2. Eerste omgevingsprogramma bedrijventerreinen: Extra overleg met de provincie bleek nodig over de interpretatie van de mogelijkheden van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) voor het invullen van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) locaties.
  3. Raadswerkgroep Omgevingswet: De raadswerkgroep kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in nieuwe samenstelling vijf keer bijeen om mee te denken over diverse onderdelen van de invoering van de wet. De opdracht van de werkgroep loopt tot aan de invoeringsdatum.

Dienstverlening ontwikkelde zich door in geest van de Omgevingswet

Inleiding

Een van de pijlers uit het coalitieakkoord 2022-2026 is Dienstbare overheid. We gaan voor een vlotte en transparante dienstverlening waarin we inwoners adequaat betrekken. De kern van de omgevingswet is een manier van werken die de omgang met initiatiefnemers centraal zet. Dit wordt vaak aangeduid als werken vanuit een “ja mits” – houding. Daarnaast introduceerden we nieuwe instrumenten en een nieuw loket.

Resultaten

We bereidden ons voor op een nieuw digitaal loket

We bleven initiatieven indienen voor het nieuwe digitale loket en installeerden het nieuwe systeem, zodat wij ermee konden oefenen. Het uitstellen van de Omgevingswet gaf ons iets meer tijd om ‘onze kant’ van het systeem te finetunen.

We maakten onze digitale dienstverlening nog toegankelijker en laagdrempeliger

We werkten aan het laagdrempelig maken op vorm en inhoud van de communicatie met inwoners in vergunningprocedures. We werkten verder in de geest van de Omgevingswet door een ’ja mits’- houding aan te nemen en door integraal te werken. We realiseerden de gewenste transparantie en snelheid. Daarvoor investeerden we in houding en gedrag van onze medewerkers en zorgden we voor een update van onze communicatie-uitingen.

10 experimenten omgevingslab

We voerden experimenten uit rond uiteenlopende vraagstukken. We ontwikkelden in deze sessies vooral participatieaanpakken. Verder werkten we in het lab onder meer aan beleidsregels voor vrijkomende agrarische bebouwing.

We pasten onze cultuur en werkprocessen aan

We organiseerden gedurende het jaar goedbezochte webinars over alle aspecten van de Omgevingswet. Collega’s wisselden via podcasts ervaringen uit. Voor het gebruik van het nieuwe digitale loket startten we met opleidingen.

We vergrootten de leefbaarheid door vernieuwing in kernen en buitengebied

Inleiding

Vitale Kernen (VK) staat voor kwaliteit, vitaliteit en leefbaarheid van de vier grotere dorpscentra. We werkten aan projecten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Vanuit de door deze werkgroepen opgestelde centrumvisies maakten we concrete plannen en startten we met de uitvoering van de eerste projecten. Ook in andere kernen en in het buitengebied werkten we aan verbeteringen van de woon- en leefomgeving vanuit de investeringsagenda leefbaarheid.

Resultaten

We startten met de herinrichting van het Marktplein in Steenderen

Samen met de werkgroep vitale kern Steenderen en andere belanghebbenden maakten we een ontwerp voor het nieuwe Marktplein en presenteerden deze aan inwoners. We selecteerden daarna een aannemer voor de verdere uitwerking en realisatie van dit ontwerp. We begonnen met de uitvoering van de reconstructie van de J.F. Oltmansstraat e.o. Voor de Burgemeester Smitstraat begonnen we met het ontwerpproces om te komen tot een breed gedragen herinrichtingsplan.

We maakten het centrum van Hengelo groener en veiliger

De herinrichting van de zogenaamde Strip rondden we af, met kwalitatief betere verharding en andere beplanting. Daarbij besteedden we veel aandacht aan duurzaamheid en klimaat. Dit deden we door maatregelen voor wateropvang en biodiversiteit. Samen met de werkgroep Vitale kern Hengelo en de centrumregisseur werkten we voortvarend aan een pandenbank en stelden we een winkelcontour vast. We stelden een subsidieregeling vast voor de verplaatsing van winkelfuncties naar het centrumgebied. We verplaatsten een winkel naar de zogenaamde A-zone.

We richtten de omgeving van het Kulturhus opnieuw in en we bereidden plannen voor de Zutphenseweg en de Dorpsstraat in Vorden voor

In aansluiting op de visie van de werkgroep Vitale kern Vorden vernieuwden we de entree van het Kulturhus. We maakten plannen om de Dorpsstraat in het centrum verder te vergroenen en wegen als de Zutphenseweg verkeersveiliger en -luwer te maken.

We startten met de inrichting van het Zelhemhus en maakten plannen voor de aanpak van verkeersknelpunten in Zelhem

We bereikten met betrokken partijen overeenstemming over de mogelijke activiteiten in het toekomstige Zelhemhus en de gewenste ruimte. Daarmee creëerden we een eerste basis voor een multifunctionele plek waar diverse partijen samenwerken op sociaal- cultureel vlak.
Voor de herinrichting van de Markt maakten we een schetsontwerp. Daarbij hielden we rekening met de herontwikkeling van de locatie van het Witte Paard en het parkje achter de bibliotheek. Voor de aanpak van verkeersknelpunten in de Smidsstraat en Magnoliaweg stelden we diverse varianten op. Bij de planvorming voerden we overleg met de werkgroep Vitale kernen en diverse eigenaren, bewoners en ondernemers.

De directe woonomgeving van de Bloemenbuurt in Zelhem werd duurzaam ingericht

We startten met het duurzaam inrichten van de woonomgeving van de Bloemenbuurt. We ondervonden enige vertraging door leveringsproblemen van materialen.
De provincie zegde een subsidie toe waarmee we het plangebied vergrootten. We namen ook meer straten op in het uitvoeringsplan om de structuur in de wijk te versterken. We verbeterden de begaanbaarheid door goede voetpaden te realiseren, de parkeersituatie te verbeteren en water af te koppelen.

We ondersteunden en begeleidden diverse initiatieven uit de samenleving op het vlak van leefbaarheid

We werkten niet alleen samen met de werkgroepen Vitale kernen, maar ondersteunden ook leefbaarheidsinitiatieven uit andere dorpen. We dachten mee met particulieren en organisaties over kleine initiatieven. We leverden een bijdrage aan grotere fysieke maatregelen, soms gefinancierd uit de investeringsagenda leefbaarheid. We startten met een eerste verkenning om tot een nieuwe aanpak te komen. Deze nieuwe aanpak moet onder voorwaarden ruimte bieden aan initiatieven in alle kernen en het buitengebied.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2021

Real. 2021

Doel 2022

Real. 2022

Doel 2023

Biodiversiteit

Toename van biodiversiteit op basis van het voorkomen en toenemen van het aantal oranjetipjes (soort vlinder) in een nog te selecteren deelgebied van het leefgebied natte berm

Bijenstg. educatie & advies

32x

2020

+3%

5x

+3%

5x*

+3%

Percentage ecologisch bermbeheer ten opzichte van totale bermbeheer (maaien, afvoeren en klepelen)*

Gem.adm.

20%

2019

60%

16%

80%

80%

80%

*Met name door opzet onderzoek en weersomstandigheden kunnen we geen conclusies verbinden aan het aantal getelde Oranjetipjes. Het monitoringsproject zegt daardoor niets over de
effectiviteit van onze inspanningen, of de staat van biodiversiteit in onze gemeente. We zetten het project niet verder voort (indicator komt te vervallen).

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2021

Real. 2021

Doel 2022

Real.2022

Doel 2023

Huisvesting bibliotheek

Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek binnen de gemeente Bronckhorst

Jaarverslag bibliotheek West Achterhoek

21,5% aant. inw. 7751

2019

7751

6912

7325

Nog onbekend

7325

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2022

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

0,4

0,4

0,3

1,9

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

1,4

1,4

1,2

3,6

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

1,5

1,1

1,2

1,2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2022

2,4

3

3,3

5,6

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (leerlingen 12-23 jaar zonder startkwalificatie)

DUO 2021

0,6%

0,7%

geen data

geen data

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2018

geen data

geen data

geen data

geen data

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2021

3

8

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2023

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Niet-sporters

RIVM 2020

42,5%

49,1%

49,4%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2023

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Omgeving - Vertraging in het bouwproces nieuw school gebouw VO in Vorden en stijging van de prijzen van bouwmaterialen.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden; Niet financieel - Vertraging in de bouw kan leiden tot regionale imagoschade.

80%

€ 4.500.000

4

Omgeving - Een niet sluitende exploitatie van een zwembad.

Eén of meerdere zwembaden moeten sluiten.

Financieel - Er alsnog kosten voor sloop of andere kosten moeten worden gemaakt die voortvloeien uit het recht van eerste aankoop; Niet financieel - plaatselijke imagoschade.

50%

€ 650.000

3

Extern - Inflatie/prijsstijgingen.

Doelstellingen niet of niet op tijd worden bereikt.

Financieel - Vertraging en extra kosten voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade doordat doelstellingen worden vertraagd of niet worden gehaald.

50%

€ 500.000

3

Extern - Tekort aan personeel en schaarste.

Doelstellingen niet of niet op tijd worden bereikt.

Financieel - Vertraging en extra kosten voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade doordat doelstellingen worden vertraagd of niet worden gehaald.

50%

€ 500.000

3