iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /

Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. E. Hanzens

Maatschappelijke doelen

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.
 • Goede bereikbaarheid voor iedereen met een herkomst of een bestemming in Bronckhorst.
 • Het vergroten van de verkeersveiligheid in Bronckhorst.
 • Kinderen zijn voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt.
 • Het voorkomen en tijdig bestrijden van (taal)ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar.
 • Het in stand houden van een goed bereikbaar en laagdrempelig aanbod van voorzieningen voor inwoners.
 • Het bieden van laagdrempelige toegang tot kennis en informatie in het kader van levenslang leren.
 • Het behouden, herstellen en versterken van de biodiversiteit.
 • Een gebruiksvriendelijk omgevingsbeleid dat ontwikkeling mogelijk maakt.

Wat deden we in 2020 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Prioriteiten ondermijning en handhaven

Maatschappelijke doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.

Inleiding

We zetten in op het vergroten van de veiligheid. Dit doen we op diverse manieren en samen met verschillende partners. Daarbij streven we naar een veilige woonomgeving, verkeersveiligheid en het voorkomen van criminaliteit en ondermijning. Voor de aanpak van misstanden zetten we handhaving in. Op basis van een risicoanalyse stellen we hierin prioriteiten.

Resultaten

 1. We stellen een plan van aanpak vast waarmee we onze lokale aanpak van ondermijnende criminele activiteiten versterken door de integrale uitvoering van dat plan.
  We startten met de uitvoering van het lokale plan van aanpak ondermijning, maar liepen door het coronavirus vertraging op. We organiseerden begin 2020 een 'groene nacht', stelden een nieuw Damolesbeleid vast en bereidden de wijzingen in het Bibob-beleid (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor. We startten met de projecten 'Veilig buitengebied', 'Leegstaande schuren' en het 'Lokale ondermijningsoverleg'. We leverden onze bijdrage aan regionale projecten zoals cybercrime en de (districtelijke) werkgroep ondermijning.

  Op 8 mei 2020 werd een actief drugslab in Drempt ontmanteld, hier werd Crystal Meth geproduceerd. Op 6 december werd in Baak een drugslab in oprichting ontmanteld. In beide gevallen zijn er na de ontmanteling door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) verschillende medewerkers van de gemeente ingezet. Denk hierbij aan:
  - bouwtoezicht (constructieve staat van het pand)
  - toezichthouder/BOA’s (verzegeling van het pand na sluiting door de burgemeester)
  - juridische medewerker toezicht en handhaving (opleggen van lasten onder bestuursdwang, sluiting op grond van art 13b Opiumwet, advisering burgemeester e.d.).
  Door de aanwezigheid van kwik in Drempt moesten we extra stappen zetten voor het opleggen van de lasten en de eigen uitvoering van de bestuursdwang. Wij zijn de eerste en enige gemeente waar bij een druglab ook een grote kwikverontreiniging speelt. Dit houdt in dat er geen kant-en-klaar draaiboek klaar ligt voor het opruimen van de chemische verontreiniging of het opleggen van bepaalde lasten. Samen met de GGD en de Omgevingsdienst Achterhoek werken we aan een maatwerkoplossing hiervoor.
   
   
 2. Met het op te stellen nieuwe uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving voeren we het innovatief toezichthouden en verdere digitalisering van het toezicht- en handhavingsproces uit.
  We voerden dagelijks controles in de buitenruimte uit. Op 16 maart 2020 ging de eerste noodverordening voor het coronavirus in. Het handhaven van de opeenvolgende noodverordening kreeg de hoogste prioriteit, ongeveer 85% van onze tijd besteedden we hieraan. Aangezien de noodverordening vaak na een aantal weken weer gewijzigd werd, moesten wij continu schakelen, opschalen en aanpassen aan de nieuwe situatie. Onze medewerkers zetten een extra tandje bij en er werd een beroep gedaan op meer inzet en creativiteit. Er is veel in de avonden en weekenden gecontroleerd.
  De toezichthouders (ook van bouw) zijn ingezet om alle kernen van de gemeente te controleren maar vooral om zich zichtbaar en bereikbaar op te stellen voor inwoners en ondernemers. We hielden waar mogelijk vast aan het sociaal handhaven. We zetten één van onze kernkwaliteiten in; het pro-actief in gesprek gaan met ondernemers en inwoners . De focus lag daarbij op wat kon, in plaats van wat er allemaal niet meer kon. Dit werd erg gewaardeerd.
  In het eerste gedeelte van de lockdown is alle capaciteit ingezet op het controleren van hangjeugd, hotspots, speeltuinen, kernen, sportvelden, horeca en wandelgebieden. Keer op keer gingen we in gesprek met de ondernemers. Zij hadden veel vragen over de noodverordening en de interpretatie daarvan. Met alle horecaondernemers voerden we gesprekken en we voerden enkele horecacontroles uit. Toch zijn er maar aan 2 horecaondernemers waarschuwingen uitgedeeld.
  Op het moment van de tweede gedeeltelijke lockdown is niet meer alleen gewaarschuwd maar ook gehandhaafd. Daarbij besteedden we voornamelijk aandacht aan de kernen, supermarkten, hangjeugd, samenscholingen en campings tijdens de herfstvakantie. We legden een last onder dwangsom op bij één horecagelegenheid. Zij hielden zich niet aan verbod om alcohol te schenken na 20.00 uur.

  Veel werkzaamheden liggen al maanden stil doordat er geen huisbezoeken afgelegd mogen worden en onaangekondigde controles niet zijn toegestaan. Hierbij valt te denken aan:
  - herplantplicht, illegale kap;
  - oneigenlijk grondgebruik;
  - landschapsinpassingen (vereveningscontroles);
  - campings en recreatieparken;
  - leegstand, vervallen panden;
  - evenementen/drank en horecacontroles;
  - Basisregestratie Personen (BRP);
  - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
  - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

  Alleen bij spoed is een duidelijke afweging gemaakt om toch enkele onaangekondigde huisbezoeken af te leggen. Dit zijn echter uitzonderingen.
  Tijdens oud en nieuw voerden we, samen met de politie, overdag controles uit op carbid en vuurwerk. De dag verliep rustig.

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Maatschappelijke doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.

Inleiding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is het regionaal samenwerkingsverband van 22 gemeenten. In dit verband werken we samen op het gebied van ambulancevoorziening, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Resultaten

 1. De bedrijfsvoering en de financiën van de VNOG zijn op orde gebracht.
  Het jaar 2020 stond voor de VNOG in het teken van de bestrijding van het coronavirus. Het Regionaal Beleids Team (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT) zijn fulltime bezig met de crisis. Diverse organisatie onderdelen werkten op volle sterkte aan de voorbereidingen en uitvoering van de maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan: aanwijsbesluiten, noodverordeningen, teststraten (ondersteuning), zorgcentra (materieel en advisering).

  Daarnaast werkte de VNOG ook nog aan haar opdracht om haar bedrijfsvoering en financiën op orde te brengen. Voorafgaand aan de crisisaanpak stelde het Algemeen Bestuur op 15 januari 2020 een toekomstvisie met bijbehorende opdrachten vast. De visie en opdrachten zijn bepalend voor het op orde brengen van de organisatie en financiën. Hiervan is een deel inmiddels gerealiseerd, waardoor op termijn de opgedragen structurele besparingen worden gerealiseerd. Door de noodzakelijke inzet in de crisisorganisatie zijn enkele taken blijven liggen en liepen enkele opdrachten vertraging op. Zo werd er minder geoefend door vrijwilligers, zijn opleidingen uitgesteld en maken enkele organisatie-ontwikkelingen een pas op de plaats. De VNOG spant zich in om dit zo snel mogelijk weer op te pakken.

Maatwerk in wegenonderhoud

Maatschappelijk doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.
 • Goede bereikbaarheid voor iedereen met een herkomst of een bestemming in Bronckhorst.

Inleiding

Jaarlijks staan we voor de keuze welke wegen we onderhouden en welke schades we verhelpen om onze wegen, conform wettelijke verplichting, veilig te houden. We maken een prioritering op basis van budget en risico’s.

Resultaten

 1. We hebben een afwegingskader vastgesteld waarin de systematiek en de prioritering vastliggen.
  We constateerden de laatste jaren een flinke toename van achterstallig onderhoud op wegen en voetpaden. Om de wegen te onderhouden en kapitaalsvernietiging te voorkomen stelden we het onderhoudsplan wegen vast met prioritering op basis van veiligheid. Hiermee gaan we voor een gestructureerde aanpak en prioritering van ons wegenonderhoud, maatwerk dus. Belangrijke doorgangswegen vragen meer onderhoud dan wegen die minder gebruikt worden. We zetten daarbij in op de kwaliteit van onze leefomgeving. Door beperkte budgetten is schade aan asfaltwegen de afgelopen jaren vaak gerepareerd in plaats van het asfalt te vervangen. Daardoor is sprake van achterstallig onderhoud.

Meerjarenprogramma reconstructies Openbare ruimte

Maatschappelijk doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.

Inleiding

De fysieke leefomgeving omvat een aantal onderdelen: wegen, riolering, bomen en overig groen. We willen op een effectieve en efficiënte manier invulling geven aan onze fysieke leefomgeving en de wensen die er op dit gebied leven. Dit doen we door de omgeving op integrale wijze aan te passen aan de huidige tijd.

Resultaten

 1. We hebben een gemeentebreed beeld en prioritering van wijken waar reconstructies openbare ruimte nodig zijn.
  Wij hebben de ambitie om te investeren in leefbaarheid en daarom dit onderwerp toegevoegd aan de investeringsagenda. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om aan te sluiten op energievraagstukken en andere plannen in de samenleving. We hebben in beeld waar de problemen zitten. Om houvast te bieden voor initiatiefnemers en als hulpmiddel om transparant en onderbouwd investeringsbeslissingen te kunnen nemen leggen wij het afwegingskader voor de investering in 2021 aan u voor.

Mobiliteitsvisie

Maatschappelijk doel

 • Goede bereikbaarheid voor iedereen met een herkomst of een bestemming in Bronckhorst.
 • Het vergroten van de verkeersveiligheid in Bronckhorst.

Inleiding

Bij verkeersveiligheid is aandacht voor lokale wegen, snelheid en zwaar verkeer binnen de bebouwde kom. Hierbij betrekken we omwonenden en belanghebbenden. Daarnaast willen we met mobiliteitsmaatregelen onze klimaatdoelstelling realiseren.

Resultaat

 1. We stellen een visie op mobiliteit 2030 vast.
  Mobiliteit is een integraal onderdeel van de omgevingswet. Om onze capaciteit zo goed mogelijk in te zetten besloten wij om de mobiliteitsvisie niet separaat op te pakken maar mee te nemen in de ontwikkeling van de Omgevingswet.

  Zoals ieder jaar pakten we weer veel kleine zaken op die de verkeersveiligheid op lokaal niveau verbetert. Op de Kerstraat in Keijenborg en de Oltmanstraat in Steenderen pasten we de snelheidsremmers aan. We legden een landbouwsluis aan in Halle Heide, zodat vrachtverkeer en landbouwverkeer veilig de Halsedijk in kan slaan. De Wildenborchseweg in Vorden is voorzien van chicanes om de snelheid op de weg naar beneden te brengen en daarmee de (fiets)veiligheid te vergroten.
  We gaven veel prioriteit aan het meedenken met en adviseren van onze inwonders. Wij hebben dat gedaan in de verschillende projecten van Vitale kernen maar ook bij de Jongerenhuisvesting (CPO).
  Fietsers kregen voorrang op het fietspad tussen Hengelo en Zelhem. Daarmee stimuleren wij het fietsen en is meer duidelijkheid voor de automobilist over de voorrang van fietsers. Op de Hummeloseweg in Laag-Keppel vervingen we een drempel door een uitbuiging om trillings- en geluidshinder tegen te gaan.
  Ook in ons grote buitengebied hebben we aandacht voor verkeer. We voerden gesprekken met de gemeente Zutphen om te bekijken of de Almenseweg vrachtwagenvrij gemaakt kan worden en in Eldrik en Drempt is meegedacht met onze inwoners en dorpsraden over veilige fietstroken

  Er zijn drie projecten gestart die in 2021 en verder nog doorlopen:
  - De mobiliteitsmakelaar die op regionale schaal ondernemers gaat helpen hun mobiliteit te verduurzamen.
  - Het opstellen en uitwerken van onze laadvisie, zodat er duidelijkheid ontstaat over het beleid rondom het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen. Het plaatsen van laadpalen hoeft hier niet op te wachten, komt er een verzoek binnen dan wordt er bij gebrek aan eigen oprit een paal geplaatst.
  - Samen met de provincie werken we aan een plan van aanpak om de verkeersoverlast van de Hummeloseweg (gemeente) en Dorpsstraat (provincie) in Laag-Keppel weg te nemen.

Onderwijs

Maatschappelijke doel

 • Kinderen zijn voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Inleiding

Vanuit onderwijs zetten we in op een goede schoolloopbaan voor alle kinderen. Met passend onderwijs hebben we de taak om samen met het onderwijs ervoor te zorgen dat er voor ieder kind een passende plek is en dat we samen optrekken in de ondersteuning van kinderen in onze gemeente. Als gemeente hebben we de zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting. We nemen duurzaamheid mee in planvorming voor onderwijshuisvesting.

Resultaten

 1. We bepalen (vanuit het hernieuwde kader 'Rijkere visie op onderwijs') samen met de kindvoorzieningen, verenigingen en andere partners hoe we de visie samen uitvoeren en wat het kind hiervan merkt.
  In 2020 werkten we de Rijkere visie op onderwijs verder uit. We stelden een menukaart op met alle activiteiten die scholen aanbieden op het gebied van cultuur, gezonde jeugd, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en leesbevordering.
  Daarbij staat aangegeven met welke partijen we samenwerken en wat de kosten zijn . De inzet van de combinatiefunctionarissen is enorm gegroeid met deze visie. Voor de zomer waren er drie scholen met een vakleerkracht, in dit schooljaar zijn dat er tien. Deze vakleerkrachten worden niet alleen ingezet op het gebied van bewegingsonderwijs, maar ook als algemeen verbinder. Voor de overige thema’s wordt samengewerkt met lokale en regionale organisaties.
   
 2. We werken met het schoolbestuur de plannen rond de realisatie van het Voortgezet Onderwijs (VO) in Vorden uit.
  In 2020 onderzochten we de haalbaarheid en geschikte locatie voor nieuwbouw van Het Kompaan College in Vorden. Op 2 juli 2020 heeft u het besluit genomen dat het Kompaan College toekomstbestendig is en nieuwbouw krijgt op de locatie Almenseweg. We informeerden de omgeving en inwoners over het genomen besluit en de vervolgstappen. Daarbij nodigden wij de bewoners uit om actief deel te nemen. Vervolgens begonnen we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aankoop van het perceel, het in beeld brengen van de stedenbouwkundige kaders en het opstellen van een projectplan in samenwerking met Achterhoek VO. De school, die optreedt als bouwheer, is in gesprek met een architect en adviseur voor een programma van eisen. In een projectteam en stuurgroep vindt er onderlinge afstemming plaats.
   
 3. We stellen het Integrale Huisvestingsplan basisonderwijs (IHP) vast.
  Samen met de schoolbesturen werkten we aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs(IHP), onder begeleiding van een adviesbureau. De inhoudelijke ambities stelden we vast in een uitgangspuntennotitie. Daarnaast vonden er technisch-functionele analyses plaats bij een aantal schoolgebouwen. Op basis van de opgehaalde informatie werkten we aan een concept IHP. Voor de afrondende fase van het IHP nemen we samen met schoolbesturen meer tijd. Vanwege de aanhoudende gevolgen van het coronavirus liggen prioriteiten op dit moment voor beiden bij het omgaan van de gevolgen van corona.

Vroeg- en voorschoolse educatie

Maatschappelijk doel

 • Het voorkomen en tijdig bestrijden van (taal)ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar.

Inleiding

Vanaf 1 augustus 2020 is de wettelijke eis om een aanbod te hebben van 16 uur peuteropvang voor peuters die extra aandacht nodig hebben in hun (taal)ontwikkeling. Dit noemen we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Resultaat

 1. Begin 2020 voldoet ons onderwijsachterstandenbeleid aan de nieuwe wetgeving.
  Ons onderwijsachterstandenbeleid voldeed in 2020 aan de nieuwe wetgeving. Naast de uitvoering van de nieuwe wetgeving werkten we verder aan dit beleid. Samen met het consultatiebureau, kinderopvang, onderwijs en sociaal team maakten we afspraken over de doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen. Verder ondersteunden we bij de opstart van voorzieningen ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Voorbeeld hiervan zijn een nieuwe peutergroep en een taalschakelklas in het basisonderwijs. Deze voorzieningen ontstonden mede op basis van signalen van onze partners.

Leefbaar Keijenborg - Bronckhorst Midden

Maatschappelijk doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.
 • Het in stand houden van een goed bereikbaar en laagdrempelig aanbod van voorzieningen voor inwoners.

Inleiding

Op de locatie van de voetbalvelden in Keijenborg startten we de ontwikkeling van een nieuwe sportaccommodatie, dit proces was al voor 2020 gestart. U heeft op 13 december 2018 een motie aangenomen waarin ons is opgedragen maximale ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van accommodatieprojecten in de kleine kernen. Met het faciliteren van een haalbaarheidsonderzoek in Bronckhorst Midden voor een gecombineerde sportaccommodatie gaven we invulling aan deze motie.

In het haalbaarheidsonderzoek is aangegeven dat diverse organisaties/verenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sportaccommodaties. De structurele en incidentele gebruikers geven een toekomstige afname van jaarlijks minimaal 1400 uur aan. Dit is met de gebruikers in een intentieovereenkomst vastgelegd.

Resultaat

We starten met de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex voor binnen- en buitensport.
 
We rondden het onafhankelijk onderzoek naar een multifunctioneel sportcomplex af. We maakten afspraken over de structuur, waarin helder is waar het bouwheerschap, eigenaarschap en exploitatie komen te liggen. Dit project loop door in 2021.

Bibliotheek

Maatschappelijk doel

 • Het in stand houden van een goed bereikbaar en laagdrempelig aanbod van voorzieningen voor inwoners.
 • Het bieden van laagdrempelige toegang tot kennis en informatie in het kader van levenslang leren.

Inleiding

We werken met de gemeenten Doetinchem en Doesburg samen aan de regionale bibliotheekfunctie West Achterhoek. We hebben 3 bibliotheekvestigingen en 1 servicepunt in Bronckhorst. Sinds 2016 is duidelijk dat het budget voor de uitvoering van de bibliotheekfunctie onvoldoende is. In de Perspectiefnota 2020 - 2023 staat dat we geen extra budget beschikbaar stellen voor de uitvoering van de bibliotheekfunctie. Zonder het extra budget ontstaat de kans dat de dienstverlening in de kernen onder druk komt te staan.

Resultaat

 1. Een goede invulling van de bibliotheekfunctie waarbij we toewerken naar een sluitende begroting van de bibliotheek West Achterhoek voor het uitvoeren van de bibliotheekfunctie.
  In 2020 stelden we samen met de bibliotheek, Doetinchem en Doesburg een nieuwe budgetovereenkomst vast. Daarmee is de dienstverlening van de bibliotheek aan alle inwoners van Bronckhorst voor de komende jaren geborgd.

Biodiversiteit

Maatschappelijk doel

 • Het behouden, herstellen en versterken van de biodiversiteit.

Inleiding

Bronckhorst kent een prachtige en waardevolle natuur. We willen de natuurwaarden en de biodiversiteit versterken. Herstel van de variatie van soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijke natuur en basis van ons welzijn. Met het plan 'Samen voor biodiversiteit' stellen we kaders voor het behouden, herstellen en vergroten van de biodiversiteit. Er is in beeld gebracht waar de grootste kansen liggen binnen Bronckhorst. We pakken het bevorderen van de biodiversiteit samen met inwoners, agrariërs, ondernemers en andere betrokken partijen op. In het plan 'Samen voor biodiversiteit' hebben we acties benoemd die betrekking hebben op de verankering van het thema biodiversiteit in gemeentelijk beleid en beheer, die de bewustwording vergroten en projecten die bijdragen aan het herstel van de bioiversiteit.

Resultaten

 1. Binnen 2 jaar beheren we 80% van de gemeentelijke berm- en slootkanten ecologisch.
  Met een groep inwoners startten we begin 2020 met de uitgangspunten van het nieuwe bermbeheer. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de verdere uitwerking van een bermbeheerplan, dat nog in ontwikkeling is. Vooruitlopend daarop is in het najaar het verschralingsbeheer bijna verdubbeld. Een aantal bermen dat voorheen geklepeld werd, wordt nu gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
   
 2. Binnen het groenbeheer gaan we in de kern Zelhem hooiland realiseren.
  We deden een technische verkenning naar de mogelijkheden om een aantal gazons in Zelhem om te vormen naar hooilandbeheer. We verzamelden gegevens van de huidige vegetatie, bezonning, bodemgesteldheid, geschikt beheer en mogelijke zaaimengsels. Dit biedt een goede informatiebasis om in samenspraak met inwoners en uitvoerders het beheer te veranderen.
   
 3. We versterken het Nationaal Landschap de Graafschap.
  Met de gemeente Lochem bespraken we de mogelijkheden om samenwerking op het vlak van recreatie en toerisme, cultuurhistorie, landschap en biodiversiteit uitgebreider te verkennen. We organiseerden werksessies en gesprekken over de ontwikkeling van een landgoedvisie voor Landgoed Hackfort (Natuurmonumenten) en de ontwikkelingen rond de landgoederenzone Baaksebeek – Veengoot (Waterschap Rijn IJssel).
   
 4. We monitoren de biodiversiteit met een monitoringsprogramma.
  In de omgeving van Halle startte een enthousiaste groep van zes vrijwilligers met de monitoring. Deze groep wordt met kennis en kunde begeleid door de Bijenstichting.
  De vrijwilligers liepen langs drie vaste trajecten en hielden 50 waarnemingsdagen. Het Oranjetipje is een vlindersoort die in het biodiversiteitsplan als monitoringssoort is gekozen. Het Oranjetipje is tijdens de waarnemingsdagen 32 keer gezien. Daarnaast zijn er diverse andere vlindersoorten, hommels, wilde bijen, honingbijen en zweefvliegen geteld. Hieruit kunnen alleen voorzichtige conclusies worden getrokken omdat het een beperkte inventarisatie van één groep één locatie is. Het onderzoek voeren we meerdere jaren uit.
   
 5. We proberen plagen te voorkomen en gebruiken hiervoor milieuvriendelijke methoden.
  De bestrijding van plagen en onkruiden stond vooral in het teken van het bestrijden van de eikenprocessierups. We betrokken onze inwoners bij het voorkomen van plagen door samen met hen ruim 3.100 vogelhuisjes op te hangen en zaaigoed uit te delen. De plaagdruk was lager dan in 2019, wat aansluit bij het landelijke beeld. We evalueerden de uitvoering van de bestrijding en we maakten een plan voor de bestrijding van de eikenprocessierups in 2021. Tijdens de monitoring van de biodiversiteit (hierboven beschreven) is ook gekeken wat de bezetting was van de nestkastjes die daar zijn opgehangen in het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups. Maar liefst 80% van de nestkasten is bewoond geweest. Vooral door koolmezen die een belangrijke natuurlijke vijand van de eikenprocessierups zijn.

Erfgoed en Cultuurhistorie

Maatschappelijk doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.

Inleiding
Erfgoed en cultuurhistorie zijn belangrijke culturele identiteitsdragers van onze gemeente. Bronckhorst is met zo’n 850 gemeentelijke en rijksmonumenten en drie beschermde stads- en dorpsgezichten, één van de grotere monumentengemeenten in Nederland.

Resultaat
Monumenteigenaren realiseerden met onze medewerking een aantal in het oog springende zaken, zoals de oplevering van de gerestaureerde COOPS-molen in Zelhem. Op het gebied van onderhoud en restauratie behaalden we goede resultaten:
- De eigenaar van een door storm beschadigde rijksmonumentale boerderij ging, dankzij een door de gemeente gefinancierd haalbaarheidsonderzoek, over tot herstel van de schade.
- De restauratie van een stadsboerderijtje in het centrum van Vorden.
- Het monumentaal verantwoord aanbrengen van isolerend glas bij een pand in Steenderen.
- De bijdrage voor een bouwhistorisch onderzoek voor de restauratie van een schaapskooi in Drempt.

De Stichting Open Monumentendagen Bronckhorst ontwikkelde zich dankzij een enorme inzet van een groot aantal vrijwilligers uitstekend. Zij organiseerde de prima verlopen Open Monumentendagen.

Als onderdeel van het meerjarige regionale project 'Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek' presenteerde Annegreet van Bergen het boek 'Noo kriege wi-j ’t baeter'.

We digitaliseerden onze gemeentelijke monumentlijst en verbeterden de erfgoedpagina op onze website.

Omgevingswet

Maatschappelijk doel

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.
 • Een gebruiksvriendelijk omgevingsbeleid dat ontwikkeling mogelijk maakt.

Inleiding

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Uitgangspunten van de wet zijn: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. We benutten de invoering van de Omgevingswet om een kwaliteitsimpuls te geven aan het landschap en de dorpen. Drie belangrijke opgaven hierbij zijn:

 1. Sturing geven aan de toekomstige ontwikkelingsrichting van landbouwbedrijven in een kleinschalig landschap met grote cultuurhistorische waarde en biodiversiteit.
 2. Het verbeteren van de vitaliteit van de kernen en de bedrijventerreinen.
 3. De energietransitie.

Resultaat

In 2020 begonnen we met een geactualiseerde routekaart, die ons zou voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Deze route is sterk gewijzigd door het optreden van het coronavirus en het jaar uitstel voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

We hebben de routekaart bijgesteld, zodat wij per januari 2022 alsnog gereed zijn voor de uitvoering van het Omgevingsbeleid. Gevolg hiervan is dat de omgevingsvisie eind 2021 gereed is, de uitwerking van het Omgevingsplan in 2021 start en de uitwerking van het Omgevingsprogramma werklocaties is uitgesteld tot in ieder geval in 2021.

 1. We stellen de Omgevingsvisie vast.
  U heeft de startnotitie omgevingsvisie vastgesteld, waarmee we bepaalden hoe we een omgevingsvisie opstellen. We hebben ‘het verhaal van Bronckhorst’ opgesteld. Hiervoor gingen we in gesprek met onze inwoners en jongeren. Zij vertelden ons wat voor hun belangrijk is in de fysieke leefomgeving. Daarnaast stelden we de beleidsinventarisatie vast en maakten we de opgaven in Bronckhorst inzichtelijk. Urgente opgaven zijn :
  - energie en klimaat
  - gezonde leefomgeving
  - landschappelijke kwaliteit
  - slimme economie
  - sterke dorpen, leefbaar en veilig platteland.
  Drie experts gaven hun kijk op de huidige en toekomstige situatie van Bronckhorst. We gebruiken dit bij het verder opstellen van de omgevingsvisie. Het Verhaal van Bronckhorst en de nader aangescherpte urgente opgaven vormen belangrijke elementen voor de Omgevingsvisie, die we in 2021 opstellen.
   
 2. We starten met het opstellen van bouwstenen voor het Omgevingsplan.
  We dachten uit hoe we met bouwstenen een Omgevingsplan opstellen. Het omvat alle elementen waaraan bouwstenen in een Omgevingsplan moeten voldoen. Het bepalen van de omgevingswaarden is één van de belangrijkste elementen. We zijn begonnen met een bouwsteen 'monumenten' en een bouwsteen 'inrit'. Hierbij werken we samen met het Gelders Genootschap en waar mogelijk met initiatiefnemers.
   
 3. We stellen minimaal 1 Omgevingsprogramma vast.
  We stelden de startnotitie Omgevingsprogramma werklocaties vast. Met het Omgevingsprogramma werklocaties faciliteren we het Bronckhorster bedrijfsleven in de ruimtebehoefte volgens de principes van de nieuwe Omgevingswet. We leren hiermee hoe een programma werkt in het stelsel van het Omgevingsbeleid.
   
 4. We voeren 10 experimenten uit in het 'Omgevingslab'.
  We voerden zeven expirimenten uit. Op basis van de door ons ontwikkelde participatiehandreiking 1.0 en 2.0 experimenteerden we met verschillende vraagstukken, zoals de verkoop van de Mammoetschool en De Vordering. Met de handreikingen ondersteunden we de participatieaanpak voor de Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsplan. Voor de uitvoering van onze participatieaanpak werkten we met digitale tools, zoals een Instagramontmoeting over de Omgevingsvisie met jongeren door Burgemeester Besselink.
   
 5. Onze cultuur en werkprocessen passen we aan.
  Met onze nieuwsflits, handreikingen en online games informeerden we inwoners, gemeenteraad, college van b en w en medewerkers van de gemeentelijke organisatie over de wijzigingen door de Omgevingswet. We maakten een start met het opgestelde opleidingsplan, waarmee we diezelfde groep klaarstomen voor het werken met het omgevingsbeleid. Door initiatiefnemers te bevragen over onze processen en dienstverlening, kunnen we hun ervaringen en wensen gebruiken bij het ontwerpen van onze processen onder het Omgevingsbeleid.
   
 6. Onze ICT-systemen maken uitvoering van de Omgevingswet mogelijk.
  We deden eerste oefeningen met het nieuwe systeem, dat we aanschaften en aansloten op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet. We liggen daarmee op koers voor een tijdige invoering. De inrichting van het systeem vindt plaats in 2021.

Indicatoren

De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken met andere gemeenten. De landelijk vastgestelde indicatoren zijn we verplicht op te nemen in onze programma's. Zelf hebben we 2 lokale indicatoren vastgesteld voor dit deelprogramma.

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Real. 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Biodiversiteit

Toename van biodiversiteit op basis van het voorkomen en toenemen van het aantal oranjetipjes (soort vlinder) in een nog te selecteren deelgebied van het leefgebied natte berm

ntb

nog uit te voeren

2020

32x

+3%

+3%

+3%

Percentage ecologisch bermbeheer ten opzichte van totale bermbeheer

Gem.adm.

20%

2019

16%*

80%

80%

*Incl. natuurlijke oevers, bloemenweides, waterinfiltratie en bermen in het buitengebied. Exclusief greppels

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

0,3

0,3

geen data

geen data

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

1,8

geen data

geen data

geen data

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

1,1

1,2

geen data

geen data

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2020

1,5

2,2

2,3

5,9

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (leerlingen 12-23 jaar zonder startkwalificatie)

DUO 2019

1,3%

0,9%

geen data

geen data

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2018

-

geen data

geen data

geen data

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2019

18

16

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 01-02-2021

Indicator

Bron

Realisatie 2012

Realisatie 2016

Gelderland 2016

% Niet-sporters

RIVM 2016

46,6%

42,5%

46,8%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 01-02-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Regulier of Pandemie

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden.; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade.

40%

€ 500.000

Regulier

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld bij instellingen en worden er door de maatregelen geen inkomsten gegeneerd.

Gesubsidieerde instellingen niet aan hun betalings- en prestatieverplichtingen kunnen voldoen. Eventueel kan dit leiden tot faillissement of surseance zoals welzijn, cultuur, sport

Financieel - Er extra bijdragen worden gevraagd of subsidieaanvragen kunnen komen.; Niet financieel - Activiteiten niet worden of later worden uitgevoerd: verantwoording, en daarmee de vaststelling, kan pas later plaatsvinden.

75%

€ 250.000

Pandemie

Extern - Verontreining met o.a. kwik door de productie van Crystal Meth.

Milieuschade wordt veroorzaakt en de volksgezondheid in het geding komt.

Financieel - Budgetoverschrijding. De kosten van opruiming mogelijk niet op de veroorzaker, huurder en/of eigenaar kunnen verhalen.; Niet financieel - Kans op landelijke aandacht in de pers.

30%

€ 400.000

Regulier

Extern - Het uitbreken van een pandemie en de maatregelen van de overheid.

Er minder huur inkomsten zijn bij Sportaccommodaties en gesubsidieerde instellingen.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

40%

€ 250.000

Pandemie

Organisatie - Temporisering van de invoering van de omgevingswet op onderdelen.

De doelstellingen niet op tijd worden bereikt.

Financieel - Budgetoverschrijding.; Niet financieel - Imagoschade op regionaal niveau.

30%

€ 250.000

Regulier