iconInleiding

Kapitaalgoederen zijn duurzame bezittingen die een gemeente heeft om haar werk te kunnen doen. Denk aan wegen, gebouwen en riolering. Wij onderhouden de kapitaalgoederen op basis van beheerplannen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.
Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen. In deze paragraaf geven we aan of de financiën in de begroting voldoende waren om het beleid uit te voeren en geven we een indicatie over de staat van onderhoud. Net als voor de andere bedrijfsvoeringsonderdelen geven we de risico's voor kapitaalgoederen aan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).