iconOnderhoud openbaar groen en speelplaatsen

We onderhouden ons openbaar groen

We onderhielden ons openbaar groen binnen de kaders van het groenstructuurplan, het bomenbeleidsplan, het bermenbeheersplan, het landschapsontwikkelingsplan en het biodiversiteitsplan. De beleidsplannen zijn verouderd behalve het bomenbeleidsplan en het biodiversiteitsplan. Op onderdelen werd de uitvoering binnen de gestelde kaders geactualiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het versterken van de biodiversiteit in bermen en groenvakken.

Zo onderhielden we (onder andere):

 • 100.000 bomen, waarvan 90.000 in het buitengebied
 • 200 monumentale bomen
 • 100 ha bos en landschapselementen, waaronder struwelen in de berm
 • 310 ha bermen en greppels
 • 37 ha gazons
 • 380 locaties met Japanse Duizendknoop
 • 180 locaties met Reuzen Berenklauw
 • onbekend aantal locaties met Amerikaanse Vogelkers

We realiseerden passende, aantrekkelijke speelruimte voor kinderen

We onderhielden onze speelruimte volgens het ‘Speelruimteplan gemeente Bronckhorst’, namelijk:

 • 94 speelplaatsen met 405 speeltoestellen
 • 52 trapveldjes
 • 38 burgerparticipatie-overeenkomsten (vrijwilligersgroepen, speeltuinverenigingen e.d.)

Stand van zaken onderhoud

We voerden het groenonderhoud doelmatig uit. Het openbaar groen heeft een redelijke, maar soms matige staat van onderhoud. De veiligheid werd gewaarborgd, o.a. door periodieke controles van bomen. Het groen heeft te lijden onder de droogte en natuurlijke veroudering. Invasieve soorten zijn beheersbaar, met uitzondering van de Amerikaans Vogelkers. We zetten stappen bij het versterken van de biodiversiteit door ander beheer. We maakten een financiële planning voor het opknappen van de groenvakken en de benodigde verhoging voor onderhoudsbudgetten. De staat van onderhoud van de speelruimte is voldoende.

Relevante ontwikkelingen

We vergrootten de biodiversiteit in groenvakken

We vervolgden de inventarisatie van de kwaliteit van de groenvakken. Tijdens het reguliere onderhoud registreerden de uitvoerders de kwaliteit. We keken naar de gezondheid, leeftijd en bedekkingsgraad van de beplanting. Op kleine schaal verbeterden we het openbaar groen in de kernen. Bij het aanbrengen van nieuwe beplanting zorgden we voor een bijdrage aan voedsel en schuilgelegenheid voor insecten en droegen we bij aan de beleving van de seizoenen. Het beeld in de groenvakken was niet overal op orde. De beplanting was sterk verouderd of versleten. Het gewenste beeld is op die plekken met het reguliere beheer niet meer te realiseren. We maakten een financiële planning voor het herstel van de vakken.

We experimenteerden met het gebruik van afgevallen blad en maaisel als bodemverbeteraar

Van afgevallen blad en maaisel van gazons, plantsoenen en bladkorven maakten we bodemverbeteraar. Dit verwerkten we vervolgens in de plantsoenen van de gemeente en bij agrariërs binnen de gemeentegrenzen. We gebruikten daarmee 200 ton maaisel en 200 ton blad opnieuw. Dit is onderdeel van een meerjarig onderzoeksproject naar de toepassing van het fermentatieproces Bokashi. Omdat de grondstof niet bruikbaar is als er afval in zit, besteedden we in diverse media aandacht aan dit project om mensen te informeren en te stimuleren geen afval in de bladkorven te deponeren.

We rondden het herstelplan bomen af

We snoeiden, kapten en herplantten extra bomen volgens het herstelplan bomen. Bij de nieuwe aanplant kozen we streekeigen soorten die passen bij het landschap en de groeiplaats. Door te kiezen voor meer verschillende soorten bomen zorgden we voor grotere biodiversiteit. De jonge bomen kregen extra zorg in de vorm van snoei en water. De extra inspanningen bleken structureel noodzakelijk. Daarvoor werkten we een voorstel uit dat we opnamen in de programmabegroting.

We geven uitvoering aan het Speelruimteplan

Het Speelruimteplan in Vorden voerden we niet uit. De nasleep van de coronamaatregelen beperkten ons het communicatietraject en de afstemming met inwoners te starten. In Park De Bleijke realiseerden we een pontje. Inspectie van de aanwezige speelobjecten toonde aan dat er geen vervanging nodig was.

Financiën

We voerden de werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten uit.