icon Deelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw / Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Mw. E. Hanzens

Maatschappelijk doel

 • Op efficiënte wijze leveren van juiste zorg.
 • Met de transformatie de slag maken naar een andere manier van werken: mensgericht en werken vanuit resultaat in plaats van inzet.

Wat deden we in 2020 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Transformatieplan sociaal domein (kader 6)

Maatschappelijk doel

 • Op efficiënte wijze leveren van juiste zorg.
 • Met de transformatie de slag maken naar een andere manier van werken: mensgericht en werken vanuit resultaat in plaats van inzet.

Inleiding

De focus van de transformatie ligt op een strakkere en slimmere aansturing van het sociaal domein en een maatwerkbenadering vanuit de ondersteuningsvraag van de inwoner.

In het Beleidskader Sociaal Domein is een groot aantal maatregelen opgenomen om de transformatie in te zetten. Het transformatieplan loopt tot eind 2022. De maatregelen zijn verdeeld over deze jaren. We onderscheiden de volgende maatregelen:

 • Maatregelen rond inkoop.
 • Maatregelen rond het sociaal team/toegang van zorg.
 • Aanpassingen werkwijze/bedrijfsvoering.
 • Inhoudelijk breed doorontwikkelen.

Resultaten

 1. In regionaal verband komen we tot een nieuwe wijze van inkopen.
  We startten volop met de voorbereiding van de nieuwe regionale inkoop van zorg per 2021. Vanwege het coronavirus stelden we de planning bij naar 1 januari 2022. In aangepaste vorm werkten we toe naar de nieuwe wijze van inkopen. We werkten aan resultaatgerichte zorgverlening en de samenwerking met en tussen de aanbieders, om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.
   
 2. Het sociaal team heeft de werkwijze aangepast, zodat het beter in staat is om zorgafspraken te bewaken en hierop bij te sturen.
  De sociaal consulenten stonden nauwer in contact met scholen, kinderopvang en verwijzers. Waar mogelijk waren zij fysiek aanwezig. Met deze acties volgden we de aanbevelingen op uit het onderzoek naar de werkwijze van het sociaal team.

  De huisbezoeken waren een groot deel van het jaar beperkt mogelijk. In zorgwekkende situaties gingen huisbezoeken wel door. Met cliënten die al in beeld waren was het contact goed te onderhouden. Wel bleef er bezorgdheid of nieuwe signalen snel genoeg in beeld kwamen. Op verschillende wijze communiceerden we met inwoners over de mogelijkheden van hulp en ondersteuning.
   
 3. We werken innovatief aan de doelen van de inhoudelijke kaders.
  De focus van maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en gemeenten lag vooral op de effecten van het coronavirus. Toch merkten we bij organisaties, zorgaanbieders en onszelf een grote bereidheid om met elkaar te zoeken naar creatieve manieren om om te gaan met de beperkingen die de maatregelen met zich meebrachten. Via telefoon en digitale voorzieningen werkten we intensief samen. Ook in de regio bleven we met elkaar ontwikkelen. We stelden onder meer een ambitieuze regionale visie voor de Gezondste regio vast en sloten het regionale preventieakkoord met tachtig andere partijen.
  We startten ook met de inzet van een ergotherapeut in het kader van de ondersteuning via de Wmo. De ergotherapeut kijkt mee bij de ondersteuningsvraag. De inzet van een ergotherapeut kan ertoe leiden dat de cliënt zich beter en langer zelfstandig kan redden.
  Samen met de landelijke specialist 'Welzijn op Recept' startten we met de professionalisering van de aanpak. Hiermee loopt Bronckhorst voor in de regio.
   

Indicatoren

Alle indicatoren voor programma 1 zijn opgenomen in deelprogramma 1A.

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Regulier of Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, neemt de vraag naar (acute) zorg toe. Het gaat hierbij om o.a. toename van:
- jeugdzorg (o.a. escalatie);
- ondersteuning eenzaamheid, depressie en echtscheidingen;
- meer meldingen "Veilig Thuis".

Er budgetoverschrijdingen komen op de budgetten in de gezondheidszorg, WMO, jeugdzorg en acute zorg. Het gaat hier vaak om "open einde" regelingen.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan binnen het Sociaal Domein.

75%

€ 1.000.000

Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten nieuwe regelingen snel worden uitgevoerd.

Er misbruik wordt gemaakt van nieuw ingestelde regelingen (zoals TOZO) of er vinden onrechtmatige verstrekkingen (meer ad hoc, zonder toetsing vooraf) plaats waardoor onvoldoende verantwoording naar het Rijk.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

10%

€ 3.500.000

Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader).

Financieel - ; Niet financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade.

30%

€ 1.100.000

Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie met mogelijke ontslagen en faillissementen.

Sterke instroom en vertraagde uitstroom bijstandsgerechtigden (Participatiewet).

Financieel - Er een reële kans bestaat dat er meer gebruik wordt van de uitkeringen levensonderhoud op grond van de Participatiewet.

50%

€ 600.000

Pandemie

Organisatie - Open einde effecten in de jeugd zorg; Organisatie - Toename van het aantal jeugdigen met jeugdhulp en een toename van de complexiteit.

De budgetten voor jeugdzorg worden overschreden.

Financieel - Financieel tekort in de begroting.

50%

€ 500.000

Regulier