iconOverige gegevens

Vennootschapsbelasting

Op basis van uitgevoerde inventarisaties en quick-scans blijkt dat de gemeente Bronckhorst geen activiteiten / exploitaties heeft die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Borg- en garantiestellingen

Verenigingen en instellingen

Het betreft 100% borgstellingen voor leningen van een sportvereniging en verbonden partijen. Per 31 december 2023 gaat het om een restschuld van € 41.000.

Gegarandeerde geldleningen via het WSW (Waarborgfonds sociale woningbouw)

De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Onze gemeente staat, samen met het Rijk, indirect garant voor leningen afgesloten door woningcorporaties werkzaam binnen onze gemeente. Pas als het WSW in liquiditeitsproblemen komt, moet de gemeente achtergestelde leningen verstrekken aan het WSW.
Per 31 december 2023 gaat het om € 71.392.000 aan uitstaande gegarandeerde leningen. Het gemeentelijk aandeel hierin is 50%, zijnde € 35.696.000.

Hypothecaire leningen

De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het Hypotheekfonds voor overheidspersoneel. De gemeente staat borg voor hypothecaire leningen afgesloten door haar ambtenaren. Er is een redelijke zekerheid door de in hypotheek gegeven woningen. Voor deze garanties is geen voorziening getroffen omdat hier weinig tot geen risico wordt gelopen.
Per 31 december 2023 gaat het om € 1.283.000 aan restschuld voor deze hypothecaire leningen.

Een overzicht van de borg- en garantiestellingen geven we in 3.13.

Eigen bijdragen

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en daarmee niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. In 2023 is voor € 291.000 aan eigen bijdrage via het CAK verantwoord.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Lening u/g

In 2008 is in het kader van het kernenbeleid een subsidie verstrekt in de vorm van een lening (€ 50.375) met een looptijd van 20 jaar. De jaarlijkse aflossingen (€ 2.520) vloeien terug in het jaarlijkse budget.

Erfpacht, koopoptie

De Hessenhal en het zwembad in Hoog Keppel zijn begin 2012 overgedragen. De ondergrond is eigendom gebleven van de gemeente en in erfpacht uitgegeven met een looptijd van 30 jaar. De erfpachter heeft het recht om op of na 1 januari 2017 de gronden te verwerven tegen een bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst vastgestelde vaste koopprijs.

Beschermd wonen

De werkzaamheden rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden tot 2024 uitgevoerd door de centrumgemeente (gemeente Doetinchem). Op de door de gemeente Doetinchem ontvangen middelen is een positief resultaat ontstaan. Dit resultaat is volgens een verdeelmodel afgerekend met de regiogemeenten. Over het jaar 2023 volgt nog een afrekening. Er is nog geen indicatie om welk bedrag dit zal gaan.

Afkoop onderhoud graven

Het onderhoud voor graven kan worden afgekocht. Door het ontbreken van de juiste en volledige gegevens tot en met 2007 is besloten de tot dan opgebouwde bestemmingsreserve in een aantal jaren vrij te laten vallen. De laatste vrijval is in 2015 verwerkt. Nog lopende afgekochte rechten, afgekocht in de periode vóór 2008, blijken niet uit de balans. De onderhoudsverplichting en de daarmee samenhangende onderhoudskosten worden jaarlijks opgenomen in de begroting.

Vakantierechten personeel

Onze medewerkers hebben recht op vakantie- en verlofdagen. Aan het einde van het jaar zijn niet alle rechten opgenomen. De geldelijke waarde schatten wij per 31 december in op € 558.000 (2023: € 355.000). Doordat er jaarlijks een vergelijkbaar recht bestaat, nemen wij geen verplichting op in de balans.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen; langlopende overeenkomsten

In het BBV is opgenomen dat in de toelichting op de balans de belangrijke financiële verplichtingen moeten worden vermeld. De belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen op basis van langlopende overeenkomsten noemen wij hieronder.

Verplichting ultimo boekjaar

Looptijd

Omschrijving

19.400

07/2022 - 6/2025

In 2022 zijn er regionaal met 61 zorgaanbieders contracten afgesloten voor de Wmo Integrale Ondersteuning (WMO IO), jeugdhulp Gezins- en Woonvormen Jeugd (GWV) en jeugdhulp Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ).
Voor het onderdeel Jeugdhulp Hoog complex Weinig Voorkomend met Verblijf (HCV) zijn de contracten ingegaan per 1 januari 2023.
De contracten Wmo Wonen vallen nu nog onder de gemeente Doetinchem.als centrumgemeente. Dit betreft het beschermd wonen. Dit onderdeel gaat met ingang van 2025 over naar de Achterhoekse gemeenten.
De contracten voor WIO, GWV en IAJ lopen af op 30 juni 2025. Bij deze contracten wordt er gefinancierd op basis van lumpsum met een afrekening op basis van zorgdagen.
Voor HCV wordt een PxQ financiering toegepast.

456

08/2021 - 7/2026

De aanbestedingsovereenkomsten voor zorg voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED), die zijn ingegaan op 1 augustus 2021, eindigen op 31 juli 2024. De overeenkomst is met 2 jaar verlengd tot en met 31 juli 2026.

365

2022-2025

Liemers Wegenbouw; Elementenonderhoud

120

2024

Met Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen BV is een contract afgesloten voor schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen op diverse locaties. Dit contract liep van 2014-2018. Voor de periode tot september 2024 is voor de zesde en laatste keer gebruik gemaakt van het optierecht. In 2024 wordt de schoonmaak opnieuw aanbesteed.

80

2024

Met Cater Concept is een contract afgesloten voor catering. Het contract is gestart per 1 januari 2024 voor de periode van 3 jaren. Dit contract kan vervolgens voor maximaal 3 x 2 jaar en 1 x 1 jaar verlengd worden.

65

2015-2024

Met Stedin Meetbedrijf (Joulz) is een contract afgesloten voor het leveren van meetgegevens (uitrol slimme meters). In 2023 is regionaal besloten van de verlengingsoptie gebruk te maken en te verlengen t/m december 2032.

p.m.

doorlopend

Netterden Zand en Grind en Zand BV; levering Achterhoeks Padvast.

1.000

doorlopend

Met leveranciers (PinkRoccade, Simgroep, Decade, Esri, Roxit, Centric, Unit4 (peno), etc) zijn vanaf de start van Bronckhorst in 2005 en daarna contracten afgesloten voor onderhoud of huur van programmatuur. Daarna zijn ook uitbreidingen in de contracten afgesloten voor afzonderlijke modules. De contracten zijn na afloop van de contractsduur (veelal 4 jaar) jaarlijks opzegbaar. De contractwaarde ramen we op basis van de betaalde bedragen in 2023.

47

2019-2024

Coffee Fresh Westhoff, huur van warme drankenautomaten inclusief ingrediënten. Optie om het contract drie keer met één jaar te verlengen. Per 1 februari 2024 is het eerste optiejaar gelicht.

1.480

doorlopend

Met de gemeente Doetinchem is een ICT-samenwerking overeengekomen.

2.267

2021-2025

Voor het heffen en innen van de gemeentelijk belastingen is met GBTwente een FUO (fiscale uitvoeringsovereenkomst) afgesloten. Opzeggen van de overeenkomst kan tot een jaar voor afloop van de contractperiode (december 2024). Vanaf 2026 is het contract voor onbepaalde tijd.

105

2022-2025

Unit4; programmatuur voor het voeren van de financiële administratie. Contract voor onbepaalde tijd met eerste opzegtermijn na 4 jaar.

180

2024-2025

Stolwijk Kelderman Accountant; controle jaarrekening, verstrekken van de controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 van de gemeentewet periode 2018 - 2021. Optie om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Ook van tweede optie is gebruik gemaakt.

300

aug '21 - juli '24

Remondis heeft het bestek Beheer & Onderhoud mechanische riolering aangenomen. Dit contract liep van augustus '21 t'm 31 juli '22 en is 2x met 1 jaar verlengd. Contract loopt definitief af op 31 juli 2024. Nieuwe openbare aanbesteding loopt.

150

2024-2025

Contract voor het reinigen en inspecteren van rioleringen en het reinigen van kolken. Contract loopt af op 31 december 2025, maar kan nog 2 maal met 1 jaar verlengd worden.

285

2023-2024

Raamovereenkomst onderhoud bomen met ERES boomverzorging.

42

2021-2024

Raamovereenkomst onderhoud langenberg met Ebola.

1.200

2023-2024

Raamovereenkomst / OMOP asfaltonderhoud (en belijning/markering).

300

2022-2025

Raamovereenkomst / OMOP elementenonderhoud.

300

2023-2025

Raamovereenkomst / OMOP onderhoud openbare verlichting.

250

2024-2025

Raamovereenkomst / OMOP bermversteviging.

Bedragen x € 1.000