iconBegrotingsrechtmatigheid

Bij begrotingsrechtmatigheid gaat het om de rechtmatigheid van afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel voor de exploitatie als investeringskosten. Iedere overschrijding van lasten of investeringenkredieten wordt als onrechtmatig beschouwd als deze niet past binnen de gemaakte afspraken.

De over- en onderschrijdingen op de programma's geven we weer in het onderstaande overzicht.

Deelprogramma

Lasten begroting 2023 (incl. wijziging)

Lasten 2023

Overschrijding (-) Onderschrijding (+)

1A Vitale inwoners en samenleving

8.816

8.098

718

1B Toegang en individuele voorzieningen

38.685

38.708

-23

2A Passend wonen

2.348

3.629

-1.281

2B Aantrekkelijke leefomgeving

30.316

28.875

1.442

3A Economie

2.076

1.840

237

3B Duurzaamheid

6.267

6.431

-164

4A Besturen

3.851

3.704

147

Algemene dekkingsmiddelen

1.931

1.056

875

Overhead

13.021

12.723

298

Totaal

107.312

105.063

2.249

Toelichting op de overschrijding van de lasten
Programma 1B: betreft een groot deel open einde regelingen, daarmee is de overschrijding acceptabel. Gezien het geringe bedrag hebben wij dit niet nader onderzocht.
Programma 2A: in de jaarrekening is de claim verwerkt (€ 912.000) na een lange procedure rond projectontwikkeling. Met de vaststelling van de jaarrekening stemt uw raad in met deze vergoeding. Een overschrijding van € 179.000 kent een rijkssubsidie die dit compenseert. Voor wonen (inhuur (€ 85.000) en grondzaken (€ 69.000) zijn extra kosten gemaakt. Voor grondzaken is voor 2024 een extra budget gevraagd voor dergelijke kosten zoals zoekkosten.
Programma 3B: de kosten voor de energietransitie waren hoger dan begroot. De aanname is gedaan dat de formatie uitbreiding voor de energietransitie uit de vacatureruimte kwam, terwijl we de feitelijke fte's financiern uit de rijksmiddelen. Bij de sturen is derhalve uitgegaan van een onjuiste omvang van deze rijksmiddelen waardoor een overrschrijding is ontstaan gelijk aan de omvang van deze fte's.