iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Bestuurlijke trekker:

Evert Blaauw

Ambtelijke trekker:

Huub Westendorp

Wat deden we in 2022 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Het preventieakkoord: van regionaal naar lokaal

Inleiding

We keurden de nota lokaal gezondheidsbeleid goed en we leidden deze ter besluitvorming door naar de gemeenteraad. Hierin staan actuele gezondheidsdata van onze inwoners. Het preventieakkoord is een van de onderdelen van het nieuwe beleid. Vanuit de pijlers in het beleidskader sociaal domein staat bovendien beschreven welke doelen we zien voor de komende jaren.

Resultaten

We pakten bij preventie vooral eenzaamheid aan

We zetten ons in om eenzaamheid te verminderen. We zagen dat inwoners meer moeite hebben om na corona actief te worden en sociale contacten (weer) op te bouwen. Het sociaal team ging in gesprek met inwoners, aan welzijns- en maatschappelijke organisaties vroegen we om er extra aandacht aan te besteden in hun activiteiten. Onze combinatiefunctionarissen organiseerden extra activiteiten voor jeugd en jongeren.

We vroegen aandacht voor de rookvrije generatie

We maakten 86 speelplekken rookvrij (Speeltuinen, trapveldjes en jeu-de-boule-banen). Er was aandacht voor de landelijke campagne ‘Stoptober’ die ondersteuning bood aan inwoners die wilden stoppen met roken en ‘Puur rookvrij’. Ook kregen ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool informatie over diverse gezondheidsthema’s, zoals het voorkomen dat jongeren gaan roken.

We stimuleerden een gezonde leefstijl

We informeerden inwoners over de mogelijkheid tot het volgen van diverse beweegactiviteiten via de Fitgids 55+ en over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De combinatiefunctionarissen organiseerden activiteiten zoals een Ouderensportdag FitVedân en Old Stars.

We werkten aan suïcidepreventie

Er was via (social) media aandacht voor de landelijke campagne suïcidepreventie. We bevestigden in vijf kernen een plaquette op een bankje met de tekst: ‘Een goed gesprek begint bij elkaar echt zien, 1KZ1EJ3’. Op de plaquette staat een QR-code naar een gratis online cursus over de manier waarop je een gesprek over zelfmoordpreventie kunt voeren.

We signaleerden via onze professionals

We hadden oog voor de kwetsbare mensen in de samenleving door signalering van eenzaamheid door sociaal consulenten, energiecoaches, huishoudelijke hulpen en wijkverpleegkundigen.

We boden mogelijkheden om mee te doen

Dorpsbelangenorganisaties organiseerden diverse activiteiten, zoals kookclubs. We organiseerden diverse activiteiten zoals de bezoekdienst senioren door sociaal consulenten, telefoonboom, ‘Kunst aan de keukentafel’, activiteiten van de Gruitpoort en ontmoeting bij Dorpskamers. Ook stimuleerden we inwoners om deel te nemen aan diverse beweegactiviteiten georganiseerd door de combinatiefunctionarissen. Deze activiteiten richtten zich met name op ontmoeten. Voorbeelden hiervan zijn de cursus ‘Blieven stoan’ (valpreventie) en een wandelchallenge.

We versterkten ons netwerk

We zetten in op ‘Welzijn op recept’ om samen met huisartsen inwoners in beeld te krijgen. Er was aandacht voor ouderen via het Netwerk Ouderen Veerkracht Achterhoek (NOVA) en we hebben vele meer jonge mantelzorgers bereikt.

We waren alert op armoede na corona

Inleiding

Onze gemeente moet voor iedere inwoner een plek zijn waar hij/zij zich thuis voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing of zelfredzaamheid. Na een pauze tijdens corona zijn veel activiteiten nu weer opgestart.

Resultaten

We toetsten effecten van de afbouw van steunmaatregelen

De ondersteuning op armoede vroeg extra aandacht en zorg. Met de oorlog in Oekraïne, de hoge energiekosten en inflatie hadden we na corona opnieuw zorgen of onze inwoners een voldoende stevige basis hadden. De overheid beëindigde per 1 april 2022 het coronasteunpakket. Voor de gemeente gaat dit met name om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De terugbetalingsregeling van de TOZO verschoof van 1 januari naar 1 juli 2022. Vanaf die tijd hadden zelfstandige ondernemers zes jaar de tijd om de TOZO af te betalen. De tijdelijke vereenvoudiging uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), die kon worden gezien als alternatief voor de TOZO, eindigde per 1 april 2022.

We breidden de ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen uit

Door een raadsbrede motie konden we in het najaar snel schakelen om inwoners die te maken kregen met hoge (energie)kosten te steunen. De grens voor steun uit de minimaregelingen verhoogden we van 110% naar 130% van het minimum inkomen. Dit resulteerde in een stabiel jaar qua signalen van betalingsachterstanden. De aanvragen schuldhulpverlening zijn ook stabiel gebleven. Er waren wel situaties die acuut om ingrijpen vroegen, maar door aanpassing van het beleid was ondersteuning ook direct mogelijk en bleven escalaties uit. Er is een toename te zien in aanvragen minimaregelingen waarbij meer toekenningen van de kindregelingen, de tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering en de energietoeslag er uit springen.

We ondersteunden maatschappelijke organisaties

We riepen regelingen in het leven om organisaties die in de klem kwamen, een steun in de rug te bieden. In 2022 zijn de energielasten voor eigenaren van maatschappelijke organisaties gestegen. De dienstverlening van deze organisaties kwam hierdoor onder druk te staan. Dit is zorgelijk omdat deze dienstverlening bijdraagt aan onze sociale opgaven. Het omlaag brengen van de energiekosten door te verduurzamen wordt zowel door de gemeente als de maatschappelijke organisaties als prioriteit gezien. Om deze versnelling te stimuleren konden eigenaren van maatschappelijke accommodaties vanaf 15 november 2022 een aanvraag indienen voor investeringen gericht op verduurzamen en een eenmalige tegemoetkoming in de kosten. In totaal zijn er 25 aanvragen ingediend (4 daarvan zijn afgewezen).

We hielpen ondernemers met steunmaatregelen

We hielpen 65 ondernemers met de steunmaatregelen. Op dit moment zijn 55 ondernemers bezig met een terugbetaling van de TOZO lening. In navolging op de TOZO werd de Bbz Light-regeling in het leven geroepen wat liep tot 1 april 2022. Deze regeling was op een aantal punten versoepeld, zodat de aanvragen sneller verwerkt werden. Binnen deze regeling gold geen speciale kredietmogelijkheid, alleen de normalee Bbz kredietmogelijkheid. We ontvingen 22 aanvragen inkomensaanvulling Bbz Light en kenden 18 inkomensaanvullingen toe. Daarnaast voerden we 15 oriëntatiegesprekken over het starten van een onderneming. Drie ondernemers kregen een starters inkomensaanvulling toegekend en twee een verlenging van de inkomensaanvulling. Verder zijn er geen kredieten aangevraagd door (potentiële) ondernemers uit Bronckhorst. De uitvoering hiervan besteedden we uit aan Regionaal Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

We richtten ons op armoede, dementie en meedoen

We voerden activiteiten uit voor de inclusieagenda en dementievriendelijke gemeente. We gingen aan de slag met de inclusieagenda, zoals het in regionaal verband oppakken van het onderwerp inclusie en het vergroten van bewustzijn binnen de organisatie.
We gaven aandacht en uitvoering aan verschillende activiteiten van Bronckhorst Regenbooggemeente samen met de Regenboogwachters, zoals deelname aan de Achterhoek Pride. Vanuit het programma Dementievriendelijke gemeente maakten we een inventarisatie met een programma voor inwoners. De Kei in Steenderen stelt zich open om actief inwoners met dementie te ontvangen.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2020

Doel 2021

Real. 2021

Doel 2022

Real. 2022

Kader 1: gezond en weerbaar

Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter

Kto wmo/jeugd

83%

2018

91%

83%

Geen info

83%

*

Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp)

Civision

12%

2018

12%

11%

9%

8%

9%

Kader 2: vitaal oud worden

Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen

GGD-monitor

11,5%

2016

13%

10%

8%

<10%

Nog onbekend

Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer alcoholische drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid

GGD E-movo

26%

2015

nvt (eens per 4 jaar)

24%

31%

Kader 3: Bronckhorst inclusief

Percentage WSW-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden)

Eigen database

100%

2020

97%

100%

93%

100%

90%

Percentage WSW-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector (vanaf 2020 alleen medewerkers vanuit Delta en naar verwachting vanaf 2021 ook Laborijn)

Eigen database

76%

2020

77,5%

76%

68%

76%

75%

Kader 4: zo doen we dat

Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven

Civision

2,75%

2018

6%

2,75%

6%

7%

Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers

Onderzoek Moventem

32%

2016

Geen actuele geg.

32%

Geen actuele geg.

**

Kader 5: iedereen een stevige basis

Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie

Civision

9%

2018

28%

20%

18,2%

25%

21%

Percentage inwoners in een leerwerktraject

Civision

54%

2020

55%

55%

57%

60%

56%

Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening

Stadsbank/ RIS Inforing

23 k

2019

15 k

10 k


10.775

10 k

52 k***

* Onderzoek is aangepast naar continu onderzoek. Respons was onvoldoende voor betrouwbaar beeld totale groep. Daarnaast vragen aangepast, waardoor niet volledig
vergelijkbaar is. Op de vraag hoe men de ondersteuning ervaart, zegt 86% dat het goed is. Op de vraag of men zich nu beter kan redden zegt 76% dat dit zo is.

** Zoals al bij het doel aangegeven zijn er geen actuele gegevens voor handen. Indicator wordt herzien.

*** We werken met een nieuwe dataset. Hierdoor zijn gegevens niet vergelijkbaar. Met nieuwe dataset zou 2021 € 23.143 zijn. Het gemiddelde is zo hoog door een beperkt aantal hele
hoge schuldbedragen. Ook mogen niet alle signaalpartners meer signalen afgeven, waardoor we later mensen in beeld krijgen.

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en ontstaan vluchtelingenstroom vanuit regio Oekraïne (en Rusland)

Er te weinig taalonderwijs, begeleiding kan worden gegeven en de druk op de maatschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen, kultuurhusen) neemt toe. Ook neemt de vraag naar voorzieningen en materialen voor de vluchtelingen zelf toe.

Financieel - Onvoldoende compensatie van het rijk; tekort aan personeel.

50%

€ 200.000

-