Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- kasgeldleningen

-

-

- banksaldi

-

-

- overige schulden

6.421

7.489

Totaal

6.421

7.489

De overige schulden hebben voor € 3.908.000 betrekking op af te dragen belastingen, leveringen en diensten en voor € 1.522.000 op uit te betalen uitkeringen en afrekeningen van zorgkosten. Tegenover de vorderingen voor verstrekt bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo-regeling is de terugbetalingsverplichting aan het rijk opgenomen (€ 634.000). Voor het overige verstrekt bedrijfskapitaal op basis van het BBZ is een terugbetalingsverplichting van € 217.000 opgenomen. De afwikkeling van de overige schulden heeft een normaal verloop.