Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- overige schulden

8.147

8.831

Totaal

8.147

8.831

De overige schulden hebben voor € 6.403.000 betrekking op af te dragen belastingen, leveringen en diensten en voor € 1.060.000 op uit te betalen uitkeringen en afrekeningen van zorgkosten. Voor verstrekt bedrijfskapitaal op basis van het BBZ, inclusief Tozoregeling, is een terugbetalingsverplichting van € 684.000 opgenomen. De afwikkeling van de overige schulden heeft een normaal verloop.