iconBalans

ACTIVA

2020

2019

Vaste activa

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

46.103

47.427

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

11.826

11.797

- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.980

1,692

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

95

191

- overige langlopende geldleningen

9.323

8.805

Totaal vaste activa

69.633

70.217

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

809

1.714

- gereed product en handelsgoederen

-

528

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen

4.299

5.254

- rekening-courantverhouding met het Rijk

15.724

10.983

- overige vorderingen

3.107

2.164

Liquide middelen

- kas- en banksaldi

274

281

Overlopende activa

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.100

2.302

Totaal vlottende activa

26.313

23.226

Totaal generaal

95.946

93.444

Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat

-

-

PASSIVA

2020

2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

45.906

45.755

- bestemmingsreserves

9.180

13.146

- gerealiseerde resultaat

2.924

-1.243

Voorzieningen

10.785

10.124

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

14.886

15.926

- waarborgsommen

8

9

Totaal vaste passiva

83.689

83.717

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

- overige kasgeldleningen

-

-

- banksaldi

-

-

- overige schulden

6.421

7.489

Overlopende passiva

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.368

1.791

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

4,469

447

Totaal vlottende passiva

12.257

9.727

Totaal generaal

95.946

93.444

Borg- en garantiestellingen

40.834

37.508