Financiële afwikkeling Coronagelden

Het coronavirus is niet verdwenen, maar maakt steeds meer onderdeel uit van ons leven. We gaven u in de 2e tussenrapportage aan dat de middelen die wij ontvingen van het Rijk voor het verminderen of voorkomen van problemen door de coronacrisis (‘coronamiddelen’), niet volledig besteed waren. Daarna waren er vier relevante ontwikkelingen voor het budget:

  • In de September- en de Decembercirculaire ontvingen we extra middelen van het Rijk voor respectievelijk de Sociale Werkbedrijven (opvangen exploitatietekorten) en de continuïteit van zorg (meerkosten jeugd en Wmo).
  • We betaalden uit de coronamiddelen een deel terug aan het Rijk vanwege de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Een deel van deze middelen bleken we onrechtmatig besteed te hebben. De onrechtmatigheid zat bijvoorbeeld in de uren van gelegenheids- of buurtsportgroepen zonder KvK inschrijving of rechtspersoonlijkheid en die volgens de regeling niet onder amateursportorganisaties vielen.
  • We hielden er rekening mee dat de zorgaanbieders niet of onvoldoende gecompenseerd werden door rijksmiddelen. Het verschil vergoedden we uit de coronamiddelen.
  • De subsidie die we ontvingen voor het vrijheidsontbijt (75 jaar vrijheid) betaalden we terug omdat de activiteit – vanwege corona – niet kon plaatsvinden.

Bovenstaande ontwikkelingen betaalden we uit die beschikbare (niet bestede) middelen. Het financiële beeld hieronder houdt rekening met de verwachte uitgaven. Wanneer een bedrag feitelijk nog betaald moet worden, nemen wij dit bedrag in onderstaand overzicht mee.

Overzicht coronamiddelen

Beschikbare middelen :

Overgebracht van 2021 naar 2022 (resultaatbestemming)

980.898

Overgebrachte overige coronamiddelen

63.145

verkiezingen

53.815

Handhaving quarantaine (meicirculaire)

620

Totaal beschikbare middelen

1.098.478

Bestemmingen:

Inzet schuldverleningen + Jeugd + WMO

116.002

Inzet communicatieadviseur

25.200

verkiezingen

53.815

Covid materialen Minima

6.403

Meerkosten Jeugd en WMO

50.000

Subsidies:

-

Samen Bronckhorst

23.280

Derving inkomsten

60.574

Culturele infrastructuur

23.500

Ventilatie schoolgebouwen

145.058

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

150.000

Vergoeding Vrijheidsontbijt

3.660

-

Resititutie / terugbetaling

94.140

Totaal bestede middelen

751.632

Overschot Coronamiddelen

346.846

In de 2e tussenrapportage namen we u mee in de verschillende scenario’s voor de corona-aanpak. Daarbij gaven we aan dat wanneer de worst case scenario plaatsvindt, we verwachten de middelen in 2023 nodig te hebben voor het verminderen of voorkomen van problemen door corona. Dit scenario is in het najaar uitgebleven. In de jaarrekening zijn - volgens de afspraken in de 2e tussenrapportage - de nog beschikbare middelen aan de Algemene reserve toegevoegd. Mocht een bedrag - waar we in het financiële beeld rekening mee houden - niet volledig zijn uitgegeven in 2022 en een resultaatbestemming worden naar 2023, dan leest u hierover bij het betreffende onderwerp.