iconOntwikkelingen

We hebben een gezonde financiële positie

De financiële positie van Bronckhorst is gezond. Dit wordt zichtbaar in onze financiële kengetallen (paragraaf 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing), het rekeningoverschot en een sluitende meerjarenbegroting. Ook het lage saldo van opgenomen leningen met de daaraan gerelateerde rentelasten had daarop een positieve invloed. De gezonde financiële positie werd bevestigd in de Benchmark Nederlandse gemeenten 2023. Die benchmark is gebaseerd op de jaarcijfers 2021.

We gebruikten de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda reserve

Voor de grote investeringsopgaven uit de investeringsagenda is er in de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 onvoldoende ruimte om de volledige kapitaallasten uit te betalen. Onder normale omstandigheden vangen we deze lasten uit investeringen op in de jaarlijkse exploitatie.

Wij zetten de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda in om de kapitaallasten (deels) te dekken

De toekomstige investeringen uit de Investeringsagenda vangen we op uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Hiervoor is € 23,8 mln beschikbaar. In de jaarrekening (3.3 Eigen vermogen) lichten wij de Investeringsagenda toe.

We zetten de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda in

We rondden de eerste projecten uit de investeringsagenda af. Hiervoor haalden we een bijdrage uit de bestemmingsreserve. De volgende projecten zijn nog in uitvoering of voorbereiding:

  • het multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden
  • de reconstructie F. J. Oltmansstraat en het marktplein in Steenderen
  • de Bloemenbuurt in Zelhem
  • de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem
  • de VO school in Vorden

Dekking uit de exploitatie, de jaarlijkse begrotingsruimte, gaat voor dekking uit de bestemmingsreserve omdat de reserve eenmalige ruimte heeft. Als de jaarlijkse ruimte groot genoeg is om de kapitaallasten uit de Investeringsagenda te dekken, dan zetten we die ruimte in.

We hebben nog ruimte voor duurzaamheidsleningen

We stelden € 7,4 mln. beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Eind 2022 was nog voor € 3,5 mln beschikbaar voor verstrekking van die leningen.

We hoefden geen nieuwe leningen op te nemen

We konden onze lopende (vervangings)investeringen doen met de middelen die we op onze bankrekening hebben staan.
 

Ontwikkeling rente
Het conflict tussen Oekraine en Rusland heeft wereldwijd een grote impact. Een energiecrisis en hoge inflatie als gevolg. Deze impact treft ook de financiële markten met als rentestijging tot gevolg. Op korte termijn heeft dit voor onze gemeente een voordelig effect. We ontvangen rente op de uitstaande geldmiddelen (schatkistbankieren). Op langer termijn zullen voor de finaniering van vervangingsinvesteringen en investertingen uit onze investeringsagenda leningen moeten aantrekken welke naar verwachting hoger zal zijn dan dat tot nu toe verwachtten.