iconWe kijken ook naar begrotingsrechtmatigheid

Programma

Lasten begroting

Lasten 2022

Overschrijding (-) Onderschrijding (+)

1A Vitale inwoners en samenleving

3.047

2.912

135

1B Toegang tot passende voorzieningen

37.060

35.727

1.334

2A Passend wonen

6.487

2.143

4.345

2B Aantrekkelijke leefomgeving

28.610

29.420

-810

3A Economie

1.913

2.154

-241

3B Duurzaamheid

5.220

4.573

647

4A Besturen

3.508

2.818

690

Algemene dekkingsmiddelen

3.653

1.591

2.062

Overhead

11.884

11.771

113

Totaal

101.382

93.108

8.274

We beoordelen of we binnen de grenzen van de baten en lasten zijn gebleven van de door u geautoriseerde begroting en investeringskredieten. Een aantal punten lichten we toe.

Aantrekkelijke leefomgeving
Openbare orde en veiligheid
We hebben ondernemingen gesubsidieerd voor de controle op coronatoegangsbewijzen (€ 133.000). De lasten hiervoor zijn niet opgenomen in de begroting. Voor de gemaakte kosten worden we gecompenseerd door een bijdrage van het rijk.

Verkeer en vervoer
Binnen het taakveld Verkeer en vervoer verrichten we werkzaamheden voor derden. De hiermee gemoeide kosten berekenen we door (€ 243.000).
Tussentijds verwachtten we een onderschijding op het groot onderhoud op wegen. Deze onderschrijding hebben we als resultaatbestemming doorgeschoven naar 2023. Achteraf heeft het onderhoud toch nog kunnen plaatsvinden. De tussentijdse bestemming wordt teruggedraaid. Het uitgevoerde onderhoud past binnen het reguliere beleid.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Voor het inhalen van Covid-19 gerelateerd onderwijsvertragingen hebben we van het rijk een bijdrage ontvangen. De bijdrage is voor dit doel besteed (€ 284.000).
We subsidieëren maatschappelijke organisaties in het verduurzamen van hun accommodaties. De lasten hebben we (nog) niet geraamd terwijl we in 2022 al € 215.000 besteden. De kosten worden gedekt door een bijdrage van de provincie en uit resterende coronamiddelen.

Economie
Economische ontwikkeling
Op basis van de herziene exploitatieopzet voor de grondexploitatie Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem hebben we een aanvullende dotatie aan de verliesvoorziening moeten verwerken (€ 221.000).

Investeringskredieten
Voor de voorbereiding van de bouw van de VO-school in Vorden hebben we € 600.000 betaalbaar gesteld op basis van de gesloten intentieovereenkomst met de Achterhoek VO. De uitgave past binnen de hiervoor beschikbare ruimte in de investeringsagenda.

De kredieten op een zestal vervanginging van bedrijfsauto's voor de buitendienst geeft een overschrijding (€ 133.000). Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een langer aanbestedingsproces a.g.v. Corona, gestegen marktprijzen en technische ontwikkelingen met hoger kosten van de voertuigen als gevolg. De kredieten zijn voor deze ontwikkelingen niet bijgesteld.

De vervanging van milieuparkjes heeft meer gekost dan geraamd (€ 53.000). Deze meerkosten hebben we afgedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing vervangingsinvesteringen zoals gemeld in de tweede tussenrapportrage van 2022.