iconWe volgen beleid voor invordering en kwijtschelding van belastingen

Als we ons kwijtscheldingsbeleid vaststellen, dan passen we daarmee de landelijke regels toe. Daarbinnen liggen onze eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Mensen die structureel een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. GBTwente scheldt deze aanslagen automatisch kwijt. De aanvragen kwijtschelding die ze afwijzen, toetsen zij namens ons vervolgens op basis van het minimabeleid.

Welke ontwikkelingen zagen wij?

Voor financiële problemen boden de accountmanagers en sociaal consulenten hulp

Belangrijke doelgroep voor kwijtschelding waren dit jaar de mensen die vanwege de Toeslagenaffaire of door de coronacrisis in de financiële problemen komen. Daar bovenop kwam de energiecrisis vanaf half 2022. Een toename van verzoeken om hulp via accountmanagers, sociaal consulenten of GBTwente bleef uit.

Gegevens invordering en bezwaar (aantallen)

2020

2021

2022

Klantcontacten

3.507

2.446

Aanmaningen

894

1.460

1.613

Dwangbevelen

418

572

682

Oninbaar verklaarde aanslagen

138

133

75

Bezwaarschriften WOZ (telefonisch)

97

83

74

Bezwaarschriften WOZ (schriftelijk)

717

710

1.765

Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

363

459

382

Gegronde bezwaarschiften WOZ

700

681

1.213

Percentage gegrond

86%

86%

66%

Verloop saldo totaal belastingvorderingen (x € 1.000)

366

381

355

We hebben onvoldoende budget voor de uitgaven voor kwijtschelding

We verleenden kwijtschelding aan de huishoudens die dat nodig hadden. Binnen deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen (2.1.1) hadden we € 125.000 beschikbaar voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 30.000 voor ons (aanvullende) minimabeleid. De kwijtschelding betreft jaarlijks de kosten voor afvalstoffenheffing (raming € 65.000) en rioolheffing (raming € 90.000).

In deze tabel ziet u de werkelijke aantallen en uitgaven.

Gegevens kwijtschelding (aantallen)

2020

2021

2022

Verzoeken

495

543

501

Gehonoreerd

529

541

488

Bedrag verstrekte kwijtschelding (in €)

188.610

219.438

190.169

Waarvan kwijtschelding boven 100% minimumniveau (in €)

28.176

36.182

16.901