iconCO2-footprint gemeentelijke organisatie

We leveren (direct en indirect) producten en diensten aan onze inwoners, maar we zijn op zichzelf een ‘gewone’ organisatie. De omvang van onze organisatie is zodanig dat we moeten voldoen aan de Europese Energie Richtlijn (EED). We vinden dat we ook een voorbeeldfunctie hebben naar onze burgers en bedrijven. Daarom willen we minimaal niveau 3 op de CO2-prestatieladder behalen. Dit betekent onder andere dat we communiceren over onze CO2-footprint volgens de landelijk norm en we beschikken over kwantitatieve reductiedoelstellingen. Dit is een mooie stap in onze ambitieom in 2030 energieneutraal te zijn. Hiermee brengen we concreet het energieverbruik in kaart en houden we kwantitatief bij, welke CO2-besparende maatregelen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt.
Met het behalen van niveau 3 richten we ons vooral op de CO2-uitstoot die we veroorzakenmet onze eigen scope 1 en 2 emissies. Dit houdt in dat we inzicht hebben in onze eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook in zakelijk gereden kilometers.

CO2-emissie

De CO2-footprint laat een inventarisatie zien van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, de GHG emissies. Het jaar 2018 dient als referentiejaar voor de CO2-reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot. Onze directe en indirecte GHG-emissie bedroeg in 2019 547,5 ton CO2 (2018: 549,8 ton). Hiervan werd 491,7 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissie (scope 1) en 55,8 ton CO2 door indirecte GHG-emissie (scope 2). De toename van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door een toename van het dieselverbruik. In 2020 is de inkoop van diesel aanbesteedt en daarmee is gekozen voor een brandstof die minder CO2 uitstoot. Door de coronacrisis is veel thuis tijd gewerkt en zijn er zeker minder zakelijks kilometers gereden. Bij de audit in 2021 zal blijken hoeveel dit minder is geweest.

De emissies hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2019. In het plan van aanpak, waarin alle reductiemaatregelen zijn opgenomen, beschreven we welke maatregelen we in de komende jaren uitvoeren. Deze zorgen er samen voor dat we 10,9% reductie behalen in 2022 in vergelijking met 2018.