iconCO2-footprint gemeentelijke organisatie

We waren tot 2021 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee gaven we het goede duurzame voorbeeld. De certificering was een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken. Na drie jaren kwamen we tot de conclusie dat we veel gereduceerd hebben en het niet meer nodig vonden om opnieuw gecertificeerd te worden. Wel blijven we zelf de cijfers monitoren om te kijken waar meer reductie van de CO2 mogelijk is. Uit de CO2-footprint (in het referentiejaar 2018) bleek een uitstoot van 549,8 ton CO2. De jaren daarna probeerden we de CO2-uitstoot te reduceren. We richtten ons vooral op de CO2-uitstoot die we veroorzaken met onze eigen bedrijfsvoering. Dit houdt in dat we inzicht hebben in onze eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook in zakelijk gereden kilometers. Er is vooral ingezet op het besparen van het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers.

CO2-emissie

Onze directe en indirecte Green House Gas-emissie (Green House GasGHG-emissie) bedroeg in 2021 183,6 ton CO2. Hiervan werd 142,1 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies en 41,5 ton CO2 door indirecte GHG-emissie. We bereikten een CO2-reductie van 66,6% ten opzichte van het referentiejaar 2018. Deze reductie kwam vooral door de inkoop van diesel die minder CO2-uitstoot. Sinds de coronacrisis werkten we veel thuis en reden we minder zakelijks kilometers.