iconWat geven we anders uit dan verwacht

In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2022, na tussentijdse wijzigingen, met werkelijke uitkomst over 2022.

Algemene uitkering

De begrote Algemene uitkering is gebaseerd op de circulaires tot met september. Voor een toelichting op de hogere Algemene uitkering verwijzen we u naar de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).

Algemene uitkering

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering gemeentefonds

62.773

63.806

Uitkering deelfonds sociaal domein

-

-

Totaal Algemene uitkering

62.773

63.806

Overige inkomensoverdrachten

We laten hier zien welke bijdragen wij van het Rijk en overige overheidsinstanties ontvangen. Bij de bijdragen van het Rijk zien we de de grootste afwijking tussen de begroting en de rekening. Dit komt vooral door een hogere bijdrage voor het project Opvang Vluchtelingen Oekraine (€ 569.000), de corona compensatiebijdrage voor CTB-plicht (€ 135.000), ventilatie in scholen (€ 173.000) en inhalen onderwijsvertragingen (€ 313.000) en diverse brijdragen voor stimeringen van sport (€ 274.000). Hier staat tegenover dat voor de de aanpak van energiearmoede al wel het beschikbare bedrag is geraamd maar en nog geen uitgaven zijn (€ 150.000).

Overige inkomensoverdrachten

Begroting na wijziging

Rekening

Participatie:

- bijdragen rijk

7.521

8.515

- bijdragen en verhaal

841

891

Overige bijdragen overheidsinstanties

2.131

2.477

Overige

-

20

Totaal overige inkomensoverdrachten

10.493

11.903

Belastingen

Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Belastingen

Begroting na wijziging

Rekening

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.668

5.767

- niet woningen, eigenaren

1.570

1.601

- niet woningen, gebruikers

960

977

Toeristenbelasting

260

504

Forensenbelasting

65

60

Reclamebelasting

125

141

Rioolheffingen:

- woningen

3.929

4.048

- niet woningen

431

403

Totaal belastingen

13.008

13.501

Overige opbrengsten, huren en pachten en leges

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Begroting na wijziging

Rekening

Pachten

28

24

Huren

- woningen

26

7

- overige gebouwen

750

803

- gronden

10

4

Leges

bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

995

1.441

rijbewijzen en reisdocumenten

293

355

overige leges

95

162

Overige opbrengsten

afvalstoffenheffing

3.934

3.969

opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing)

357

440

lijkbezorgingsrechten

567

529

overig

2.142

1.641

Totaal overige opbrengsten, huren en pachten en leges

9.197

9.374

Afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten

Voor een toelichting op de heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Dividend en winstuitkering

Voor een toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Dividend, winstuitkering

Begroting na wijziging

Rekening

Bank Nederlandse Gemeenten

165

165

Alliander

394

399

Totaal dividend en winstuitkering

559

564

Verkoop grond en overige duurzame goederen

We hebben kavels grond verkocht op de bedrijvenparken Vinkenkamp (€ 814.000). Van het CPO-project zijn de kavels in Steenderen verkocht (€ 162.000). De overige opbrengsten hebben betrekking op de verkoop van overige percelen en ruilgrond en het ontvangen voorschot de de school in Velswijk. Het verschil tussen de raming en de rekening wordt veroorzaakt doordat we de exploitatieopzet voor de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem in zijn geheel hebben opgeboekt, inclusief grondverkoop, terwijl de uitvoering gefaseerd zal plaatsvinden. Voor een totaaloverzicht van de mutaties in de grondexploitaties verwijzen we naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2).

Personeelskosten

Personeelskosten

Begroting na wijziging

Rekening

Vergoeding raadsleden

399

390

College

462

510

Griffie

288

279

Ambtenaren burgerlijke stand

8

11

Wsw

2.718

2.508

Gemeentelijke organisatie

22.761

22.645

Totaal personeelskosten

26.635

26.343

Afschrijvingen

Afschrijvingen

Begroting na wijziging

Rekening

Programma 1 Zorg en ondersteuning

2

2

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.124

2.265

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

191

191

Overhead

556

563

Totaal afschrijvingen

2.873

3.022

We hebben een in de verkoop staand pand afgewaardeerd naar de verwachte opbrengstwaarde waardoor de afschrijvingslasten hoger zijn dan de raming.
 

Inkomensoverdrachten

We geven in het onderstaande overzicht een globaal inzicht in de kosten voor sociale uitkeringen, subsidies en bijdragen. Voor een toelichting verwijzen we u naar Taakveldenrekening. Hierin geven we per taakveld een opbouw van de baten en lasten en een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Inkomensoverdrachten

Begroting na wijziging

Rekening

Afdracht leges

204

316

Sociale uitkeringen in natura

20.360

19.810

Sociale uitkeringen in geld

6.510

6.201

Subsidies:

VVV

120

116

Yunio

472

467

Bibliotheken

647

647

Dierenopvang

51

49

Overige marktpartijen

8

51

Raadfracties

7

5

Overige subsidies

2.690

3.385

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

Regio Achterhoek

248

249

VNOG

2.287

2.287

GGD

605

603

Laborijn

1.765

1.700

ECAL

257

242

Overige bijdragen

10

10

Gemeentelijke bijdragen:

VNG

158

170

Overige bijdragen gemeenten

200

348

Circules BV

2.416

2.191

Ondersteuning raadsfracties

7

5

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

186

Totaal inkomensoverdrachten

39.178

39.036

Kosten derden, aankoop grond en overige duurzame goederen

In onderstaand overzicht laten we zien in welk programma de kosten vallen.Voor een toelichting verwijzen we u naar Taakveldenrekening. Hierin geven we per taakveld een opbouw van de baten en lasten en een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Kosten derden

Begroting na wijziging

Rekening

Zorg en ondersteuning

2.849

2.319

Wonen en leefomgeving

12.038

10.484

Wonen en leefomgeving (riolering)

1.285

1.110

Bedrijvigheid en ontwikkeling

2.360

2.310

Bedrijvigheid en ontwikkeling (afval)

384

319

Besturen

754

715

Algemene dekkingsmiddelen

1.916

1.053

Overhead

4.106

3.921

Onvoorzien

87

Totaal kosten derden

25.780

22.231

Dotaties voorzieningen

Dotatie voorzieningen

Begroting na wijziging

Rekening

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

168

-577

Sportaccommodaties

324

324

Gemeentelijke gebouwen

541

541

Vervangingsinvesteringen riolering

728

728

Voorziening Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

221

Verlofsparen

5

Totaal dotaties voorzieningen

1.761

1.241

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

De voorzieningen hebben we op peil gebracht in overeenstemming met gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde actuariële berekeningen. Ook hebben we rekening gehouden de verhoging van de pensioenuitkeringen per 1 januari 2023. Door een hogere rekenrente, gehanteerd bij de actuariële berekening, kon een aanzienlijk deel van de getroffen voorzieningen vrijvallen. Meer informatie vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).

Onderhoud sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen

De dotaties aan deze voorziening zijn gebaseerd op de in 2018 geactualiseerde onderhoudsplanningen.

Vervangingsinvesteringen in riolering

Met vervangingsinvesteringen in riolering houden we rekening in de tariefstelling. De hiervoor ontvangen baten zijn toegevoegd aan de voorziening. We dekken hieruit de daadwerkelijke vervangingsinvesteringen.

Verlofsparen
Vanaf 2022 is het mogelijk om, door aanpassing van de CAO-gemeenten, bovenwettelijke verlofuren te sparen. Voor de hieruit voortvloeiende verplichting hebben wij een voorziening getroffen.

Aankoop grond en overige duurzame goederen
 
De grondverwerving heeft betrekking op project Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem. We hebben de exploitatieopzet voor dit park in zijn geheel hebben opgeboekt, inclusief grondaankopen, terwijl de uitvoering gefaseerd zal plaatsvinden.

Rente baten, rente lasten

Rente

Begroting na wijziging

Rekening

Rente baten:

Rente baten

115

185

Personeelshypotheken

4

5

Rente lasten:

Leningportefeuille

597

597

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

1

-79

Beheerkosten SvN

26

99

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

75

75

Totaal rente

580

502

Activering grondenexploitaties

De activering heeft betrekking op het overbrengen van de mutaties in de grondenexploitatie naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2). De mutaties zijn als volgt weer te geven:

Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

478

3.250

1.177

Rentekosten

Afsluiten complexen

637

379

222

Grondverkopen, overige opbrengsten

-1.759

-3.922

-975

Totaal activering voorraad grond

-644

-293

423

Toevoeging aan reserves

Toevoeging reserves

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Bovenwijkse voorzieningen

R 20-10-2022

39

39

S

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

R 20-10-2022

100

100

I

Vitale kernen

R 20-10-2022

350

350

I

Toerisme

R 20-10-2022

75

75

I

Wegen, groot onderhoud

R 22-10-2022

400

400

I

Vorming BR Open einderegelingen Zorg en ondersteuning

R 11-11-2021

1.000

1.000

I

Tussentijds resultaat 2022

R 22-10-2022

1.500

1.500

I

Totaal toevoeging aan reserves

3.464

3.464

Onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reserves

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds

basisbegroting

13

S

Armoedebestrijding Jeugd

R 22-06-2022

145

145

I

Invoer wet inburgering, statushouders

R 22-06-2022

132

132

I

Beschermd wonen

R 22-06-2022

400

400

I

Impuls integraal werken SD

R 22-06-2022

47

47

I

Versterking / ondersteuning soc. Wijkteams

R 22-06-2022

60

60

I

Tekort SD open einde regelingen

R 20-10-2022

381

381

I

Invoering omgevingswet, implementatiekosten

R 22-06-2022

428

428

I

Onderhoud bomen

R 22-06-2022

445

445

I

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

R 22-06-2022

100

100

I

Voorb. VO-school Vorden

R 22-06-2022

65

65

I

Haalbaarheidsonderzoek IHP

R 22-06-2022

60

60

I

Vitale kernen

R 22-06-2022

423

423

I

Vitaalbuitengebied, erf-coaches

R 22-06-2022

50

50

I

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren

R 29-05-2019

5

5

I

Revitaliseren bedrijventerreinen

R 22-06-2022

40

40

I

Toerisme

R 22-06-2022

115

115

I

Toerisme, beleidsvisie

R 22-06-2022

20

20

I

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

R 29-05-2019

5

5

I

Klimaat

R 22-06-2022

80

80

I

Derving Nuondividend

basisbegroting

230

230

S

Huisvesting (gemeentehuis / werf)

basisbegroting

177

177

S

Invoering financieel pakket

R 22-06-2022

40

40

I

Invoering functiewaarderingssysteem

R 22-06-2022

32

32

I

Dekking kapitaallasten investeringsagenda

1

4

S

Dekking bijdragen ineens investeringsagenda

305

148

I

Coronacompensaties

R 22-06-2022

981

981

I

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

300

I

Totaal onttrekking aan reserves

5.067

4.625

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)