iconWe sluiten het begrotingsjaar af met een positief resultaat

We hebben over 2022 een positief resultaat

We sluiten het jaar af met een voordelig saldo van € 8.745.000. Bij de begroting, en de daarop tussentijds aangebrachte wijzigingen, gingen we nog uit van een voordelig resultaat van € 598.000. In onderstaand overzicht geven we u een overzicht op hoofdlijnen.

Mutatie eigen vermogen

Raming

Rekening

Baten

100.678

100.790

Lasten

101.382

93.206

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

-704

7.584

Toevoeging aan reserves

3.464

3.464

Onttrekking aan reserves

4.767

4.625

Gerealiseerde resultaat

598

8.745

In de loop van het jaar voerden we wijzigingen door

In november 2021 stelde u een sluitende begroting vast. De daarna doorgevoerde wijzigingen hebben geleid tot een begrotingsoverschot van € 598.000. De wijzigingen leest u in onderstaand overzicht.

Omschrijving

Voordelig

Nadelig

Bedrag

Primitieve begroting / Programmaplan

172

Effecten 2e tussenrapportage 2021

123

Effecten1e tussenrapportage 2022

1.466

Effecten 2e tussenrapportage 2022

1.394

Effecten septembercirculaire 2021

1.926

Effecten septembercirculaire 2022

345

Rentebaten lening Alliander

50

Bijdrage aankoop Station Vorden

200

Tussentijds resultaatneming 2022

1.500

Totaal mutaties

3.715

3.289

426

Totaal geraamd resultaat

598

Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves

De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves geven we verderop in dit hoofdstuk weer in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).

Resultaat

Het resultaat is € 8.147.000voordeliger dan we hadden verwacht. De afwijkingen op de programma's lichten we in hoofdlijnen toe bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost' en in de Taakveldenrekening 2022.