We hielden onze financiële positie gezond

In december 2022 boden we u een programmaplan aan voor 2023 en verdere jaren. Met dat plan vlochten we ons coalitie-akkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' in de begroting. Daarmee kwam het begrotingsoverschot op € 71.000, waarmee we het jaar 2023 startten. Door ontwikkelingen in het jaar stelden we het beeld steeds bij en legden we de wijzigingen aan u voor in de tussenrapportages.

Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop, dan zien we het volgende beeld:

Omschrijving

Voordelig

Nadelig

Bedrag

Primitieve begroting

2.956

Programmaplan:

- autonome aanpassingen

2.241

- voorstellen programmaplan

5.126

1e Tussenrapportage 2023

384

Doorrekening kapitaallasten (2023-2027)

101

2e Tussenrapportage 2023

377

Totaal mutaties

2.726

5.503

-2.777

Totaal geraamd resultaat (+ = overschot - = tekort)

179

Nu kijken we naar de actuele cijfers op 31 december: de werkelijkheid

Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar af met een overschot van € 4,3 mln.

Programma

Saldi per programma

Begroting (na wijziging)

Rekening

Afwijking

Voordelig / nadelig

Zorg en ondersteuning

-33.992

-31.950

2.041

voordelig

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.332

-948

1.384

voordelig

1B Toegang en individuele voorzieningen

-31.660

-31.003

658

voordelig

Wonen en leefomgeving

-21.866

-21.968

-102

nadelig

2A Passend wonen

335

-1.551

-1.886

nadelig

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-22.201

-20.417

1.784

voordelig

Bedrijvigheid en ontwikkeling

-2.843

-2.373

470

voordelig

3A Economie

-1.692

-1.137

555

voordelig

3B Duurzaamheid

-1.151

-1.237

-85

nadelig

Bestuur

-3.592

-3.313

278

voordelig

4A Besturen

-3.592

-3.313

278

voordelig

Totaal programma's

-62.292

-59.605

2.687

voordelig

Algemene dekkingsmiddelen

74.578

76.511

1.933

voordelig

Overhead

-12.634

-12.175

459

voordelig

Heffing Vpb

Onvoorzien

-1

0

1

voordelig

Saldo van baten en lasten

-349

4.731

5.080

voordelig

Toevoeging / onttrekking reserves

528

-458

-986

nadelig

Gerealiseerd resultaat (+ = overschot - = tekort)

179

4.273

4.094

voordelig

De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht

In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit zijn de bedrijfsvoeringsonderdelen van onze gemeente.