iconWe volgen beleid voor invordering en kwijtschelding van belastingen

Bij ons kwijtscheldingsbeleid passen we de landelijke regels toe. Daarbinnen liggen onze eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Mensen die structureel een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. GBTwente scheldt deze aanslagen automatisch kwijt. De aanvragen kwijtschelding die het GBTwente afwijst, toetst ze namens ons op basis van het minimabeleid. 

Welke ontwikkelingen zagen we? 

Voor financiële problemen boden de accountmanagers en sociaal consulenten hulp

Belangrijke doelgroep voor kwijtschelding zijn de mensen die vanwege de Toeslagenaffaire, coronacrisis of energiecrisis in de financiële problemen kwamen. Een toename van verzoeken om hulp via accountmanagers, sociaal consulenten of GBTwente bleef uit. 

Gegevens invordering en bezwaar (aantallen)

2020

2021

2022

2023

Klantcontacten

3.507

2.868

1.646

Aanmaningen

894

1.460

1.613

1.520

Herinneringen

104

Dwangbevelen

418

572

682

579

Oninbaar verklaarde aanslagen

138

133

75

72

Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

363

458

382

327

Bezwaarschriften WOZ (telefonisch)

97

83

74

87

Bezwaarschriften WOZ (schriftelijk)

717

710

1.766

2.263

Gegronde bezwaarschiften WOZ

700

681

1.189

839

Percentage gegrond

86%

86%

65%

36%

Nog openstaande WOZ-bezwaren per 31 december

205

Bedrag oninbaarverklaring belastingen (x € 1.000)

29

28

Verloop saldo totaal belastingvorderingen (x € 1.000)

366

381

355

251

We hadden onvoldoende budget voor de uitgaven voor kwijtschelding

We verleenden kwijtschelding aan de huishoudens die dat nodig hadden. Binnen deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen (2.1.1) hadden we € 125.000 beschikbaar voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 30.000 voor ons (aanvullende) minimabeleid. De kwijtschelding betreft jaarlijks de kosten voor afvalstoffenheffing (raming € 65.000) en rioolheffing (raming € 90.000).

In deze tabel ziet u de werkelijke aantallen en uitgaven.

Gegevens automatische kwijtschelding (aantallen)

2020

2021

2022

2023

Verzoeken

geen bekend

328

279

272

Gehonoreerd

geen bekend

210

215

209

Bedrag verstrekte kwijtschelding (x € 1.000)

189

219

190

210

Waarvan kwijtschelding boven 100% minimumniveau (x € 1.000)

28

36

17

13