We volgen beleid voor invordering en kwijtschelding van belastingen

Bij kwijtschelding passen we de landelijke regels toe. Daarbinnen liggen onze eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Mensen die structureel een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. GBTwente scheldt deze aanslagen automatisch kwijt. De aanvragen kwijtschelding die we afwijzen, toetsen wij vervolgens op basis van het minimabeleid.

Bij de invordering zien we geen nadelige gevolgen voor de belastingen vanwege corona

Van de aanslagen die na de laatste vervaldatum open blijven staan, wordt altijd de invordering opgestart.

Gegevens invordering en bezwaar (aantallen)

2018

2019

2020

Betalingsherinneringen (vanwege coronamogelijkheden)

1.404

Aanmaningen

1.992

1.742

894

Dwangbevelen

553

635

418

Bezwaarschriften WOZ

487

425

718

Bezwaarschriften Gemeentelijke belastingen

225

420

364

Saldo belastingvorderingen vanwege corona (x € 1.000)

-

-

61

Verloop saldo totaal belastingvorderingen (x € 1.000)

438

373

366

We hadden voldoende budget voor de uitgaven voor kwijtschelding

We verleenden kwijtschelding aan de huishoudens die dat nodig hadden. Binnen deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen (2.1.1) hebben we € 125.000 beschikbaar voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 20.000 voor ons (aanvullende) minimabeleid. De kwijtschelding betreft jaarlijks de kosten voor afvalstoffenheffing (€ 65.000) en rioolheffing (€ 90.000).

In deze tabel ziet u de werkelijke aantallen en uitgaven:

Gegevens kwijtschelding (aantallen)

2017

2018

2019

Verzoeken

463

502

509

Gehonoreerd

376

400

460

Beroepschriften

1

2

2

Bedrag verstrekte kwijtschelding (in €)

199.650

182.000

172.000

Waarvan kwijtschelding boven 100% minimumniveau (in €)

11.846

15.343

23.992