Onze overlopende activa kent vooral nog te ontvangen bedragen voor belastingen, zorgkosten waarvoor nog geen zorg is geleverd en door te berekenen kosten voor woningbouwprojecten.

Overlopende activa

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

te ontvangen bijdragen van het Rijk

359

0

te ontvangen bijdragen van overige overheid

823

0

overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

- transitoria; nog te ontvangen bedragen

3.006

4.917

- transitoria; vooruit betaalde bedragen

1.721

1.113

Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

4.727

6.030

Totaal overlopende activa

5.909

6.030

In de nog te ontvangen bijdragen van het Rijk is opgenomen de eindafrekening voor de bekostiging van opvang Oekraïners (€ 298.000) en de toeslagenafaire (€ 61.000).

De te ontvangen bijdragen van overige overheden hebben voor € 543.000 betrekking op verrekeningen van zorgkosten over het eerste contractjaar 2022/2023, te ontvangen SPUK IZA gelden van de gemeente Doetinchem (€ 236.000) en een subsidieafrekening Arbeidsmarktregio Achterhoek (€ 100.000).

Het nog te ontvangen bedrag heeft onder meer betrekking op het nog in rekening brengen van gemeentelijke heffingen waaronder het variabele deel van de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting (€ 1.018.000), nog te ontvagen bijdragen voor diverse woningbouwprojecten (€ 1.019.000), afrekeningen van zorgkosten over het eerste contractjaar 2022/2023 (€ 463.000) en de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 225.000).

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voor € 1.068.000 vooraf over januari 2024 betaalde zorgkosten en voor € 654.000 overigen voor 2024 betaalde kosten.