Liquide middelen

Liquide middelen

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- BNG

250

250

- Overige bankinstellingen

17

26

- voorschotkas dienstverlening / beheer

7

6

Totaal liquide middelen

274

281