Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in investeringen met economisch nut, investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alle materiële investeringen die niet vallen onder investeringen met een economisch nut.

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut

47.955

570

544

1.877

46.103

af: voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)

-527

-9

-537

-

-

- investeringen met economisch nut

47.427

561

7

1.877

46.103

- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen

11.797

1.678

754

895

11.826

- investeringen met maatschappelijk nut

1.692

372

3

81

1.980

Totaal materiële vaste activa

60.916

2.611

764

2.854

59.910

De afzonderlijke investeringen zijn weergegeven in de investeringsplannen. Hierin is weergegeven het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in 2020. De overzichten zijn opgenomen in de toelichting op de programma's onder het kopje "Wat heeft het gekost" (bij programma 2, programma 3 en overhead).

De materiële vaste activa zijn als volgt te rubriceren:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

MVA economisch nut

- gronden en terreinen

4.550

205

-

28

4.727

- bedrijfsgebouwen

39.364

23

-

1.394

37.992

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

9.152

1.572

754

552

9.419

- vervoermiddelen

1.658

35

7

246

1.441

- machines, apparaten en installaties

1.228

111

-

119

1.220

- overige materiële vaste activa

3.272

292

-

433

3.132

Totaal MVA econoomisch nut

59.224

2.239

761

2.773

57.929

MVA maatschappelijk nut

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

1.692

372

3

81

1.980

Totaal MVA maatschappelijk nut

1.692

372

3

81

1.980

Totaal materiële vaste activa

60.916

2.611

764

2.854

59.910