Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen zijn als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

vorderingen op openbare lichamen

4.299

5.254

verstrekte kasgeldleningen

-

-

overige vorderingen

- algemene vorderingen

1.262

669

- belastingvorderingen

469

563

- uitkeringsvorderingen

2.214

1.928

- voorziening dubieuze (belasting) vorderingen

-152

-231

- voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen

-685

-766

Totaal overige vorderingen

3.107

2.164

overige uitzettingen

- depositogelden

-

-

rekening courant schatkist

15.724

10.983

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

23.130

18.401

Vorderingen op openbare lichamen

De uitstaande vorderingen per ultimo van het jaar hebben voor € 4 mln betrekking op de te ontvangen btw uit het BTW-compensatiefonds, deze wordt per 1 juli 2021 ontvangen. Daarnaast is er per ultimo van het jaar nog een bedrag van € 120.000 te ontvangen van het ministerie van BZK (algemene uitkering gemeentefonds).

Algemene vorderingen

De algemene vorderingen van de gemeente Bronckhorst hebben voor € 905.000 betrekking op 19 posten groter dan € 10.000. € 398.000 heeft betrekking op de verkoop grondkavels en voor € 109.000 op in rekening gebrachte huur voor de bibliotheek. De afwikkeling heeft een normaal verloop. Voor dubieuze vorderingen is een voorziening getroffen.

Belastingvorderingen

Het opleggen en innen van gemeentelijke belastingen is met ingang van 2016 bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente belegd.

Voor de openstaande algemene- en belastingvorderingen is een voorziening van € 152.000 getroffen voor dubieus en oninbaar.

Uitkeringsvorderingen

Als gevolg van de invoering van de Wet werk en bijstand zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden voor de bijstandverlening. Per ultimo 2020 gaat het om € 116.000 aan vorderingen in de vorm van een krediethypotheek met een voldoende mate van zekerheid dat het bedrag wordt afgewikkeld met daarnaast aan overige vorderingen € 1.462.000 met een beperkte mate van zekerheid dat dit daadwerkelijk ontvangen wordt. Voor deze vorderingen is een voorziening gevormd van € 685.000. Ook zijn als gevolg van de coronapandemie voor € 634.000 bedrijfskredieten (Tozo-regeling) verstrekt. Tegenover deze vorderingen is de terugbetalingsverplichting aan het Rijk opgenomen.

Rekening courant schatkist

Op 31 december 2020 zijn de overtollige middelen (€ 15,7 mln) ondergebracht in de schatkist. Het overschot aan liquide middelen is voor een groot deel het gevolg van het financieringsoverschot en het ruime voorschot voor de Tozo-regeling. Een overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf financiering (2.2.4).
Het drempelbedrag voor Bronckhorst wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is becijferd op € 618.000. De werkelijke omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal bedragen respectievelijk € 261.000, € 263.000, € 287.000 en € 265.000.