We hebben immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

Immateriële vaste activa, verloopoverzicht

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut

0

93

0

0

93

Totaal immateriële vaste activa

0

93

0

0

93

In 2023 leverden we een bijdrage aan de aankoop van Zonnepark Braamt.