We hebben materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa geven we als volgt weer:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut*

43.663

1.223

1.901

2.745

40.241

af: voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)

902

8

170

129

611

- per saldo investeringen met economisch nut

42.761

1.215

1.731

2.616

39.630

- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen

9.669

1.372

1.388

723

8.929

- investeringen met maatschappelijk nut

2.990

2.477

728

135

4.603

Totaal materiële vaste activa

55.419

5.064

3.847

3.474

53.162

De afzonderlijke investeringen staan in de investeringsplannen. Daarin staat het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in . De investeringsplannen laten we zien in de overzichten in de toelichting op de programma's onder het kopje 'Wat heeft het gekost' (bij programma 2, programma 3 en overhead).

De regel 'Voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)' bevat de boekwaarden van de voormalige scholen De Mammoet in Velswijk en De Vordering in Vorden en het stationsgebouw in Vorden, de laatste twee zijn inmiddels verkocht.

De materiële vaste activa rubriceren we als volgt:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

MVA economisch nut

- gronden en terreinen

3.816

816

0

558

4.075

- bedrijfsgebouwen

35.211

207

1.731

1.366

32.321

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

71

0

0

7

64

- vervoermiddelen

1.436

162

0

323

1.274

- machines, apparaten en installaties

1.260

0

0

146

1.114

- overige materiële vaste activa

968

30

0

216

782

Totaal MVA economisch nut

42.761

1.215

1.731

2.616

39.630

MVA economisch nut met mogelijke dekking door heffingen

- gronden en terreinen

91

0

0

0

91

- bedrijfsgebouwen

3

0

0

2

2

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

7.618

1.150

1.010

411

7.347

- overige materiële vaste activa

1.957

222

378

311

1.489

Totaal MVA economisch nut met mogelijke dekking door heffingen

9.669

1.372

1.388

723

8.929

MVA maatschappelijk nut

- gronden en terreinen

664

0

0

0

664

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

2.326

2.477

728

135

3.940

Totaal MVA maatschappelijk nut

2.990

2.477

728

135

4.603

Totaal materiële vaste activa

55.419

5.064

3.847

3.474

53.162