We kennen vier soorten financiële vaste activa

De financiële activa hebben betrekking op:

Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

2.386

2.386

- overige langlopende geldleningen

9.168

9.204

Totaal financiële vaste activa

11.860

11.895

Wat voor Bronckhorst onder de verschillende financiële activa valt, lichten we hieronder toe.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Omschrijving

Aantal aandelen

Nominale waarde per aandeel

Boekwaarde deelneming

Verantwoorde dividenden 2023

Bank Nederlandse Gemeenten

72.384

2,50

167

181

Alliander

539.969

5,00

28

323

Vitens

21.362

1,00

4

0

Amphion

42

453,78

10

0

Circulus - Berkel BV (aandelen F)

773

1,00

52

0

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Omschrijving

Verstrekking

Intergemeentelijke kredietbank

46

De deelnemende gemeenten legden € 1,59 per inwoner in als werkkapitaal. Het bedrag is in 2018 voor het laatst vastgesteld.

Leningen aan deelnemingen

Omschrijving

% lening

Aflossing 2023

Schuldrestant ultimo boekjaar

Alliander

2,104

0

2.386

De lening aan Alliander betreft een 'reverse converteerbare hybride' obligatielening voor de financiering van uitbreiding en verzwaring van haar netwerken voor stroom en gas.

Overige langlopende geldleningen

Omschrijving

% lening

Aflossing 2023

Schuldrestant ultimo boekjaar

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

div

7.479

Personeelshypotheken

div

119

1.326

Pro 8

1,33

0

363

Stichting het Volkshuis

3,00

27

0

Totaal

146

9.168

De leningen via de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zijn onder te verdelen in:

Leningen SVn

Uitstaand bedrag

Waarvan nog beschikbaar om uit te lenen

Startersfonds

2.047

1.485

Duurzaamheidsfonds

1.110

75

Blijversfonds

261

204

Duurzaamheidsfonds non-profit

466

411

Stimuleringsfonds kluswoningen

515

431

Toekomstbestendig wonen

3.012

468

Overig

68

68

Totaal

7.479

3.142

Omschrijving

Saldo 1/1

Aflossingen

Rente

Uitleningen

Beheerkosten

Saldo 31/12

Beschikbaar om uit te lenen

3.542

626

134

1.132

28

3.142

Omschrijving

Saldo 1/1

Uitleningen

Aflossingen

Saldo 31/12

Uitstaande leningen

3.831

1.132

626

4.338