iconOverhead

Bestuurlijke trekker:

Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. M. Jansen

Maatschappelijke doel

  • Goed werkgeverschap
  • Creatief werken binnen de wettelijke mogelijkheden
  • Financieel gezonde gemeente zijn
  • Raad faciliteren in kaderstellende en controlerende rol.

Resultaten

Bronckhorst heeft een organisatie die flexibel en efficiënt inspeelt op de gemeentelijke taken, nu en in de toekomst. Dat vraagt een sterke organisatie die inspeelt en verandert naar trends en (demografische) ontwikkelingen en die de afstand verkleind tussen burger en gemeentelijke organisatie. Welke resultaten hiervoor zijn gerealiseerd, hebt u kunnen lezen in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Begroot 2020

Realisatie 2020

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Rekening 2020

7,82

7,57

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Rekening 2020

7,26

7,28

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Rekening 2020

728

706

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Rekening 2020

10,5

10,1

Overhead (% van totale lasten)

Rekening 2020

11,1

10,5

In bovenstaande voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. Voor Bronckhorst bedraagt dit 10,5% (2019 11,1%). De kosten van overhead zijn niet opgenomen in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma hoort dus het voornoemd percentage aan de totale lasten van de (deel)programma’s te worden toegevoegd.

Voor de berekening van kostprijzen, ofwel de belastingen en rechten, werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage geeft een juister beeld van toe te rekenen kosten omdat dit gerelateerd is aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten). Begroot was een overheadpercentage van 70%. Het werkelijk overheadpercentage over 2020 bedraagt 62%.

In Bronckhorst berekenen we geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten, want die taken zijn incidenteel van aard.

Baten en lasten overhead

Omschrijving

Begroting 2020 (na wijziging)

Rekening 2020

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

5.512

5.733

Energiekosten

41

42

Belastingen

9

2

Leveringen en diensten derden

3.593

3.175

Dotatie voorziening onderhoud

224

224

Kapitaallasten

722

713

Totaal lasten

10.100

9.889

Baten

Vergoedingen voor personeel

50

128

Huren

177

156

Leveringen en diensten

9

22

Bijdragen instanties / overig

14

71

Totaal baten

250

377

Saldo

-9.850

-9.512

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2019

Besteed in 2020

Restant krediet

Audiovisuele middelen

2014

149

27

127

-5

Bedrijfsauto's elektrisch

2018

180

-

-

180

Burgervriendelijke hal

2018

45

15

27

3

Bureaustoelen

2018

150

140

7

3

Biometrie

2020

105

-

-

105

Bureau's (230)

2020

175

-

-

175

Keukeninrichting

2020

140

-

-

140

Vergaderruimten

2020

200

-

-

200

Vloerbedekking

2020

180

8

-

172

Koeling in MER

2020

26

-

-

26

Investeringen Overhead

1.350

190

161

Dekking uit reserves

Naast de jaarlijkse budgetten wordt binnen de bedrijfsvoering ook gebruik gemaakt van de reserves. Dat ziet u hieronder:

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Project Doorontwikkeling P&C

R 07-11-2019

Algemene Reserve

25

Project datasturing / digitalisering

R 09-07-2020

Algemene Reserve

56

Derving Nuondividend

basis begroting

BR Derving Nuondividend

344

Huisvesting (gemeentehuis)

basis begroting

BR Huisvesting

150

Vrijval Iza gelden (20jr)

basis begroting

BR Huisvesting

12

Huisvesting (gemeentewerf Hengelo)

R 30-10-2014

BR Huisvesting

15

Beschikking reserves Overhead

-

603