iconRentelasten

Het renteschema hieronder geeft inzicht in de rentebaten, de rentelasten en de verdeling ervan. Onder het schema lichten we de verschillende onderdelen uit dat schema toe.

Renteschema (bedragen in €)

Begroot

Werkelijk

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

722.969

716.593

af: De externe rentebaten

79.623

50.706

Totaal toe te rekenen externe rente

643.346

665.887

af: De rente die aan de grondenexploitatie moet worden doorberekend

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente

643.346

665.887

bij: Rente over eigen vermogen

bij: Rente over voorzieningen

63.168

63.168

De aan taakvelden toe te rekenen rente

706.514

729.055

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

740.816

667.457

Renteresultaat op het taakveld treasury (voordelig)

34.302

-61.598

Rentelasten

We hebben op de lopende lening € 697.000 rente vergoed. Het gemiddelde rentepercentage op de aangetrokken leningen bedraagt 4,5%. Het verloop van de leningportefeuille en de restant looptijd geven we weer in de toelichting op de balans (3.3.3). De overige lasten over beheerkosten van uitgeleende gelden door het SVn.

Rentebaten

De baten komen uit de personeelshypotheken, verstrekte leningen aan verbonden partijen en leningen voor de volkshuisvesting (zoals starters- duurzaamheid- en toekomstbestendig wonen leningen) die we in het verleden afsloten. De overtollige liquide middelen, die wij verplicht onderbrengen bij de rijksoverheid (schatkistbankieren), brengen ons niets op met de huidige rentestand.

Rente over eigen vermogen en voorzieningen

Aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven voegden we € 63.000 toe. De afkoopsommen voor onderhoud van graven berekenen we door de (toekomstige) jaarlijks verschuldigde bijdragen uit te drukken in een bedrag op het moment van afkoop. Hiervoor rekenen we met een percentage van 3%. Aan de voorziening, waarin de afkoopsmommen worden gestort, voegen wij ook 3% rente toe. Dit doen we om de jaarlijks vrijval (bijdrage aan de exploitatie) gelijk te laten lopen met het dat geldende (berekende) tarief.

Renteverdeling

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden rekenen we de rentelasten toe aan die taakvelden. Hiervoor hanteerden we in 2020 een vast percentage van 1,1%. De te veel of te weinig aan verdeelde rente (renteresultaat) verantwoorden we in de rekening van baten en lasten. Ook is het resultaat terug te vinden in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).