iconCO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie of gemeente te meten en te reduceren. Daarnaast is het een tool voor opdrachtgevers om te gebruiken bij aanbestedingen. Door de verschillende niveaus op de ladder zijn de intenties van de ingeschreven bedrijven en instellingen snel inzichtelijk.

De CO2-prestatieladder kent vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint volgens de ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie.
  2. CO2-reductie: De ambitie van de gemeentelijke organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen.
  3. Transparantie: De wijze waarop we in- en extern communiceren over de CO2-footprint en reductiedoelstellingen.
  4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten): om CO2 te reduceren.

De berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) lichten we nog nader toe in deze Paragraaf. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan broeikasgassen’ van een organisatie die zijn te kwantificeren en te managen, oftewel de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-prestatieladder. Hiervoor dienen stappen te zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

CO2 prestatie-ladder

Niveau op CO2 prestatieladder

EED energie-audit

ntb

2019

niveau 3

niveau 3