Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Reserves

Saldo begin jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo einde jaar

Algemene reserve

45.755

2.195

2.044

45.906

Algemene reserve

45.755

2.195

2.044

45.906

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

412

-

-

412

Derving Nuondividend

1.205

-

344

861

Gemeentehuis

5.185

-

177

5.007

Minimafonds

56

-

6

50

Sociaal domein

4.430

-

3.452

978

Bovenwijkse voorzieningen

1.858

13

-

1.871

Bestemmingsreserves

13.146

13

3.980

9.180

Totaal reserves

58.901

2.209

6.024

55.085

Het resultaat over het boekjaar 2019 is in overeenstemming met de resultaatbestemming (raadsbesluit d.d. 9 juli 2020) verwerkt.

Algemene reserve

De Algemene reserve is bestemd voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en voor het financieren van gewenste incidentele zaken. Vanaf 2008 wordt er naar gestreefd alle financiële consequenties van gewenst beleid tijdig op te nemen in het meerjaren beeld waarbij de Algemene reserve primair gezien wordt als buffer en weerstandscapaciteit voor onverwachte situaties en het zich manifesteren van risico’s.

In 2020 is in totaal € 2.195.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 2.044.000 onttrokken. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

Mutaties algemene reserve in 2020 (x € 1)

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat 2019

2.195.357

Resultaatbestemmingen 2019

1.029.473

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

660.000

Startnotitie Op weg nar aardgasvrij

100.000

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren

75.000

Agrarisch coachimgstraject

60.000

Advieskosten aardgasvrijmaken woningen

45.000

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

30.000

Project doorontwikkeling P&C

25.000

Plan van aanpak ondermijningsbeelden

15.000

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

5.000

Totaal mutaties

2.195.357

2.044.473

Bestemmingsreserves

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen
Het project revitaliseren bedrijventerreinen is in 2017 afgerond. De reserve zetten we in voor een vervolgproject revitalisering.

Derving Nuondividend
Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve en valt in de periode 2010 tot en met 2025 jaarlijks gedeeltelijk en aflopend vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. Voor 2020 hebben we € 344.400 vrij laten vallen.

Gemeentehuis
Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis is uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen deze bestemmingsreserve gevormd. Jaarlijks laten we een gedeelte vrijvallen ten gunste van de exploitatie (€ 150.000). Daarnaast hebben we tweederde deel van de 'IZA - middelen' in 2010 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten van de in het gemeentehuis aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen (€ 12.000). In 2017 is de verkoopopbrengst van de werf in Hengelo toegevoegd waarvan ook jaarlijks een deel vrijvalt ten gunste van de exploitatie (€ 15.000).

Minimafonds
De reserve komt voort uit een nalatenschap van Mej. M.J. Becking uit Zelhem. Het vruchtgebruik is bestemd voor ‘armen en behoeftigen’ uit Zelhem. De hoofdsom bedroeg ƒ 20.000 in 1880. Het fonds is in 1997 samengevoegd met de reserve asielzoekers (Raadsbesluit 30 oktober 1997). Beiden zijn bestemd om de minima te ondersteunen. In 2009 is het fonds omgevormd van een voorziening in een bestemmingsreserve. In 2020 hebben we 4 keer over deze reserve beschikt voor in totaal € 6.200.

Sociaal Domein
De overschotten en tekorten binnen het Sociaal domein worden verrekend met deze bestemmingsreserve. De reserve is gevormd uit de overschotten tot en met 2015 (€ 5.100.000), toegevoegd vanuit de algemene reserve, en het resultaat op het Sociaal domein 2016 (resultaatbestemming 2016 € 2.073.325). De tekorten over 2017, 2018 en 2019 van respectievelijk € 378.038, € 1.888.974 en € 3.451.859 zijn overeenkomstig de resultaatbestemmingen ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. Het tekort over 2020 van € 1.380.105 brengen we in 2021 ten laste van de reserve.

Het verloop van de reserve geven we weer in onderstaande grafiek waarbij de resultaten van de betreffende jaren zijn verwerkt in de jaren waarop zij betrekking hebben (het resultaat 2020 is hierbij verwerkt in 2020, in de administratie verwerken we dit pas na vaststelling van de jaarrekening en dus in 2021). De grafiek laat een negatieve reserve zien van € 401.889. De reserve vullen we in 2021 aan met € 2.459.000.

Bovenwijkse voorzieningen
Indien een ruimtelijke ontwikkeling ruimtebeslag (zoals bedrijvigheid, verdichting mens of extra verkeersbewegingen) tot gevolg heeft, worden bijdragen gevraagd op basis van de nota Bovenwijkse voorzieningen. Vanaf 2016 worden deze, via de resultaatbestemming, gestort in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen (overeenkomstig het BBV). Toegevoegd is € 13.200 voor ontvangen bijdragen in 2019 (resultaatbestemming 2019). Uitvoering van bovenwijkse plannen worden hieruit bekostigd. De prioritering van de projecten is in februari 2017 door de raad vastgesteld en beperking zich tot: parkeren Bronckhorst, infrastructuur glasvezelkabelnetwerk, dorpsranden / landschap en het vastgoed transitiefonds. In 2020 hebben we geen bestedingen ten laste van de reserve gebracht.

Saldo na bestemming

Saldo na bestemming

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- rekeningsaldo

2.924

-1.243

De exploitatierekening sluit met een voordelig saldo van € 2.924.000  tegen een geraamd nadelig saldo na wijzigingen van € 501.000. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de inleiding waar een tabel met een totaaloverzicht van baten en lasten wordt gegeven (1.1).