Voorzieningen

Voorzieningen

Saldo begin jaar

Toevoeging

Aanwending

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.173

523

359

1.337

Onderhoud sportaccommodaties

1.124

315

171

1.269

Egalisatievoorzieningen

2.298

838

530

2.606

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.750

30

85

1.695

Wachtgeld wethouders

318

-

178

140

Pensioen wethouders

3.181

234

670

2.745

A18 bedrijvenpark / DocksNLD

367

-

185

182

Ontmanteling en ruimen drugslab

-

434

-

434

Risicovoorzieningen

5.616

698

1.119

5.196

Re-integratietrajecten

83

9

2

89

Riolering

-

1.377

754

624

Afkoopsommen onderhoud graven

2.106

356

213

2.249

Reparatie 3e jaar WW

21

5

5

21

Voorziening middelen derden

2.211

1.747

974

2.984

Totaal voorzieningen

10.124

3.283

2.622

10.785

Egalisatievoorzieningen 

Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties zijn voorzieningen ingesteld bedoeld om het onroerende goed in stand te houden op het oorspronkelijke niveau. Alle kosten van onderhoud die in het meerjarig onderhoudsplan staan, worden daaruit gedekt. Dotaties (2020: € 838.000) vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De dotatie is het gemiddelde van wat er voor de planperiode nodig is aan budget en is gebaseerd op de in 2018 opgestelde onderhoudsplanningen. De werkelijke onderhoudskosten van 2020 zijn ten laste van de voorzieningen gebracht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3.).

Risicovoorzieningen

Voorziening wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling
Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. (Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer). De voorziening is per ultimo van het jaar op peil gebracht om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Voorziening wachtgeld wethouders
De gemeente heeft op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor (oud-) wethouders. De voorziening is op peil om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de wethouders pensioenen. Jaarlijks doteren we daarom een zodanig bedrag aan deze voorziening dat we aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Gezien de totale verplichting per 31-12-2020 is een dotatie van € 234.000 nodig.

Voorziening A18 bedrijvenpark / DocksNLD
De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. Dit bedrijvenpark bestaat uit een zuidelijk en een noordelijk deel. De exploitatieopzet is recent (februari 2021) geactualiseerd. Het verwachte resultaat neemt verder toe maar geeft op basis van de huidige kennis, aannames en verwachtingen nog steeds een negatief resultaat. Het aandeel van onze gemeente in het verwachte nadelige exploitatiesaldo, wat zijn oorsprong vindt in de Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK), bedraagt 20%. In 2020 kon op basis van de verwachtingen een aanzienlijk deel van de gevormde voorziening vrijvallen (€ 185.000).

Ontmanteling en ruimen drugslab
In 2020 is een drugslab ontdekt. Voor de kosten van ontmanteling, voor zover niet verhaalbaar, is een voorziening getroffen.

Voorziening middelen derden

Voorziening re-integratietrajecten
Via de salarisadministratie wordt een premie voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ingehouden op het salaris van de ambtenaren. Deze premie wordt in deze voorziening gestort en is bestemd voor re-integratietrajecten.

Voorziening Riolering
Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening gehouden met toekomstige vervangingsinvesteringen. Hierdoor wordt ondermeer een gelijkmatige stijging van het tarief voor rioolheffingen bereikt. De reserveringsbedragen voor vervangingsinvesteringen worden toegevoegd aan deze voorziening. Vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt. In 2020 is € 1.377.000 toegevoegd (inclusief € 179.600 vanuit de resultaatbestemming 2019). Aan vervangingsinvesteringen is voor een bedrag van € 754.000 ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven
Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen (€ 292.000) worden gestort in deze voorziening als zijnde vooruitontvangen bedragen. Hiertegenover staat een vrijval van € 213.000 ter dekking van de onderhoudskosten in de exploitatie. Aan rente is € 63.000 toegevoegd. 

Voorziening reparatie 3e jaar WW
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 – 2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie wordt in deze voorziening gestort. Eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.